Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit

Geldend van 18-06-2009 t/m heden

Intitulé

Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 april 2009;

besluit:

  • 1.

    de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 1 en 2 van de Wro, bij een besluit voor een projectbesluit, zoals bedoeld in artikel 3.10, lid 1 en 4 van de Wro, op grond van artikel 6.12 lid 3 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

  • 2.

    dat het delegatiebesluit in werking treedt de dag na openbare bekendmaking.