Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie 2012

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie 2012

Gelet op artikel 83 lid 1, artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Verordening op de Werkgeverscommissie 2012

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie bestaat uit vijf leden uit de raad, afkomstig uit verschillende fracties van de coalitie en de oppositie;

 • 2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3. De leden van de werkgeverscommissie benoemen uit hun midden een voorzitter voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 4. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is om de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 5. De voorzitter van de raad kan op uitnodiging als adviseur of informant aan vergaderingen van de werkgeverscommissie deelnemen.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding vervalt de verordening op de werkgeverscommissie vastgesteld bij raadsbesluit 11 oktober 2010.

 • 3. Over deze verordening kan geen referendum worden gehouden aangezien het een organisatorische aangelegenheid van de raad betreft.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie 2012’.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 11 juni 2012.

de griffier, de voorzitter,

dr. M.J.E.M. van Dam drs. J.B. Waaijer

Toelichting op de verordening op de werkgeverscommissie 2012

De bevoegdheden van de werkgeverscommissie worden beperkt door het delegatiebesluit. Raadsvoorstellen ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie voor de griffier, de vervanging van de griffier en de vaststelling van de organisatieverordening blijven voorbehouden aan de raad. Raadsbesluiten inzake bovengenoemde onderwerpen worden door de werkgeverscommissie voorbereid.

De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van het functioneren van de griffie brengt met zich mee dat de werkgeverscommissie contact zal onderhouden met de gremia die door de griffie worden ondersteund (zoals het presidium, de raadsfracties, de auditwerkgroep en de werkgroep communicatie).

Daarnaast is, met name in dit verband, aan de voorzitter van de raad een rol van informant of adviseur toebedeeld.

Indien raadsleden klachten hebben over de griffie die niet in overleg met de griffier kunnen worden opgelost, is de werkgeverscommissie daarvoor het aanspreekpunt.