Regeling vervallen per 22-09-2014

Richtlijn dwangsommen

Geldend van 06-06-2012 t/m 21-09-2014

Intitulé

Richtlijn dwangsommen

Deel 1: Algemeen

Bijlage Dwangsomhoogten

1 Inleiding

In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel is het wenselijk dat tegen geconstateerde overtredingen op een zoveel mogelijk gelijke wijze handhavend wordt opgetreden.

Een van de manieren om een geconstateerde overtreding te doen beëindigen, is het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 5:31d van de Algemene wet bestuursrecht). Dit is een bestuurlijke herstelsanctie bedoeld voor het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken, het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding. Deze bijlage bevat veel voorkomende overtredingen en de afstemming daarop van de hoogte van de dwangsommen en termijnen. Deze lijst is niet uitputtend bedoeld en is slechts een indicatieve richtlijn voor de toepassing van de een besluit tot last onder dwangsom

Afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden kan gemotiveerd worden afgeweken van de in deze bijlage genoemde hoogten, modaliteiten, of begunstigingstermijnen etc.

In deze bijlage wordt niet nader ingegaan op de vraag in welke situatie een last onder dwangsom wordt opgelegd, of wanneer een last onder (spoed)bestuursdwang wordt toegepast/opgelegd. Hiervoor wordt verwezen naar de afwegingen zoals vermeld in het handhavingsprogramma zelf, bijvoorbeeld de toezichtstrategie en het stappenplan handhaving.

2 Grondslag last onder dwangsom?

a) Bestuursdwang

Om de grondslag van een last onder dwangsom te verklaren is een nadere uitleg van de algemene grondslag van bestuursrechtelijke handhaving noodzakelijk. De algemene bevoegdheid tot handhaving door het opleggen van een last onder dwangsom door het college van burgemeester en wethouders is afgeleid van de in artikel 125 van de Gemeentewet toegekende bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.

In dit artikel is aan het college de bevoegdheid toegekend een last onder (spoed)bestuursdwang op te leggen aan overtreders ter handhaving van de regels die zij uitvoert.

De overtreding wordt in artikel 5:2 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) omschreven als een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Die gedraging kan, afhankelijk van de situatie, bestaan uit een doen of het nalaten iets te doen. Of een handeling als overtreding is aan te merken wordt dus bepaald in specifieke wet-en regelgeving (bijvoorbeeld de verbodsbepalingen van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een last onder bestuursdwang kan zowel worden gericht aan de overtreder en aan rechthebbende van de zaak waarop de lastgeving betrekking heeft (artikel 5:24, lid 3 Awb). Beiden hebben het in de macht om de overtreding te beëindigen.

“bij of krachtens enig wettelijk voorschrift” veronderstelt verder dat die verboden gedraging van te voren in wet-of regelgeving is omschreven of vastgelegd. Dit heeft te maken met het rechtszekerheidsbeginsel, omdat een burger of bedrijf pas gehouden is bepaalde handelingen te verrichten of na te laten, als dit voor een ieder kenbaar is neergelegd in de wet-en regelgeving. Een en ander is gecodificeerd in artikel 5:4 Awb.

Bij bestuursdwang wordt in de gelegenheid gesteld om zelf de geconstateerde overtreding geheel of gedeeltelijk te beëindigen binnen een door het college bepaalde termijn (begunstigingstermijn). Wanneer de overtreding niet binnen de gestelde termijn wordt beëindigd, is het college bevoegd door middel van feitelijk handelen zelf op kosten van de overtreder de overtreding te doen of laten beëindigen.

De last onder (spoed)bestuursdwang (feitelijk handelen door het college) is met name bedoeld voor situaties waar de gevolgen van het laten voortduren van de overtreding niet te lang of zelf in het geheel niet langer afgewacht kunnen worden, bijvoorbeeld het voorkomen van acuut (milieu)bedreigende overtredingen zoals lozingen of bouwen/slopen zonder omgevingsvergunning. Het bestuursorgaan moet dan in feite zelf het heft in handen nemen.

b) Dwangsom

De last onder bestuursdwang is een bestuursrechtelijk herstelsanctie die vooral wordt toegepast in bepaalde specifieke situaties waar direct(er) ingrijpen wenselijk is gelet op de (wettelijk) te beschermen belangen.

Naast de het de last onder bestuursdwang beschikt het college over nog een ander bestuursrechtelijk herstelsanctie, namelijk de last onder dwangsom. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is zoals eerder aangegeven indirect afgeleid van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Artikel 5:32 lid 1 Awb stelt namelijk dat een bestuursorgaan (in dit geval het college) dat bevoegd is een last onder bestuursdwang op te leggen (lees artikel 125 Gemeentewet) in plaats daarvan een last onder dwangsom op kan leggen aan de overtreder. (NB: in tegenstelling tot een last onder bestuursdwang kan een last onder dwangsom dus niet aan een rechthebbende worden opgelegd, tenzij die rechthebbende op basis van specifieke regelgeving ook is aan te merken als overtreder. Artikel 5:32 lid 1 Awb heeft het in elk geval alleen over “de overtreder”.)

Deze keuzemogelijkheid tussen een last onder dwangsom of bestuursdwang is echter niet onbegrensd: lid 2 van artikel 5:32 Awb stelt namelijk dat niet voor een last onder dwangsom wordt gekozen indien het belang dat het betrokken voorschrift beoogd te beschermen, zich daartegen verzet. (bijvoorbeeld de eerdere genoemde situaties van acuut (milieu) bedreigende (gevolgen van) overtredingen.

De gemeente Moerdijk kiest er in eerste instantie voor om, waar mogelijk, primair een last onder dwangsom op te leggen bij een geconstateerde overtreding. Deze herstelsanctie is minder ingrijpend voor de overtreder en het risico van het niet beëindigen van de overtreding ligt ook bij de overtreder. Bij bestuursdwang worden zoals gezegd de eventuele door de gemeente gemaakte kosten van toepassing van bestuursdwang achteraf verhaald op de overtreder. De kosten zijn echter wel al direct door de gemeente gemaakt en het is maar de vraag of deze kosten (geheel) verhaald kunnen worden op de overtreder.

Daartegenover staat de last onder dwangsom. Als de overtreder niet binnen de gestelde begunstigingstermijn aan de lastgeving voldoet, dan moet de overtreder van rechtswege een bepaald geldbedrag aan de gemeente betalen. De gemeente hoeft dus in eerste instantie bij een last onder dwangsom geen kosten te maken, zoals bij een last onder bestuursdwang, ter beëindiging van een overtreding. Het risico van een aanzienlijke kostenpost voor de gemeente wordt dus voorkomen, terwijl wel de financiële prikkel voor de overtreder wel aanwezig is.

Bovendien kan bij het niet voldoen aan de eerste last onder dwangsom besloten worden om bij een nieuw besluit een hogere dwangsom op te leggen, dan wel alsnog bestuursdwang toe te passen, waarbij gewezen wordt op een verbod van samenloop van herstelsancties: een bestuursorgaan kan dus geen bestuurlijke herstelsanctie opleggen zolang een andere herstelsanctie van kracht is op dezelfde overtreding. (artikel 5:6 Awb)

Er zijn echter uitzonderingen voor het gelijkertijd gelden van sancties. Een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang zijn beiden bestuursrechtelijke herstelsancties. Zij zijn gericht op het herstellen van (de gevolgen van ) een overtreding. Zij hebben een reparatoir karakter.

Daarnaast zijn er punitieve sancties. Deze sancties zijn primair gericht op het toebrengen van “leed” aan de overtreder voor het feit dat deze gepleegd heeft, bijvoorbeeld het opstellen van een strafrechtelijk procesverbaal of bestuurlijke boete. Dergelijke sancties worden voornamelijk toegepast als het herstellen van de situatie niet meer mogelijk is. Een voorbeeld is het geheel slopen zonder omgevingsvergunning van een monument. Die schade kan niet meer worden hersteld.

Voor het gelijkertijd opleggen van een bestuursrechtelijke herstelsanctie en een strafrechtelijke sanctie geldt het samenloopverbod dus niet. Beide sancties hebben een ander oogmerk.

Een andere uitzondering op het samenloopverbod is dat volgtijdelijk wel verschillende bestuursrechtelijke herstelsancties opgelegd kunnen worden voor dezelfde overtreding/gedraging. Een voorbeeld is het toepassen van spoedbestuursdwang door het stilleggen van illegale bouwactiviteiten.

Door het stilleggen van deze activiteiten is die overtreding (bouwen zonder of in afwijking omgevingsvergunning) gestaakt. Die overtreding is dus beëindigd. Wanneer er bij de toezichthouder aanleiding is om aan te nemen dat de stilgelegde werkzaamheden worden hervat (bijvoorbeeld naar aanleiding van opmerkingen/gedragingen tijdens de stillegging, dan kan in een besluit ter bekrachtiging van de feitelijk stilgelegde werkzaamheden ook besloten worden om herhaling van de overtreding te voorkomen door een last onder dwangsom op te leggen. Het besluit heeft dan dus betrekking op het verleden (stillegging) en de toekomst (voorkomen van nieuwe of voortzetting van oude werkzaamheden.). Bij een lastgeving gericht op voorkomen van herhaling van een overtreding hoeft overigens geen begunstigingstermijn te worden geboden. De reden is dat de overtreder niet de gelegenheid mag krijgen om door te gaan met zijn niet toegestane handelingen.

3 Dwangsomvormen

Het opleggen van een last onder dwangsom kan in verschillende wettelijk voorgeschreven vormen, de zogenaamde modaliteiten. Deze modaliteiten zijn vastgelegd in artikel 5:32b, lid 1 Awb.

“het bestuursorgaan stelt de dwangsom vast hetzij bij:

  • ·

    Een bedrag ineens;

  • ·

    Een bedrag per tijdseenheid dat de last niet is uitgevoerd;

  • ·

    per overtreding;

Een bedrag ineens

Deze vorm wordt voornamelijk toegepast in situaties waarin een overtreder door het verrichten van een handeling de overtreding voor een bepaalde datum kan beëindigen. Deze vorm wordt vooral toegepast bij het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning bouwen van een bouwwerk. Het voordeel is dat men slechts één controlemoment heeft in te plannen om te constateren of de overtreding beëindigd is.

Een bedrag per tijdseenheid

Deze vorm wordt voornamelijk toegepast bij gedragingen waarbij sprake is van een continue c.q. langdurige niet afzonderlijk te constateren overtreding. De overtreder is constant in overtreding. Deze vorm is bij uitstek geschikt voor situaties waar in strijd met de bestemmingsplanvoorschriften opstallen of gronden worden gebruikt. Als het gaat om overtredingen die een continu karakter hebben, en dus niet op zich zelf staande overtredingen , dan kan uit het oogpunt van rechtszekerheid geen dwangsom worden opgelegd per overtreding. (zie hierna).

Een bedrag per overtreding

Indien regelmatig overtredingen plaatsvinden, die geen continu karakter hebben en tot individuele opzichzelfstaande gedragingen zijn terug te leiden, dan kan, bijvoorbeeld ter voorkoming van herhaling van die gedragingen, er voor gekozen worden een dwangsom per individueel geconstateerde overtreding op te leggen.

4 Vaststelling (maximum) bedrag dwangsom

Wanneer een dwangsom per tijdseenheid of per overtreding wordt opgelegd, is het bestuursorgaan, gelet op de rechtszekerheid richting de overtreder, verplicht een maximum bedrag vast te leggen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. (artikel 5:32b, lid 2 Awb). Opgemerkt wordt dat na het bereiken van het maximale bedrag besloten kan worden om een nieuwe last onder dwangsom, danwel een last onder bestuursdwang op te leggen.

De (maximale) hoogte van een dwangsom wordt vastgesteld aan de hand van bijvoorbeeld de redelijkheid. Artikel 5:32b lid 3 Awb stelt namelijk dat de bedragen in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom moeten staan. Er is geen wettelijk maximaal te verbeuren bedrag noch zijn er concrete regels voor het bepalen van de hoogte van een dwangsom . Bestuursorganen hebben dus een redelijke marge bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom.

De hoogte van een dwangsom wordt slechts door de rechter terughoudend getoetst en dan vaak alleen als de hoogte van de dwangsom aanhangig gemaakt wordt in het kader van bezwaar of beroep. De rechter kijkt alleen of er sprake is van een evenredige dwangsom.

De gemeente Moerdijk heeft daarom een aantal uitgangspunten bij het bepalen van de (maximum) hoogte van dwangsommen:

Het bedrag moet voldoende afschrikwekkend zijn om de overtreder te stimuleren de overtreding uit eigen beweging te beëindigen binnen de begunstigingstermijn zonder dat een dwangsom wordt verbeurd;

De geschatte kosten om de overtreding te beëindigen moeten hoger zijn dan het geschatte financiële voordeel van de overtreder bij het laten voortduren van de overtreding:

Het onrechtmatig verkregen voordeel dat de overtreder heeft moet worden weggenomen;

De bevestiging van normen gesteld in het belang van milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, veiligheid, volksgezondheid etc;

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval, het nalevingsgedrag van de overtreder in het verleden of calculerend gedrag van de overtreder.

De financiële omstandigheden van de overtreder spelen in beginsel geen rol bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom.

In deel II van deze bijlage zijn aan de hand van deze criteria richtlijnen opgesteld voor veelvoorkomende vormen van overtredingen binnen de gemeente moerdijk. Beoogd is om een redelijke dwangsom per soort overtreding op te stellen. De in deel II gegeven voorbeelden blijven echter slechts vrijblijvende richtlijnen.

5 Preventieve dwangsom

Het is niet altijd noodzakelijk dat er sprake is van een feitelijke overtreding voordat een last onder dwangsom kan worden opgelegd. Ook in situaties waar sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een overtreding in de toekomst, kan al een last onder dwangsom (of last onder bestuursdwang) worden opgelegd. Dit is geregeld in artikel 5:7 Awb. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aankondiging van een illegale situatie (bijvoorbeeld evenement) in krant of internet.

6 Begunstigingstermijn

Een last onder dwangsom omvat naast de te nemen herstelmaatregelen ook een termijn, waarbinnen de overtreder de door het bestuursorgaan opgelegde lastgeving kan uitvoeren zonder dat deze het dwangsombedrag verbeurt. (artikel 5:32a, lid 2 Awb). Dit wordt een begunstigingstermijn genoemd.

Een begunstigingstermijn moet dus voldoende lang zijn om, afhankelijk van de te nemen maatregelen, aan de lastgeving te voldoen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd. De standaard begunstigingstermijn binnen de gemeente Moerdijk is vastgesteld op 8 weken. Deze kan afhankelijk van de feiten en omstandigheden worden aangepast (zowel korter als langer). In gevallen waar de brandveiligheid of volksgezondheid zal de termijn vaak korter zijn, gelet op de ernst van het overtreden voorschrift.

Wanneer er echter sprake is van een zodanig spoedeisend acute situatie, dan wordt er geen dwangsom opgelegd, maar wordt (spoed)bestuursdwang toegepast. In dat geval wordt geen respectievelijk een zeer korte begunstigingstermijn geboden.

Er wordt ook geen begunstigingstermijn opgelegd bij lastgevingen die strekken tot voorkoming van herhaling van een overtreding. Dit vloeit voort uit artikel 5:32a lid 2 van de Awb en jurisprudentie. Er kunnen zich echter toch bijzondere omstandigheden voordoen die ook bij een lastgeving ter voorkoming van herhaling een termijnstelling noodzakelijk maken (zie ABRS 24 oktober 2010, AB 2002, 147). Hoofdregel is echter dat in zo’n geval geen termijn wordt geboden.

Een begunstigingstermijn mag ook niet zodanig lang zijn dat er in feite sprake is van bestuurlijk gedogen van een overtreding. (Zie ABRS 23 maart 2005 NJB 2005 en ABRS 30 mei 2007, AB 2007,218)

DEEL II) Dwangsomhoogten en begunstigingstermijnen

In dit deel worden een aantal voorbeelden gegeven van dwangsomhoogten. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend, anders zou dit kunnen leiden tot berekenend gedrag bij eventuele overtreders, waarbij afhankelijk van de hoogte van de dwangsommen, men welbewust risico’s gaat nemen door genoemde bedragen in te calculeren bij hun handelen. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het individuele geval kan worden afgeweken van de hoogte van de dwangsom, modaliteit, begunstigingstermijn en/of het maximumbedrag.

Voor overtredingen die niet in de tabellen zijn opgenomen, wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval bekeken wat redelijke termijnen en dwangsomhoogten zijn.

Wanneer er sprake is van recidive van een overtreding , of dat niet voldaan is aan een lastgeving, waardoor een hogere dwangsom noodzakelijk is, dan worden de hierna genoemde hoogten van de dwangsommen minimaal vermeerderd met een factor 1,5. De eerder opgelegde dwangsom was blijkbaar niet hoog genoeg om de overtreding te beëindigen of te voorkomen respectievelijk herhaling te voorkomen.

1.Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo en 2.3 aanhef en onder b (bouwen zonder respectievelijk in afwijking van een omgevingsvergunning)

Algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Algemeen

Het afwijken van een voorschrift van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

€ 500,- per overtreden voorschrift

per week

€ 5.000,-

8 weken

Categorie Dakkapel

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Dakkapel (voorzijde)

Dakkapel, dakraam, daklicht, lichtstraat of andere daglichtvoorziening op woningen, woongebouwen en andere soorten gebouwen

€ 3.000,- per object

ineens

€ 3.000,-

8 weken

Categorie Wonen 12

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Wonen categorie 1

Dakopbouw op woning of woongebouw

€ 5.000,-

ineens

€ 5.000,-

8 weken

Wonen categorie 1

aanbouw aan bestaande woning of woongebouw ongeacht oppervlakte.

€ 7.500,-

ineens

€ 7.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Oprichten bijgebouw tot 100 m² bij woning of woongebouw

€ 12.500,-

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Erfafscheiding/keerwand bij woning of woongebouw (gezamenlijke lengte)

€ 50,- per strekkende meter

ineens

Afhankelijk van aantal meter

8 weken

Wonen categorie 1

Overkapping bij Zwembad, vijver, jacuzzi, whirlpool met woning of woongebouw

€ 7.500,-

ineens

€ 7.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Sport en speeltoestel bij woning of woongebouw

€ 2.500,- per toestel

ineens

€ 2.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Tuinmeubilair bij woning of woongebouw

€ 1.500,- per object

ineens

€ 1.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Vlaggenmast/lichtmast bij woning of woongebouw

€ 1.500,- per mast

ineens

€ 1.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Schotelantenne op, aan of bij woning of woongebouw of bijbehorend bouwwerk

€ 1.500,- per schotel

ineens

€ 1.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Collector voor warmteopwekking of paneel voor electriciteitsopwekking bij woning of woongebouw of bijbehorend bouwwerk

€ 3.000,- per collector

ineens

€ 3.000,-

8 weken

Wonen categorie 1

Zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een woning of woongebouw.

€ 2.500,- per object

ineens

€ 2.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Wijziging kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel bij woning of woongebouw of bijbehorend bouwwerk

€ 1.500,- per gewijzigd onderdeel

ineens

€ 1.500,-

8 weken

Wonen categorie 1

Antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie op, aan een of bij woning of woongebouw

€ 12.000,- per installatie

ineens

€ 12.000,-

8 weken

Wonen categorie 1

(Ondergrondse) Container voor het inzamelen van huishoudelijk afval hoger dan 2 meter en oppervlakte meer dan 4 m² bij woning of woongebouw

€ 2.000,- per container

ineens

€ 2.000,-

8 weken

Wonen categorie 1

Zeecontainer bij een woning of woongebouw

€ 2.500,- per container

ineens

€ 2.500,-

8 weken

2 Deze categorie is voornamelijk van toepassing op soorten bouwwerken/bouwen die in principe omgevingsvergunningvrij kunnen zijn mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals genoemd in bijlage 2, artikel 2 en 3 bij het besluit omgevingsrecht (BOR) . Het gaat in deze tabel om de relatief kleinere objecten bij/ aanpassingen van eengezinswoning en andere woongebouwen. Deze tabel is ook van toepassing op gelijksoortige bouwwerken/constructies bij gebouwen met een andere functie zoals bedrijfsgebouwen of gebouwen met een publieke functie.

Categorie Wonen 23

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Wonen categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaande woning, woongebouw of bijgebouw met verbouwd/vergroot gedeelte tot maximaal 50 m²

€ 5.000,-

ineens

€ 5.000,-

8 weken

Wonen categorie 2

Verandering/uitbreiding van bestaande woning, woongebouw, bijgebouw of overkapping met verbouwd/vergroot gedeelte tot maximaal 100 m²

€ 10.000,-

ineens

€ 10.000,-

8 weken

Wonen categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaande woning, woongebouw, bijgebouw of overkapping met verbouwd/vergroot gedeelte tot 200 m².

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Wonen categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaande woning, woongebouw, bijgebouw of overkapping met verbouwd gedeelte tot 300 m² of meer

€ 20.000,-

ineens

€ 20.000,-

8 weken

Wonen categorie 2

Oprichten bijgebouw/overkapping van 100 m² of meer bij woning of woongebouw.

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

3 Het gaat hier vanuit het toezichtsprotocol bekeken om complexere en grotere verbouwingen van en bouwwerken bij woningen en woongebouwen. Deze tabel moet gezien worden als een aanvulling op de tabel van Wonen, categorie 1.

Categorie Wonen 3

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw zonder vergunning tot 300 m²

€ 12.000,-

per week

€ 120.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw tot 400 m²

€ 16.000,-

per week

€ 160.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw tot 500 m²

€ 20.000,-

per week

€ 200.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw tot 600 m².

€ 24.000,-

per week

€ 240.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw tot 700 m².

€ 28.000,-

per week

€ 280.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichten woning of woongebouw tot 800 m².

€ 32.000,-

per week

€ 320.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Oprichting woning of woongebouw tot 900 m² of meer

€ 36.000,-

per week

€ 360.000,-

8 weken

Wonen categorie 3

Plaatsen van semi-permanente kantoor/woonunit groter dan 500 m² bij woning of woongebouw.

€ 20.000,- per unit per bouwlaag

ineens

€ 20.000,-

8 weken

Categorie Publiek 14

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Publiek categorie 1

Plaatsen van semi-permanente kantoor/woon/schoolunit kleiner dan gezamenlijk 500 m² bij gebouw met publieke functie

€ 12.500,- per unit per bouwlaag

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Publiek categorie 1

Oprichten of veranderen bijgebouw van 90 m² of meer bij gebouw met publieke functie.

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Publiek categorie 1

Een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele voorziening hoger dan 3 meter en meer dan 15 m²

€ 5.000,-

ineens

€ 5.000,-

8 weken

4 Onder deze categorie vallen bouwwerken met een publieke functie en aanverwante bouwwerken. De tabel van “wonen categorie 1 “ is ook van toepassing op de categorie  Publiek 1,  met dien verstande dat de in tabel “wonen categorie 1” genoemde soorten activiteiten nu betrekking hebben op een gebouw en/of bouwwerk met publieke functie. Onder gebouw met publieke functie kan in het kader van deze tabellen worden gedacht aan horecagelegenheden, scholen, bibliotheken, bioscoop, kerken, overheidsgebouwen, gemeenschapshuizen, (gemeentelijke) sportzalen/kantines, Multifunctionele centra, ziekenhuizen etc.

Categorie Publiek 2

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Publiek categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaand hoofdgebouw, bijgebouw overkapping met publieke functie met verbouwd/vergroot gedeelte tot maximaal 30 m²

€ 5.000,-

ineens

€ 5.000,-

8 weken

Publiek categorie 2

Plaatsen van semi-permanente kantoor/woon-/noodschoolunit gezamenlijk groter dan 500 m² bij gebouw met publieke functie

€ 15.000,- per unit

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Publiek categorie 2

Verandering bestaand hoofdgebouw,bijgebouw of overkapping met publieke functie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 50 m²

€ 5.000,-

ineens

€ 5.000,-

8 weken

Publiek categorie 2

Verandering/ uitbreiding bestaand hoofdgebouw, bijgebouw of overkapping met publieke functie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 100 m².

€ 10.000,-

ineens

€ 10.000,-

8 weken

Publiek categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaand hoofdgebouw, bijgebouw of overkapping met publieke functie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 200 m²

€ 12.500,-

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Publiek categorie 2

Verandering/uitbreiding bestaand hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met publieke functie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 300 m² of meer

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Categorie Publiek 3

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 300 m²

€ 12.000,-

per week

€ 120.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 400 m²

€ 16.000,-

per week

€ 160.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 500 m²

€ 20.000,-

per week

€ 200.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 600 m².

€ 24.000,-

per week

€ 240.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 700 m².

€ 28.000,-

per week

€ 280.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 800 m².

€ 32.000,-

per week

€ 320.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 900 m²

€ 36.000,-

per week

€ 360.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw met publieke functie zonder vergunning tot 1000 m² of meer

€ 40.000,-

per week

€ 400.000,-

8 weken

Categorie Bedrijven 15

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Bedrijven categorie 1

Oprichten van semi-permanente kantoor/woonunit kleiner dan gezamenlijk

500 m² bij bedrijven .

€ 12.500,- per unit per bouwlaag

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 1

Oprichten bijgebouw tot 500 m² bij bedrijven

€ 12.500, per loods/bedrijfshal

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 1

Oprichten Romneyloodsen bij bedrijven

€ 12.500,- per loods

ineens

€ 10.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 1

Oprichten bouwwerken geen gebouwen zijnde tot 100 m² (silo’s, waterbasins, installaties) bij bedrijven

€ 10.000,- per object

ineens

€ 10.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 1

Oprichten bijgebouw/overkapping bij bedrijf tot 100 m² bij bedrijven

€ 12.500,- per object

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 1

Oprichten bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele voorziening hoger dan 3 meter en meer dan 15 m² bij bedrijven

€ 5.000,- per object

ineens

€ 5.000,-

8 weken

5 Ook hier geldt dat de tabel van “Wonen categorie 1” van gelijke toepassing is op bedrijven en bedrijfsgebouwen. Onder de categorie “bedrijven” vallen o.a. reguliere bedrijven en kantoren, al dan niet op bedrijfsterreinen, industrie, bedrijfsverzamelgebouwen, agrarische bedrijven en winkels.

Categorie Bedrijven 2

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Bedrijven categorie 2

Veranderen/uitbreiden van hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met een bedrijfsfunctie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 100 m².

€ 10.000,-

ineens

€ 10.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Veranderen/uitbreiden van hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met een bedrijfsfunctie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 200 m².

€ 12.500,-

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Veranderen/uitbreiden van hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met een bedrijfsfunctie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 300 m².

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Veranderen/uitbreiden van hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met een bedrijfsfunctie met verbouwd/vergroot gedeelte tot 400 m².

€ 17.500,-

ineens

€ 17.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Veranderen/uitbreiden van hoofdgebouw, bijgebouw, overkapping met een bedrijfsfunctie met verbouwd/vergroot gedeelte 500 m² of meer

€ 20.000,-

ineens

€ 20.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Oprichten van semi-permanente kantoor/woonunit van gezamenlijk meer dan 500 m² bij bedrijven .

€ 15.000,- per unit per bouwlaag

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Oprichten bouwwerken geen gebouwen zijnde meer dan 100 m² (silo’s, waterbasins, installaties) bij bedrijven

€ 12.500,- per object

ineens

€ 12.500,-

8 weken

Bedrijven categorie 2

Oprichten bijgebouwen/overkappingen meer dan 100 m² bij bedrijven

€ 15.000,-

ineens

€ 15.000,-

8 weken

Bedrijven categorie 3

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 300 m² bij bedrijven

€ 12.000,-

per week

€ 120.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 400 m² bij bedrijven

€ 16.000,-

per week

€ 160.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 500 m² bij bedrijven

€ 20.000,-

per week

€ 200.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 600 m² bij bedrijven

€ 24.000,-

per week

€ 240.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 700 m² bij bedrijven

€ 28.000,-

per week

€ 280.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 800 m² bij bedrijven

€ 32.000,-

per week

€ 320.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 900 m² bij bedrijven

€ 36.000,-

per week

€ 360.000,-

8 weken

Publiek categorie 3

Oprichten hoofdgebouw tot 1000 m² of meer bij bedrijven.

€ 40.000,-

per week

€ 400.000,-

8 weken

2. Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder b en 2.3 aanhef en onder b Wabo (aanlegwerkzaamheden zonder respectievelijk in afwijking van een omgevingsvergunning)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Aanleg

werkzaamheden

Het aanleggen, verharden van wegen,paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen

€ 250+€ 30,- per m²

ineens

Afhankelijk van aantal m²,

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Het veranderen van het maaiveld door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren of afgraven of ophogen

€ 250+ € 20,- per m²

ineens

Afhankelijk van aantal m²

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Het aanbrengen van diepwortelende bomen of beplanting

€ 250,- per aangebrachte boom/

€ 50,- per aangebrachte beplanting

ineens

Afhankelijk van geconstateerde soort en aantal

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een andere wijze indrijven van voorwerpen

€ 100,- per ingebracht voorwerp

ineens

Afhankelijk van aantal voorwerpen

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Diepploegen

€ 250 + € 20,- per geploegde m²

ineens

Afhankelijk van aantal m²

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Het aanleggen van kabels en leidingen en leidingen en daarmee verbandhoudende constructies

€ 250+ €15,- per strekkende meter kabel/leiding

ineens

Afhankelijk van aantal m

8 weken

Aanleg

werkzaamheden

Het aanleggen van watergangen of vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen

€ 250,- + € 30,- per aangepaste m² watergang

ineens

Afhankelijk van aantal m²

8 weken

3. Activiteiten in strijd met artikel 2.1, lid 1 onder c en 2.3 aanhef en onder b Wabo (planologische gebruik zonder respectievelijk in afwijking van een omgevingsvergunning)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Strijdig gebruik

Illegaal gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken als opslag- stort- lozings, of bergplaats van bruikbare en/of onbruikbare, althans aan hun oorspronkelijke gebruik ontrokken voorwerpen, stoffen of andere niet toegestane materialen/producten.

€ 500,- per

voorwerp/

stof/product

per week

€ 5.000,- per voorwerp/stof/

product

8 weken

Strijdig gebruik

Illegaal eigen gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken als standplaats en/of stalling voor onderkomens en/of kampeermiddelen

€ 250,- per onderkomen/

kampeermiddel

per week

€ 2.500 per

onderkomen/

kampeermiddel

8 weken

Strijdig gebruik

Illegaal gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken als, als ware bedrijfsmatige, standplaats en/of stalling voor onderkomens en/of kampeermiddelen ten behoeve van derden/particulieren

€ 500,- per onderkomen/

kampeermiddel

per week

€ 5.000 per

onderkomen/

kampeermiddel

8 weken

Strijdig gebruik

Illegaal gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken voor het al dan niet opslaan of opstellen van ongebruikte en/of gebruikte, dan wel geheel of gedeeltelijk uit gebruikte onderdelen samengestelde machines, voer-, vaar-of vliegtuigen c.q onderdelen daarvan, welke bruikbaar en niet aan hun oorspronkelijk gebruik ontrokken zijn.

€ 1.000 per object

per week

€ 10.000,- per object

8 weken

Strijdig gebruik

Niet bedrijfsmatig illegaal gebruik (van een gedeelte van) een bedrijfspand, kantoor, bijgebouw, (agrarische) bedrijfswoning (anders dan functioneel verbonden bewoning) of ander niet tot voor woondoeleinden bestemde opstallen of bouwwerken, ten behoeve van bewoning, kamerverhuur of logies.

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

12 weken

Strijdig gebruik

Bedrijfsmatige illegaal gebruik (van een gedeelte van) een bedrijfspand, kantoor, bijgebouw, (agrarische) bedrijfswoning (anders dan functioneel verbonden bewoning) of ander niet tot voor woondoeleinden bestemde opstallen of bouwwerken, ten behoeve van bewoning, kamerverhuur of logies.

€ 200,- per persoon

per week

€ 2.000,- per persoon

8 weken

Strijdig gebruik

Illegaal bedrijfsmatig gebruik van (een gedeelte van) gronden en/of opstallen/bouwwerken voor detailhandelactiviteiten.

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Strijdig gebruik

Overige illegaal gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken voor bedrijfsmatig activiteiten, anders dan detailhandel

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

Strijdig gebruik

Overig illegaal gebruik van (een gedeelte van) gronden of opstallen/bouwwerken voor niet bedrijfsmatige activiteiten

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Strijdig gebruik

Afwijken van een voorschrift van een omgevingsvergunning voor planologisch gebruik

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

4. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder d en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo ( Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk zonder gebruiksvergunning of in afwijking van de eisen voor brandveilig gebruik)

categorie algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art.2.1, lid 1 onder d

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk zonder omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.

€ 2.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Art. 1.18 Bouwbesluit 2012

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk zonder een melding voor brandveilig gebruik.

€ 500,-

per week

€ 3.000,-

8 weken

Art. 2.3, onder b Wabo

Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in afwijking van een voorschrift van de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

€ 250,- per overtreden voorschrift

per week

€ 2.500

8 weken

Artikel 1.17 Bouwbesluit 2012

Geen document voor aanvullende behandeling voor een constructieonderdeel

€ 250,-

per week

€ 2.500,-

8 weken

Categorie Voorschriften voor installaties, (Nood/Verlichting) (Art.6.1 Bouwbesluit 2012)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art.6.2 Bouwbesluit 2012

Een voorziening voor verlichting voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt.

Afhankelijk van de ruimte. Richtbedrag

€ 250,- per armatuur/voorziening

ineens

Afhankelijk van de ruimte/aantal voorzieningen

8 weken

Art. 6.3 Bouwbesluit 2012

Een voorziening van noodverlichting voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt.

Afhankelijk van de ruimte. Richtbedrag

€ 500 per armatuur/voorziening

ineens

Afhankelijk van de ruimte/aantal

voorzieningen

8 weken

Art.6.4 Bouwbesluit 2012

Een (nood)verlichtingsvoorziening op een voorziening is niet (goed)aangesloten op een voorziening voor elektriciteit zoals bedoeld in art. 6.8 Bouwbesluit 2012

€ 1.000,- per ruimte

ineens

Afhankelijk van de ruimte/aantal voorzieningen

8 weken

Art. 6.5 Bouwbesluit 2012

Een voorziening voor oriëntatie bij verduistering ruimte voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt.

Afhankelijk van de ruimte. Richtbedrag

€ 250 per armatuur/voorziening

ineens

Afhankelijk van de ruimte/ aantal voorzieningenl

8 weken

Art. 6.8 Bouwbesluit 2012

Een voorziening voor elektriciteit voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 1.000,- per ruimte

ineens

Afhankelijk van de ruimte

8 weken

Categorie, Voorschriften voor installatie, Tijdig vaststellen van brand. (artikel 6.19 Bouwbesluit 2012)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art.6.20 Bouwbesluit 2012

Een brandmeldinstallatie voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 2000,-

Per week

€ 12.000,-

8 weken

Art. 6.21 Bouwbesluit 2012

Een rookmelder voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

Per rookmelder

€ 200

Per week

€ 1.200,- per rookmelder

8 weken

Categorie Voorschriften voor installaties, Vluchten bij brand (artikel 6.22 Bouwbesluit 2012)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art. 6.23 Bouwbesluit 2012

Een ontruimingsinstallatie voldoet niet aan de gesteld eisen of ontbreekt.

€ 2.000,-

Per week

€ 12.000,-

8 weken

Art. 6.24 Bouwbesluit 2012

Een vluchtrouteaanduiding voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

Richtbedrag

€ 200,- per vluchtroute aanduiding

Per week

€ 1.200,- per rookmelder

8 weken

Art. 6.25 Bouwbesluit 2012

Een deur in een vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 500,- per deur

Per week

€ 3.000,- per deur

2 weken

Art. 6.26 Bouwbesluit

2012

Een zelfsluitende deur voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 500,- per deur

Per week

€ 3.000,- per deur

2 weken

Categorie Voorschriften voor installaties, Bestrijden van brand (artikel 6.27 Bouwbesluit 2012)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art.6.28 Bouwbesluit 2012

Een brandslanghaspel voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 250,- per haspel

Per week

€ 1.500,-

8 weken

Art. 6.29 Bouwbesluit 2012

Een droge blusleiding voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 2.000,-

Per week

€ 12.000,-

8 weken

Art. 6.30 Bouwbesluit 2012

Een bluswatervoorziening voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

Minimaal € 250,- per voorziening (afhankelijk van voorgeschreven voorziening)

Per week

€ 1.200, afhankelijk van de voor-geschreven voorziening

8 weken

Art. 6.31 Bouwbesluit 2012

Een blustoestel voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 250 per blustoestel

Per week

€ 1.500,-

8 weken

Art. 6.32 Bouwbesluit

2012

Een automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem voldoet niet aan de gestelde eisen voor ceritificering

€ 500,-

Per week

€ 3.000,-

8 weken

Art. 6.33 Bouwbesluit 2012

Een voorziening voor het bestrijden van brand voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 200,- per voorziening

Per week

€ 1.200,-

8 weken

Categorie Voorschriften voor installaties, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, (artikel 6.35 Bouwbesluit 2012)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art. 6.36 Bouwbesluit 2012

Een brandweeringang voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 1.000,-

Per week of overtreding

€ 6.000,-

8 weken

Art. 6.37 Bouwbesluit 2012

De bereikbaarheid voor hulpdiensten voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 1.000,-

Per week of overtreding

€ 6.000,-

8 weken

Art. 6.38 Bouwbesluit 2012

De opstelplaatsen voor brandvoertuigen voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 1.000,-

Per week of overtreding

€ 6.000,-

8 weken

Art. 6.39 Bouwbesluit

2012

Een brandweerlift voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 2.000,-

Per week

€ 12.000,-

8 weken

Art. 6.40 Bouwbesluit 2012

Een mobiele radiocommunicatie voor hulpverleningsdiensten voldoet niet aan de gestelde eisen of ontbreekt

€ 2.000,-

Per week

€ 12.000,-

8 weken

Categorie Voorschriften gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen , Voorkomen brandgevaar en ontwikkeling van brand (art. 7.1 Bouwbesluit)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art. 7.2 Bouwbesluit

2012

Het verbod om te roken of open vuur te hebben wordt overtreden

€ 500,-

Per

overtreding

€ 3.000,-

Geen, (bij voorkomen van herhaling), anders 8 weken.

Art. 7.3 Bouwbesluit

2012

Een zelfstandig constructieonderdeel voldoet niet aan de gestelde eisen.

€ 500,-

Per overtreding

€ 3.000,-

Geen, (bij voorkomen van herhaling) , anders 8 weken

Art. 7.4 Bouwbesluit

2012

De aankleding van een besloten ruimte voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 500,-

Per week

€ 3.000,-

8 weken

Art. 7.5 Bouwbesluit

2012

De brandveiligheid van inrichtingselementen voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 500,-

Per overtreding

€ 3.000,-

Geen, (bij voorkomen van herhaling), anders 8 weken.

Art. 7.6 Bouwbesluit 2012

De opslag van brandgevaarlijke stoffen voldoet niet aan de gestelde eisen.

Minimum van € 500,-

Per week

Minimum

€ 3.000,-

8 weken

Art. 7.7 Bouwbesluit

2012

De opslag van brandbare niet milieugevaarlijke stoffen voldoet niet aan de gestelde eisen

Minimum van € 500,-

Per week

Minimum

€ 3.000,-

8 weken

Art. 7.8 Bouwbesluit 2012

De opslag in een stookruimte voldoet niet aan de gestelde eisen

Minimum van € 500,-

Per week

Minimum € 3.000,-

8 weken

Art. 7.9 Bouwbesluit

2012

Het gebruik van een verbrandingstoestel voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 250,- per toestel

Per week

€ 1.200,-

8 weken

Art. 7.10 Bouwbesluit 2012

In strijd met de gestelde eisen wordt brandgevaar veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie veroorzaakt

Minimum van € 500,-

Per week

Minimum € 3.000,-

8 weken

Categorie Voorschriften gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen , Veilig vluchten bij brand (art. 7.11 Bouwbesluit)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Art. 7.12 Bouwbesluit 2012

Een deur in een vluchtroute voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 500,- per deur

Per week

€ 3.000,-

2 weken

Art. 7.13 Bouwbesluit

2012

De opstelling van zitplaatsen en verdere inrichting voldoet niet aan de gestelde eisen

€ 100,- per zitplaats of inrichting

Per week

€ 600,- per zitplaats of inrichting

8 weken

Art. 7.14 Bouwbesluit 2012

De gangpaden tussen inrichtingselementen voldoen niet aan de gestelde eisen

€ 500,- per gangpad

Per week

€ 3.000,-

8 weken

Art. 7.15 Bouwbesluit

2012

De aankleding van een ruimte beperkt het gevaar voor lichamelijk letsel niet

€ 500,-

Per week

€ 3.000,-

8 weken

Art. 7.16 Bouwbesluit 2012

Het op enigerlei wijze belemmeren van veilig vluchten van brand

Minimum van € 500,-

Per week

Minimum van

€ 3.000,-

8 weken

5. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 2.3 aanhef en onder a van de Wabo (Het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning oprichten, veranderen van, veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk)

Categorie milieu; algemeen

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu algemeen

Het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning.

€ 5.000,-

per week

€ 50.000,-

8 weken

Milieu algemeen

Het veranderen van of het veranderen van de werking van een inrichting (groot) of mijnbouwwerk zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning

€ 2.500,-

per week

€ 25.000,-

8 weken

Milieu algemeen

Het niet indienen of hebben van een melding ex artikel 8.41 Wet milieubeheer

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu algemeen

Het niet hebben van een schriftelijke instructie personeel m.b.t. gedragingen

€ 200,-

per week

€ 2.000,-

8 weken

Milieu algemeen

Het niet hebben van een reglement

€ 250,-

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu algemeen

Het niet uitvoeren onderhoud CV

€ 250,-

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu algemeen

Het niet melden van een onvoorziene gebeurtenis

€ 2.500 tot 10.000,- per niet gedane melding, afhankelijk van milieugevolgen van de gebeurtenis

per overtreding

€ 25.000,- tot 100.000,-

8 weken of geen

Milieu, algemeen

Het niet conform BRZO registreren van gevaarlijke stoffen

€ 300,-

per week

3.000,-

8 weken

Categorie milieu; afval

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, afval

Afvoer afvalstoffen naar niet erkende verwerker

€ 1.500,-

per overtreding

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, afval

Bedrijfsafval niet regelmatig afvoeren

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, afval

Niet vergunde opslag bedrijfsafval

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, afval

Niet vergunde opslag gevaarlijk afval

€ 2.500,-

per week

€ 25.000,-

8 weken

Milieu, afval

Gevaarlijk afval niet correct afvoeren

€ 2.000,-

per overtreding

€ 20.000,-

8 weken

Milieu, afval

Niet registreren verwijdering gevaarlijk afval

€ 2.000, -

per overtreding

€ 20.000,-

8 weken

Milieu, afval

Niet indienen afval- en emissiepreventieonderzoek (beperkt)

€ 200,-

per week

€ 2.000,-

8 weken

Milieu, afval

Niet indienen afval- en emissiepreventieonderzoek (standaard)

€ 600,-

per week

€ 6.000,-

8 weken

Milieu, afval

Verbranden van afval

Procesverbaal; is onomkeerbaar

geen

geen

geen

Milieu, afval

Opslag afval niet overeenkomstig voorschriften

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, afval

Het niet hebben van een afvalstoffenboekhouding/ niet jaarlijks indienen afvalstoffenboekhouding

€ 200,-

per week

€ 2.000,-

8 weken

Categorie milieu; geluid

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, Geluid

Overschrijden geluidsniveau

€ 3.500,- per geluidsmeting

per overtreding

€ 35.000,-

8 weken

Milieu, Geluid

Veroorzaken overlast door in werking zijn buiten vergunde uren

€ 2000,- per overtreding

per overtreding

€ 20.000,-

8 weken

Milieu, Geluid

Het overschrijden van geluidsniveau bij evenementen

€ 5.000,-

per overtreding

€ 5.000,-

8 weken of geen

Milieu, Geluid

Niet naleven voorschriften m.b.t. gedrag

€ 1.500,- per overtreden voorschrift

per overtreding

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, Geluid

Niet aanbrengen geluidswerende voorzieningen

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, Geluid

Het niet indienen akoestisch rapport

€ 750,-

per week

€ 7.500,-

8 weken

Categorie milieu; lucht

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, lucht

Niet indienen plan maatregelen terugdringen gebruik Vos

€ 400,-

per week

€ 4.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Niet indienen rapportage aandeel oplosmiddel arme verf

€ 400,-

per week

€ 4.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Overschrijding emissie-eisen

€ 2.000,-

per week

€ 20.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Gasafvoer niet conform BEMS uitgevoerd

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Schoorsteen niet op hoogte

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het niet naleven voorschriften stankhinder

€ 1.000,-

per overtreding

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het veroorzaken van stofoverlast

€ 500,-

per dag

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het ontbreken van een filterinstallatie

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het niet bijhouden van een registratie voor lasdraad, verbruik verf en oplosmiddelen etc.

€ 200,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het niet plaatsen van een vereiste luchtwasser

€ 50 per dierplaats (vleesvarken)

€ 200 per dierplaats

(zeugen)

€ 4 per dierplaats

(vleeskuiken/leghen)

per week

Afhankelijk van diersoort en aantal

8 weken (eventueel afhankelijk van levertijd)

Milieu, lucht

Het niet analyseren van het waswater van een luchtwasser

€ 1.000, - per luchtwasser

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Niet reinigen filterpakket van een luchtwasser

€ 1.000,- per luchtwasser

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het ontbreken rendementsmeting (oplevering) van een luchtwasser

€ 2.000,- per luchtwasser

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het ontbreken van een rendementsmeting (periodiek) van een luchtwasser

€ 1.000,- per luchtwasser

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, lucht

Het niet uitvoeren van onderhoud aan een luchtwasser

€ 1.000,- per luchtwasser

per week

€ 10.000,-

8 weken

Categorie Milieu; energie

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, energie

Niet indienen energiebesparings-onderzoek

(standaard)

€ 600,-

per week

€ 6.000,-

8 weken

Categorie Milieu, koelinstallaties gebruiksfase

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, koelinstallaties

Overtreden voorschriften m.b.t. periodiek onderhoud en detectie

€ 10,- per kg met een minimum van € 1.000,-

per week

Minimaal

€ 10.000,-

8 weken

Milieu,

koelinstallaties

Ontbreken logboek

€ 5,- per kg met een minimum

per week

Minimaal

€ 5.000,-

8 weken

Milieu,

koelinstallaties

Laten uitvoeren van onderhoud door niet STEK-erkend bedrijf.

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Categorie Milieu, bodem

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, bodem

Het op/in de bodem brengen van afvalstoffen

€ 2.000,-

per week of

overtreding

€ 20.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het op/in de bodem brengen vloeistoffen

(spoed)bestuursdwang

geen

geen

8 weken

Milieu, bodem

Het opslaan van gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor bestemde ruimte of niet opgeslagen conform de voorschriften

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het opslaan van niet-gevaarlijke stoffen buiten de daarvoor bestemde ruimte of niet opgeslagen conform de voorschriften

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het niet aanwezig zijn van een vloeistof dichte vloer/niet vloeistofdicht maken van een vloer

€ 1.000, -

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Tank niet in vloeistofdichte bak

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Jerrycan niet in lekbak

€ 100,-

per week

€ 1.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het niet verwijderen van buiten gebruik gesteld tank

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het op een onjuiste manier verwijderen/transporteren van een buiten gebruik gesteld tank

Procesverbaal

geen

geen

geen

Milieu, bodem

Het niet plaatsen van een peilbuis, geen AVI

€ 100,- per peilbuis

per week

€ 1.000,- per

8 weken

Milieu, bodem

Geen bemonstering peilbuizen, geen AVI

€ 100,- per peilbuis

per week

€ 1.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het niet plaatsen van een peilbuis, AVI

€ 250,- per peilbuis

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Geen bemonstering peilbuizen, AVI

€ 250,- per peilbuis

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Geen interne jaarlijkse keuring

€ 250,- per peilbuis

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet legen slibvangput

€ 250,- per put

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet indienen capaciteitsberekenig slibvangput

€ 250,- per put

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet reinigen/ledigen olie-afscheider/niet hebben van een logboek

€ 250,- per afscheider

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet plaatsen olie/vetafscheider

€ 1.000,- per put

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Ontbreken Jaarlijkse keuring tank/kath.besch./watersludge

€ 100,-

per week

€ 1.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Ontbreken herkeuring tank na 15 jaar

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het niet stellen van een financiële zekerheid voor tank

€ 100,-

per week

€ 1.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Het niet aanwezig zijn van absorptiemateriaal

€ 200,-

per week

€ 2.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet uitvoeren bodemonderzoek (BOOT)

€ 100,-

per week

€ 1.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet uitvoeren bodemonderzoek na aanleiding van een ongewoon voorval

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, bodem

Niet uitvoeren nulsituatie of eindsituatiebodemonderzoek

€ 1.000,- (uitgaande van 3 deellocaties

per week

€ 10.000,-

8 weken

Categorie Milieu, Veiligheid

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, veiligheid

Geen bliksemafleiding aanwezig/voldoet niet aan NEN

€ 750,-

per week

€ 7.500,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Onjuiste/onveilige opstelling gasfles

€ 250,- per gasfles

per week

€ 2.500,- per gasfles

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet keuren gasfles

€ 250,- per gasfles

per week of

per overtreding

€ 2.500,- per gasfles

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet hebben van een explosieveiligheidsdocument

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet hebben van een overvul-beveiliging

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet voldoen aan afstandsbepalingen CPR

9-6

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet aanbrengen van een aanrijbeveiliging bovengrondse tank

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet voldoen aan de eisen van in –en externe afstanden uit LPG besluit

€ 2.250,-

per week

€ 22.500,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet indienen van een indelingsplan voor de opslag van gevaarlijke stoffen

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het ontbreken van een bedrijfsnoodplan

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het ontbreken van een gevaren zone indeling

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het ontbreken van goedkeuring brandweer m.b.t. brandwerende maatregelen

€ 250,-

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het ontbreken van een inbraaksysteem

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het ontbreken van (systeem) voor afzuiging dampen

€ 1.500,-

per week

€ 15.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Installatieboek niet aanwezig of niet voorzien van alle actuele en vereiste documenten

€ 250,-

per week

€ 2.500,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Toepassen van open vuur terwijl de locatie daarvoor niet is aangewezen/geschikt is

€ 500,-

per week of

overtreding

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, veiligheid

Het niet overleggen van certificaten van de brandmeld en/of blusinstallatie, anders dan op basis van het gebruiksbesluit

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Categorie Milieu, BRZO ‘99

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, BRZO

Het niet uitvoeren van voorgeschreven audits

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Categorie Milieu, Bouwstoffenbesluit

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Milieu, Bouwstoffen

Het niet verstrekken van kwaliteitsgegeven schone grond of categorie 1 grond

€ 1000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

Milieu, Bouwstoffen

Het niet indienen van een inspectieplan op verzoek van bevoegd gezag

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

Milieu, Bouwstoffen

Het niet uitvoeren van één/twee jaarlijkse inspecties

€ 1.000,-

per week

€ 10.000,-

8 weken

6. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder f en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (Het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Rijksmonument

Het slopen van een Rijksmonument

Geen dwangsom, maar proces-verbaal

geen

geen

geen

Rijksmonument

Het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een Rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Minimaal € 10.000,- (niet-ingrijpend, ondergeschikt, kleine aanpassing)

Minimaal € 15.000,- (ingrijpend, niet ondergeschikt, middel grote aanpassing)

Minimaal € 20.000,-

(zeer ingrijpend, niet ondergeschikt, grote aanpassing)

ineens

Minimaal

€ 10.000,-

Minimaal

€ 15.000,-

Minimaal

€ 20.000,-

8 weken

Rijksmonument

Het afwijken van een voorschrift van een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument

€ 1.000,- per overtreden voorschrift

ineens

€ 1000,- per overtreden voorschrift

8 weken

7. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder g en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (Het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening is bepaald)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Slopen (voorgeschreven)

Het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening is bepaald.

Minimaal € 10.000,- (niet-ingrijpend, ondergeschikt, kleine sloop)

Minimaal € 15.000,- (ingrijpend, niet ondergeschikt, middel grote sloop)

Minimaal € 20.000,-

(zeer ingrijpend, niet ondergeschikt, sloop, asbest)

ineens

Minimaal

€ 10.000,-

Minimaal

€ 15.000,-

Minimaal

€ 20.000,-

8 weken

Slopen

(voorgeschreven)

Afwijken van een voorschrift van een sloopvergunning

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

8. Activiteiten in strijd met artikel 2.1 lid 1 onder h en artikel 2.3 aanhef en onder b van de Wabo (het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk in een beschermd stadsgezicht)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Slopen (beschermd

Stads- dorpsgezicht)

Het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening is bepaald.

Procesverbaal/ spoedbestuursdwang (bevriezen) +

eventueel dwangsom ter voorkoming van verdere overtreding (toekomst)

Minimaal € 10.000,- (niet-ingrijpend, ondergeschikt, kleine sloop)

Minimaal € 15.000,- (ingrijpend, niet ondergeschikt, middel grote sloop)

Minimaal € 20.000,-

(zeer ingrijpend, niet ondergeschikt, sloop, asbest)

ineens

Minimaal

€ 10.000,-

Minimaal

€ 15.000,-

Minimaal

€ 20.000,-

geen

Slopen (beschermd

Stads- dorpsgezicht)

Afwijken van een voorschrift van een sloopvergunning

€ 500,-

per week

€ 5.000,-

8 weken

9. Activiteiten in strijd met artikel 2.2 lid 1 onder a en artikel 2.3 aanhef en onder c van de Wabo (het zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning slopen van een bouwwerk)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Slopen

Het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening is bepaald.

Procesverbaal/ spoedbestuursdwang (bevriezen) +

eventueel dwangsom ter voorkoming van verdere overtreding (toekomst € 10.000,- (niet-ingrijpend, ondergeschikt, kleine sloop)

€ 15.000,- (ingrijpend, niet ondergeschikt, middel grote sloop)

€ 20.000,-

(zeer ingrijpend, niet ondergeschikt, sloop, asbest)

ineens

Minimaal

€ 10.000,-

Minimaal

€ 15.000,-

Minimaal

€ 20.000,-

8 weken

10. Activiteiten in strijd met artikel 7b lid 2 Woningwet (Het in strijd handelen met de gemeentelijke bouwverordening)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Bouwverordening

Een bouwwerk gebruiken of laten gebruiken anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften van de gemeentelijke Bouwverodening

€ 2.500 per overtreden voorschrift

per week

€ 25.000,-

8 weken

Bouwverordening

Een open erf of terrein gebruiken of laten gebruiken, anders dan in overeenstemming met de op dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften van de gemeentelijke Bouwverordening

€ 2.500 per overtreden voorschrift

per week

€ 25.000,-

8 weken

Bouwverordening

Een open erf of terrein in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op staat van open erven en terreinen van toepassing zijnde voorschriften van de gemeentelijke Bouwverordening

€ 2.500 per overtreden voorschrift

per week

€ 25.000,-

8 weken

11. Activiteiten in strijd met artikel 12 lid aanhef en onder b Woningwet (Uiterlijk in strijd met de van toepassing zijnde redelijke eisen van welstand)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Welstand

Uiterlijk in strijd met de van toepassing zijnde redelijke eisen van welstand)

7.500,- (niet-ingrijpend, ondergeschikt, kleine afwijking)

€ 12.500,- (ingrijpend, niet ondergeschikt, middel grote afwijking)

€ 20.000,-

(zeer ingrijpend, niet ondergeschikt, grote afwijking)

ineens

€ 7.500,-

€ 12.500,-

€ 20.000,-

8 weken

12. Activiteiten in strijd met de algemene plaatselijke verordening (APV)

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

APV

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

€ 100,- per geplaatst object

per week of

overtreding

€ 1.000,- per object

1 week/geen (bij voorkomen van herhaling)

APV

Het niet juist plaatsen of buiten de tijden plaatsen van een terrasmeubilair.

€ 500,-

per week of

overtreding

€ 5.000,-

1 week /geen (bijvoorkomen van herhaling)

APV

Het aanleggen, beschadigen of veranderen van de weg

€ 2.500,- tot 10.000,- (afhankelijk van ernst overtreding)

Spoedbestuursdwang bij gevaarlijke situatie (wegens aantasting openbare weg)

ineens

geen

€ 2.500,- tot 10.000,-

geen

geen

APV

Maken of veranderen van uitweg

€ 2.500,- per uitweg

ineens

€ 2.500,-

8 weken

APV

Het houden van een evenement zonder vergunning

€. 250,- per Klein evenement (tot 50 personen)

€ 1.000,- per middelgroot evenement

(50-100)

€ 2.000,- per groot evenement

(100 of meer personen)

per overtreding

€ 2.500,-

€ 10.000,-

€ 20.000,-

Geen (voorkomen van herhaling)

APV

Het afwijken van de (voorgeschreven) sluitingstijden door een horecabedrijf (waaronder (sport)kantines

€ 1.000,-

per overtreding

€ 10.000,-

Geen (voorkomen van herhaling)

APV

Overtreding van in de APV vastgelegde geluidsnormen.

€ 3.500,-

Per overtreding

€ 35.000,-

8 weken

13. DIVERSEN

Onderwerp

Overtreding

Hoogte dwangsom

modaliteit

Maximum

begunstigingstermijn

Stillegging

Stillegging van diverse soorten activiteiten

Minimaal € 10.000,-

tot afhankelijk van ernst van overtreding

ineens

€ 10.000,- tot afhankelijk van ernst van overtreding

geen (voorkomen van herhaling)

14. HANDHAVING KINDEROPVANG

Voor de hoogte van dwangsommen bij overtredingen op het gebied kinderopvang, zoals bedoeld in hoofdstuk 13 van het handhavingsprogramma 2012, wordt aansluiting gezocht bij het afwegingsmodel handhaving kinderopvang van de VNG van oktober 2010, (of een latere versie indien van toepassing). De in dat afwegingsmodel genoemde richtlijnen voor de hoogte van bestuurlijke boetes bij overtreding per individueel voorschrift wordt door de gemeente Moerdijk ook gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom. Hoewel een bestuurlijke boete gericht is op onvoorwaardelijke toevoeging van leed aan/bestraffing van de overtreder en een dwangsom daarentegen juist gericht is op voorwaardelijk herstel van een overtreding, gaan beide sanctiemiddelen in principe uit van dezelfde feiten en ernst van de overtreding.