Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Intitulé

Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen

Artikel 1.

Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken en die/namens wie een bezwaarschrift heeft/is ingediend;

 • b.

  Bestuursorgaan: de raad of het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover zijn bevoegdheid betreffende;

 • c.

  Gemeente: de vertegenwoordiging namens de gemeente, zijnde het hoofd van de afdeling waar de medewerker die een bezwaarschrift heeft ingediend werkzaam is samen met het hoofd van de afdeling P&O danwel degene die door het management middels machtiging is afgevaardigd;

 • d.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht (Awb), staatsblad 1992, 315;

 • e.

  Commissie: de commissie/commissleden als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2.

Ontstaan van de commissie

De commissie is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de wet. Vanwege de specifieke deskundigheid op het terrein van personeelszaken heeft de gemeente Gilze en Rijen aansluiting gezocht bij de commissie die oorspronkelijk is ingesteld voor de gemeente Oosterhout.

Artikel 3.

Bevoegdheid van de commissie

Deze commissie is alleen bevoegd inzake besluiten of andere handelingen betreffende (gewezen) medewerkers van de gemeente Gilze en Rijen.

Artikel 4.

Taak van de commissie

De commissie heeft in het kader van de behandeling van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 1:5 van de wet tot taak belanghebbende(n) te horen en het bestuursorgaan te adviseren inzake de op die bezwaarschriften betrekking hebbende beslissingen.

Artikel 5.

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden

 • 2.

  Er dient minimaal één plaatsvervangend commissielid te zijn.

 • 3.

  Één lid wordt voorgedragen door de werknemersvertegenwoordiging in de commissie voor georganiseerd overleg van de gemeente Oosterhout;

 • 4.

  De voorzitter en de leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de gemeente Oosterhout of de gemeente Gilze en Rijen

 • 5.

  Benoeming, schorsing en ontslag van de commissieleden geschiedt door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de gemeente Oosterhout.

 • 6.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 7.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6.

Het secretariaat van de commissie

 • 1.

  De commissie wordt voor administratieve ondersteuning en procedurebegeleiding bijgestaan door een secretaris.

 • 2.

  Het secretariaat van de commissie maakt onderdeel uit van de functie Senior medewerker personeelsbeheer en salarisadministratie van de gemeente Oosterhout.

 • 3.

  De secretaris is voor zijn secretariaatswerkzaamheden slechts inhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de commissie

Artikel 7.

De vergoeding

1.De vergoeding van de commissieleden is geregeld in de Vergoedingsregeling commissievoorzitters en –leden gemeente Gilze en Rijen

Artikel 8.

Bevoegdheden secretaris

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de secretaris van de commissie:

Artikel 6:6

De gelegenheid bieden het verzuim te herstellen om te voldoen aan de vereiste om bezwaarschrift in behandeling te kunnen nemen.

Artikel 6:17

Het doorzenden van de stukken aan de gemachtigde.

Artikel 7:4 lid 1

De mogelijkheid bieden om tot 10 dagen voor het horen nadere stukken in te dienen.

Artikel 7:4 lid 2

Het wijzen op en creëren van de mogelijkheid om ten minste voor de duur van een week voorafgaand aan de hoorzitting de alle op de zaak betrekking hebbende stukken in te zien.

Artikel 7:10 lid 2

Het opschorten van de termijn met ingang van de dag waarop de indiener is verzocht een verzuim als bedoeld in artikel 6:6 te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn is verstreken.

Artikel 7:10 lid 3

Het verdagen van de beslissing voor ten hoogste vier weken.

Artikel 7:10 lid 4

In overleg treden met indiener van het bezwaarschrift voor verder uitstel op beslistermijn besluitvorming op bezwaarschrift.

Artikel 7:11 lid 1,2

Door middel van een intern onderzoek een heroverweging van het bestreden besluit bevorderen.

Artikel 9

. De werkwijze van de commissie

De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een daartoe opgesteld ‘Protocol adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen’.

Artikel 10.

Quorum

Het horen: Voor het houden van een zitting is niet vereist dat een bepaald minimum aantal leden aanwezig is.

De beraadslaging: Voor de beraadslaging geldt dat dit dient te geschieden in de aanwezigheid van alle commissieleden, zijnde 3 in totaal.

Artikel 11.

Hoorzitting

 • 1.

  De commissie ontvangt gelijktijdig de belanghebbende en de gemeente.

 • 2.

  De voorzitter kan verlangen dat een gemachtigde een schriftelijke, door de volmachtgever ondertekende machtiging overlegt.

Artikel 12.

Openbaarheid zitting

 • 1.

  De hoorzittingen van de commissie zijn in beginsel niet openbaar;

 • 2.

  Indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet kan een zitting van de commissie in het openbaar plaatsvinden.

Artikel 13.

Verslaglegging

 • 1.

  Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 • 2.

  Het verslag:

  • -

   Vermeldt de namen van degenen die hoorden;

  • -

   vermeldt de namen van de belanghebbenden die zijn verschenen, hun eventuele gemachtigden en meegebrachte getuigen en deskundigen;

  • -

   bevat in ieder geval een korte weergave van de kern van hetgeen tijdens de hoorzitting is gezegd en voorgevallen en van eventuele nova die zijn aangevoerd;

  • -

   verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht;

  • -

   wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14.

Advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 15.

Nader onderzoek

Indien na afloop van de hoorzitting, doch voordat het advies wordt uitgebracht, een nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, geschiedt dit door of onder leiding van de voorzitter van de commissie.

Artikel 16.

Berichtgeving aan bestuursorgaan

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 13 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 17.

Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen’.

 • 2.

  De ‘Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen’ treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

28 maart ’06

burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

de secretaris a.i., de burgemeester,

mr. A.G.H. Gorissen drs. R.H. Roep