Beleid inzake aanleg jeu de boulesbanen

Geldend van 08-05-2003 t/m heden

Intitulé

Beleid inzake aanleg jeu de boulesbanen

Beleid

Uitgaande van het huidige aanbod van jeu de boulesbanen (Gilze 6, Rijen 2 en Molenschot 1) zal de aanleg van deze voorziening het totaal van 9 met 5 worden verhoogd. Het merendeel bevindt zich in Gilze. De vraag rijst of met deze toename er beleid ontwikkeld dient te worden voor de aanleg van deze voorziening. Naar onze mening wel, al was het alleen maar om een toetsingskader te hebben om de verzoeken te kunnen beoordelen. Het idee van willekeur wordt daarbij voor de betrokken buurten weggenomen. Het beleid dient er op gericht te zijn dat er geen wildgroei gaat plaats vinden van jeu de boulesbanen. Er dient dus een evenwicht te worden gecreëerd. Dit kan enerzijds door het vaststellen van de financiële ruimte vanuit de gemeente en anderzijds door het opstellen van toetsingskriteria.

Toetsingskriteria

Voor gesteld wordt om de volgende toetsingskriteria te gaan hanteren:

 • 1.

  draagvlak in de betrokken buurt;

 • 2.

  eigen (financiële) bijdrage uit de buurt;

 • 3.

  toetsing bestemmingsplan;

 • 4.

  onderhoud van de baan;

 • 5.

  financieel budget gemeente;

 • 6.

  afstands criterium.

 • 7.

  datum van binnenkomst verzoek

Een korte inhoudelijke toelichting op deze criteria: idee

1.draagvlak in de buurt

Ervaringen bij de aanleg van de jeu de boulesbaan aan het Annie Romeinplein hebben geleerd dat alle bewoners het eens moeten zijn over de aanleg van de baan. Met name de locatie is daarbij van belang. De buurtvereniging die het verzoek doet dient het draagvlak schriftelijk aan te tonen. Dit kan ondermeer door een handtekeningenactie.

2.eigen (financiële) bijdrage

Naarmate de eigen inbreng van de buurt groter wordt, zullen de kosten voor de gemeente dalen. Met andere woorden het project wordt haalbaar en legt minder druk op het gemeentelijk beschikbare budget.

3.toetsing bestemmingsplan

Wanneer ingevolge de bepalingen van het vigerend bestemmingsplan geen jeu de boulesbaan mogelijk is zal het verzoek om medewerking worden geweigerd. Daarnaast zal de gemeente niet mee werken aan de wijziging van het bestemmingsplan (artikel 19 WRO).

4.Onderhoud door de buurtvereniging

Met de buurt wordt een onderhoudscontract afgesloten voor de jeu de boulesbaan. Is een buurt niet bereid een dergelijk contract af te sluiten dan wordt niet mee gewerkt aan de aanleg. Wanneer blijkt dat een buurt de bepalingen van het onderhoudscontract niet nakomt zal de baan worden verwijderd.

5. financieel budget gemeente

Vanuit de gemeente wordt jaarlijks bezien welk gedeelte van het totale budget Sociale Vernieuwing beschikbaar wordt gesteld voor het honoreren van verzoeken voor de aanleg van een jeu de boulesbaan.

Voorgesteld wordt om in 2003 hiervan bedrag van € 3.560,-- te reserveren. Te dekken uit de post aanlegvoorzieningen in de wijk.

6. afstandskriterium

Zoals eerder in dit advies is aangegeven is een jeu de boulesbaan een belangrijk onderdeel van het sociale contact in een buurt of straat. Toch kan het niet zo zijn dat op iedere hoek van de straat een dergelijke voorziening wordt aangelegd. Het mode verschijnsel speelt darbij ook een belangrijke rol. Wellicht dat in de loop der jaren het verschijnsel vermindert.

Om de wildgroei van het verschijnsel tegen te gaan wordt daarom voorgesteld om een afstandkriterium in te stellen. Het voorstel wordt derhalve dat binnen een straal van 300 meter geen twee jeu de boulesbanen mogen liggen.

1.datum van indiening

Dit is het principe van wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dit criterium in relatie met het beschikbare budget kan er toe leiden dat verzoeken eerst later kunnen worden gehonoreerd, bijvoorbeeld in een nieuw begrotingsjaar. Afhankelijk van wat de buurtvereniging zelf voor financiële middelen heeft kunnen er meer verzoeken worden gehonoreerd.

Gelet op het vorenstaande stel ik uw college voor om in te stemmen met de genoemde criteria en de ingediende verzoeken op basis van deze criteria te toetsten. Daarna zal u worden geïnformeerd inzake het al dan niet honoreren van en verzoek.