Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Geldend van 18-05-2012 t/m heden

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Corsaregistratienummer: 12.13908

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

• gelezen het voorstel van Bureau Belastingen (12.13909);

• gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

• gelet op artikel 2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

Besluit:

1.

De volgende personen tot wederopzegging aan te wijzen als onbezoldigd belastingambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet voor de heffing en invordering van parkeerbelastingen:

  • 1.

    de heer M. Ciric (geboren 25 maart 1975 te 's-Hertogenbosch), rechtsgeldig vertegenwoordiger van SMSParking B.V. (KvK-nummer: 17213634), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best, alsmede van de Stichting Parkeergelden SMSParking (KvK-nummer: 17223076), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best;

  • 2.

    de heer P. Staartjes (geboren 27 juni 1961 te Bussum), gevolmachtigd directeur Stichting Beheer Mobiliteitsgelden (KvK-nummer 34250221), gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, 1096 AR te Amsterdam;

  • 3.

    de heer M.D. Koersman (geboren 15 mei 1960 te Rheden), rechtsgeldig vertegenwoordiger van Parkmobile Group BV (KvK-nummer: 34202913), gevestigd te, Wisselwerking 40, 1112 XR te Diemen.

2.

op hen de toepasselijkheid van de CAR-UWO uit te sluiten;

3.

dit besluit bekend te maken door toezending van dit besluit aan betrokkene.

4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 april 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                                     de burgemeester,