Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

Geldend van 22-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2012.

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Gelet op het bepaalde in de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

Gehoord de beraadslagingen.

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders. 

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1 Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2 Het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1 Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2 In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of de rechtverkrijgende dit aanvraagt. 

Artikel 5 Zon- en feestdagopenstelling

 • 1.

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet van 09.00 uur tot 20.00 uur.

 • 2.

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet voor ‘de warme bakker (brood en/of banket) met winkel’ van 8.00 – 20.00 uur.

 • 3.

  Om mogelijke overlast of geluidhinder te beperken mogen er op de zon- en feestdagen geen laad- en losactiviteiten plaatsvinden.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1 Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen; 

 • 2 De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1 Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2 De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 Intrekking voorgaande verordening

De Verordening winkeltijden gemeente Helden d.d. 25 november 1996; de Verordening winkeltijden gemeente Meijel, d.d. 17 juni 1996, de Verordening winkeltijden gemeente Kessel 2006 d.d. 19 juni 2006 en de Winkeltijdenverordening Maasbree 2007 d.d. 12 december 2007 worden ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 13 maart 2012
De raad van de gemeente Peel en Maas,
 
 
 
de griffier,                                      de voorzitter,
drs. A.G. Joosten                           W.J.G. Delissen-van Tongerlo
 

Toelichting 1