Ontheffingensysteem Markt te Panningen

Geldend van 16-03-2012 t/m heden

Intitulé

Ontheffingensysteem Markt te Panningen

Beleidsregel betreffende het verlenen van ontheffing van artikel 62 Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft verkeersteken Cl (verkeersbord geslotenverklaring) op de Markt te Panningen, genaamd

 "Ontheffingensysteem Markt te Panningen"

Artikel 1 Begripsbepalingen

Gebied : de Markt te Panningen, die bij besluit van het college vanburgemeester en wethouders van 28 oktober 2003 van de gemeente Helden, nr. 44-16, is aangewezen als voetgangersgebied, waar door  verkeersregulerende maatregelen, zijnde fysieke afsluitingen en borden, het in- en uitrijden wordt gereguleerd. 

Ontheffing : een besluit van het college van burgemeester en wethoudersop basis waarvan met behulp van een handzender in- en uitgang tot de Markt kan worden verkregen voor noodzakelijk laden/lossen of in-/uitstappen van een motorvoertuig. 

Aanwonende : degene die daadwerkelijk woonachtig is aan de Markt te Panningen, blijkens inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 

Het RVV 1990 : het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459.

Motorvoertuig : het voertuig zoals bedoeld in het RVV 1990.

Ontheffinghouder : de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend. 

Artikel 2 Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3 Geldigheidsduur ontheffing

a. De ontheffing wordt verleend voor onbepaalde tijd.b. In bijzondere gevallen kan een ontheffing voor bepaalde tijd worden verleend (zie artikel 11). 

Artikel 4 Tenaamstelling

a. De ontheffing wordt op naam en adres van de aanvrager gesteld.b. De ontheffing is niet overdraagbaar en de hieraan verbonden zender mag niet aanderden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 5 Categorieën ontheffinghouders

 • 1 Aan een aan de Markt gevestigde onderneming, die niet via de achterzijde tebevoorraden is en die voor de bedrijfsvoering structureel afhankelijk is vanleveranciers, kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag een ontheffing verlenen. Per onderneming wordt slechts één ontheffing verstrekt.  

 • 2 Aan aanwonende gehandicapten die in het bezit zijn van eengehandicaptenparkeerkaart kan het college van burgemeester en wethouders opaanvraag ontheffing verlenen. De aanvraag wordt tevens beschouwt als een aanvraag voor de op de Markt aangelegde gehandicaptenparkeerplaats. 

 • 3 Aan aanwonenden, die parkeren op privé terrein en daarvoor gebruik moeten makenvan de Markt, kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag eenontheffing verlenen. 

 • 4 Op aanvraag kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenenvoor voertuigen van gemeentelijke diensten. 

 • 5 Motorvoertuigen van hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, ambulance enpolitie, hebben zijn op grond van artikel 91 van het RVV 1990 vrijgesteld. der. 

Artikel 6 Route en tijden

a. De tijden gedurende welke van de ontheffing gebruik kan worden gemaakt zijn:- voor ondernemingen aan de Markt: maandag tot en met zaterdag van 6.00uur tot 12.00 uur;- voor aanwonende gehandicapten: onbeperkt;- voor aanwonenden, die parkeren op prive terrein: onbeperkt;- voor voertuigen van gemeentelijke diensten: maandag tot en met vrijdag van6.00 uur tot 12.00 uur.b. Inrijden binnen de overeengekomen tijden is uitsluitend mogelijk en toegestaan viaKepringelehof en de Schoolstraat/Kerkstraat. c. Uitrijden is alleen mogelijk en toegestaan via de Raadhuisstraat. 

Artikel 7 Handzenders

 • 1 Ontheffinghouders ontvangen slechts één handzender.

 • 2 Per handzender moet vooraf een waarborgsom van € 100,-- worden betaald. Ditgeldt zowel voor ontheffingen voor onbepaalde tijd als voor tijdelijke ontheffingen. 

 • 3 De handzenders worden geleverd met batterijen. Vervanging van de batterijen komtvoor rekening van de ontheffinghouder. 

 • 4 Van verlies of diefstal van de handzender wordt door de ontheffinghouder directaangifte gedaan bij de politie. 

 • 5 Voor een vervangende handzender dient opnieuw en vooraf een waarborgsom van€ 100,-- te worden betaald. 

 • 6 De handzender dient op de eerste dag na verhuizing buiten het gebied en op de eerste dag na bedrijfsbeëindiging te worden ingeleverd, op verbeurte van de waarborgsom van €100,-. 

 • 7 Bij misbruik/overtreden van de regeling of voorschriften wordt de handzenderingenomen c.q. wordt de waarborgsom verbeurd verklaard. 

Artikel 8 Voorschriften aan de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere voorschriften aan de ontheffing verbinden over de wijze waarop van de ontheffing gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 9 Intrekking ontheffing

 • 1 De ontheffing kan worden ingetrokken:a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste, dan wel onvolledige gegevens zijnverstrekt;b. indien wordt gehandeld in strijd met de aan de ontheffing verbondenvoorschriften of beperkingen (overigens wordt misbruik van de ontheffing op grond van artikel 150, lid 2, van de Wegenverkeerswet, aangemerkt als een strafbaar feit);c. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten,opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen datintrekking wordt gevorderd door het belang of de belangen ter beschermingwaarvan de ontheffing is vereist en verleend; d. indien de ontheffinghouder daartoe een verzoek indient;e. bij verhuizing buiten het gebied en bij bedrijfsbeëindiging. 

 • 2 Gelijktijdig met het intrekken van de ontheffing wordt de handzender ingenomen.

 • 3 Na het intrekken van een ontheffing op grond van het eerste lid sub a. en b.wordt voor de betreffende woning of onderneming pas na één jaar opnieuw eenontheffing worden verleend. 

Artikel 10 Uitzonderingen

 • 1 De ontheffing is niet geldig tijdens jaarmarkten, weekmarkt, kermis, koopzondagen en andere evenementen op de Markt, alsmede tijdens het opbouwen en afbreken van deze evenementen. 

Artikel 11 Tijdelijke ontheffingen

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan een tijdelijke ontheffing verlenenaan niet in artikel 6 genoemde aan de Markt gelegen ondernemingen ofaanwonenden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verhuizing, bouw-, installatie- en/ofreparatiewerkzaamheden, indien de aanvrager aantoont dat de goederen,gereedschappen of materialen niet op andere wijze kunnen worden afgeleverd ofafgehaald. 

 • 2 De tijdelijke ontheffing wordt voor maximaal vier weken achtereen verleend. Inbijzondere omstandigheden is verlenging van de tijdelijke ontheffing mogelijk. 

 • 3 Een tijdelijke ontheffing kan worden uitgebreid met een ontheffing voor hetparkeren in het gebied gedurende genoemde periode, indien aanvrager aantoont dat:

  - de nabijheid van het voertuig noodzakelijk is voor de uitvoering van dewerkzaamheden;- in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat de in het voertuig aanwezigegereedschappen en/of materialen worden uitgeladen. 

 • 4 In gezondheidskwesties kan een tijdelijke ontheffing worden verleend indien uit eenverklaring van een specialist blijkt dat betrokkene een aantoonbare tijdelijke loopbeperking heeft, waardoor met de gebruikelijke loophulpmiddelen niet zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet kan worden overbrugd. 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders handelt in voorkomende gevallen volgens deze beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbende, waaronder begrepen de aanvrager, gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag van bekendmaking overeenkomstig afdeling 3.6 Awb.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Ontheffingensysteem Markt te Panningen”.