Regeling vervallen per 12-02-2024

Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 2012

Geldend van 31-01-2012 t/m 11-02-2024

Intitulé

VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE MIDDELBURG 2012

De raad van de gemeente Middelburg;

gelet op artikel 61 van de Gemeentewet;

gelezen het raadsvoorstel van 23 januari 2012;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 2012.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland;

 • c.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. De raad stelt uit zijn midden een commissie samen die is belast met de beoordeling van de kandidaten voor het ambt van burgemeester van Middelburg.

 • 2. De commissie heeft tot taak de geschiktheid van de kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Middelburg te beoordelen. Zij brengt over haar bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad en aan de commissaris. Het verslag aan de raad is voorzien van een concept-aanbeveling van ten minste twee personen die naar het oordeel van de commissie voor benoeming in aanmerking komen, een en ander zoals bedoeld in artikel 61 van de Gemeentewet. De commissie geeft tevens een beredeneerde volgorde van de kandidaten in haar concept-aanbeveling aan.

 • 3. De commissie voert daartoe gesprekken met kandidaten die door de commissaris in beginsel geschikt worden geacht voor benoeming.

 • 4. Bij de beoordeling van de kandidaten laat de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze door de raad wordt vastgesteld.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit negen leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad, namens elke fractie één vertegenwoordiger.

 • 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. Het lidmaatschap van de commissie houdt op indien een lid ontslag heeft genomen als raadslid of niet meer voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap als bedoeld in artikel 13 van de Gemeentewet.

 • 5. De griffier is secretaris van de commissie en verleent ambtelijke bijstand. De gemeentesecretaris is als plaatsvervangend secretaris van de commissie verbonden aan de commissie.

Artikel 4 Adviseur

 • 1. Vanuit het college van burgemeester en wethouders wordt één wethouder in de gelegenheid gesteld de beraadslagingen van de commissie bij te wonen en desgevraagd advies te geven.

 • 2. Het betreffende collegelid heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. Van elke vergadering wordt door de voorzitter tenminste 24 uur van te voren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 3. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 4. De commissie vergadert niet indien niet tenminste vijf leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1. De voorzitter legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de aan de commissie verstrekte stukken en over hetgeen in die vergadering is behandeld.

 • 2. De voorzitter ziet er op toe dat dit in de notulen tot uitdrukking komt.

 • 3. Aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie noch aan anderen wordt inzage of informatie verstrekt inzake stukken en het behandelde in de vergadering van de commissie.

 • 4. De uitnodiging en locatie voor de selectiegesprekken zijn geheim.

 • 5. Noch de commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid oproept opheffen.

 • 6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een eventuele extern deskundige, het collegelid en de griffier.

 • 7. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht na de ontbinding van de commissie.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1. De voorzitter van de commissie treedt als contactpersoon naar buiten.

 • 2. Alle stukken voor de commissie worden aan de voorzitter gericht en gezonden aan het privéadres van de griffier dan wel aan hem persoonlijk overhandigd en op zijn privéadres bewaard tot het moment van archivering.

 • 3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en naar de privéadressen van de leden verzonden dan wel aan hen persoonlijk overhandigd.

 • 4. Alle perscontacten ten aanzien van het werk van de commissie lopen via de voorzitter.

 • 5. De kandidaten worden door de voorzitter, of namens de voorzitter door de secretaris van de commissie, voor de gesprekken uitgenodigd.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1. Besluiten in de commissie worden bij meerderheid van stemmen genomen waarbij elk lid één stem heeft. De commissie streeft naar unanimiteit.

 • 2. Ook het verslag aan de raad en de commissaris en de concept-aanbeveling, bedoeld in artikel 2 lid 2, worden bij meerderheid van stemmen, maar bij voorkeur unaniem, vastgesteld.

 • 3. In het verslag aan de raad en de commissaris kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 4. Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag aan de raad en de commissaris, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 5. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de raad en de commissaris gebracht.

Artikel 9 Ontbinding van de commissie

 • 1. De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die, waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 • 2. Met ingang van diezelfde dag vervalt deze verordening.

Artikel 10 Archivering van stukken

 • 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie geven opdracht aan de gemeentesecretaris om er zorg voor te dragen dat op het in artikel 9 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt, onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. De gemeentesecretaris draagt er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2. Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. Originele bescheiden die de commissie van derden heeft ontvangen worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 4. Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de procedureregels niet voorzien, beslist de commissie.

 • 2.

  Deze verordening treedt de dag na vaststelling in werking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening vertrouwenscommissie Middelburg 2012.

 • 4.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop aan het gemeentebestuur bekend is gemaakt dat in de vacature van de burgemeester is voorzien behoudens het gestelde over de geheimhouding in artikel 3.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg
in zijn openbare vergadering van 30 januari 2012.
de griffier, de voorzitter,
E.T. Israël mr. J.M. Schouwenaar

Bijlage: Vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Middelburg,

gelet op artikel 61 van de Gemeentewet,

gelet op het bepaalde in artikel 2 en 3 van de Verordening vertrouwenscommissie Middelburg 2012,

B E S L U I T :

een vertrouwenscommissie in te stellen met als leden:

 • -

  de heer P. de Doelder

 • -

  de heer J. Zwemer

 • -

  de heer W. Steketee

 • -

  de heer B. Nieuwenhuis

 • -

  de heer L. Vandezande

 • -

  de heer Chr. Dekker

 • -

  de heer K. Hamelink

 • -

  mevrouw J. de Vis-Berrelkamp

 • -

  mevrouw A. Bareman

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg

in zijn openbare vergadering van 30 januari 2012.

de griffier, de voorzitter,

E.T. Israël mr. J.M. Schouwenaar