Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-West

Geldend van 07-06-2001 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-West

gelezen het rapport d.d. 26 september 2000 van het politiedistrict Kerkrade van de regio-politie Limburg Zuid inzake het treffen van maatregelen ter voorkoming van overlast ten gevolge van het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank in een daarbij nader aangegeven gebied te Kerkrade-West;

overwegende, dat het wenselijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde in het algemeen en het woon- en leefklimaat, het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank en de daaruit voortvloeiende overlast te beperken;

dat artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening hen de mogelijkheid beidt een gebied aan te wijzen alwaar het op de openbare weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat, gelet op de ingekomen klachten omtrent overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik, toepassing van dit artikel alleszins gerechtvaardigd moet worden geacht;

gelet op het bepaalde in de Algemene plaastelijke verordening Kerkrade;

besluiten:

het gebied globaal begrensd door Kaalheidersteenweg, Kasperenstraat, Begoniastraat, Heiveldstraat en de Kapelweg, zoals nader aangegeven op bijgevoegde situatieschets, aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ondertekening

Kerkrade, 28 mei 2001. Burgemeester en wethouders van Kerkrade,      
De secretaris,
J.J.M. Som                                                   Mr. C. Kuikman