Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 centrum Kerkrade

Geldend van 27-09-2001 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ARTIKEL 2.4.8 CENTRUM KERKRADE

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

gelezen het rapport d.d. 31 oktober 1994, van de dienst Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden inzake het treffen van maatregelen ter voorkoming van overlast ten gevolge van het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank in het centrum van Kerkrade; 

overwegende dat het wenselijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde in het algemeen en meer in het bijzonder het woon- en leefklimaat, het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank en de daaruit voortvloeiende overlast te beperken;

dat artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening aan hen de mogelijkheid beidt een gebied aan te wijzen alwaar het op de openbare weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat gelet op de in het verleden ter zake ingekomen klachten omtrent overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik, toepassing van dit artikel alleszins gerechtvaardigd moet worden geacht;

dat het voornemen tot het treffen van een maatregel als hierbedoeld is gepubliceerd in het regionale weekblad de Zuid-Limburger, alsook dat door derden ter zake geen bedenkingen zijn ingebracht;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening;

besluiten:

het gebied, globaal begrensd door, Koningsweg, Koninginnestraat, Oranjestraat, Hoofdstraat, Ambachtstraat, Mr. Absilstraat, Verbindingsweg, Mücherveldstraat, Deken Quodbachlaan, Einderstraat, Stationsstraat, Putgang en Caspar Sprokelstraat, zoals nader aangegeven op bijgevoegde situatieschets, aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ondertekening

Kerkrade, 13 december 1994.
Burgemeester en wethouders,
De secretaris,
Hernieuwd vastgesteld d.d. 18 september 2001.