Gemeente Voorst - Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)

Geldend van 14-12-2023 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen)

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

• a.

sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder d van het Besluit ruimtelijke ordening;

• b.

sociale koopwoning: koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder e van het Besluit ruimtelijke ordening;

• c.

huishouden: een huishouden bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijke huishouding voert os zal gaan voeren in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen;

• d.

inkomen: verzamelinkomen van de tot het huishouden behorende personen in het berekeningsjaar 9in geval van een sociale huurwoning) of peiljaar 9in geval van een sociale koopwoning) op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

HOOFDSTUK 2 Doel

Artikel 2

De gemeenteraad van Voorst geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, eerste lid onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening.

HOOFDSTUK 3 Doelgroepen

Artikel 3.1 Doelgroep sociale koopwoningen

Als doelgroepen voor sociale koopwoningen worden aangemerkt:

-huishoudens die op het moment van de start van de inschrijfprocedure een inkomen hebben over het peiljaar van maximaal € 60.000.

Artikel 3.2 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen zijn huishoudens met een maximaal inkomen als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

HOOFDSTUK 4 Instandhouding

Artikel 4.1 Instandhouding sociale huurwoning

De instandhoudingstermijn van een sociale huurwoning bedraagt tenminste 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inschrijving van de bewoner in de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 4.2 Instandhouding sociale koopwoning

De instandhoudingstermijn van een sociale koopwoning bedraagt tenminste 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eerste inschrijving van de eigenaar in de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 4.3 Borgen instandhoudingstermijnen

De instandhoudingstermijnen van de sociale koop- en huurwoningen worden vastgelegd in de overeenkomsten met de ontwikkelende partij en de gemeente Voorst. Bij tussentijdse verkoop van een sociale koopwoning, dus voor afloop van de instandhoudingstermijn, mag de maximale verkoopprijs niet hoger zijn dan het bedrag bedoeld in artikel 1.1.b.

HOOFDSTUK 5 Wijziging inkomens genoemd in artikel 3

Artikel 5 Wijziging inkomens

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de inkomensgrenzen in artikel 3 van deze verordening te wijzigen.

HOOFDSTUK 6 Overige bepalingen

Artikel 6 hardheidsclausule

In gevallen van bijzondere hardheid kan het college afwijken van de in deze verordening vastgestelde regels.

HOOFDSTUK 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening sociale koop- en huurwoningen.

Artikel 7.2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2011;

gelet op artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening, zoals bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 d en e Besluit ruimtelijke ordening, houdende regels over de doelgroepen voor sociale koop- en huurwoningen (Verordening sociale koop- en huurwoningen).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 oktober 2011.

de raad

drs. B.J.M. Janssen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester