Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven op 2 augustus 2011 het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden) heeft vastgesteld;

dat in het collegebesluit van 2 augustus 2011 de aanwijzing voor de exacte locaties waarop de aanplakborden komen te staan gemandateerd is vanuit het college;

dat dit besluit behoort bij het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden), vastgesteld op 2 augustus 2011;

b e s l u i t :

de volgende locaties aan te wijzen waarop aanplakborden ex artikel 2:30 lid 4 van de Apv voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen worden geplaatst, zoals aangegeven op de bij dit besluit en het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden) behorende situatietekeningen:

 • ¨

  Hoek Oude Kerkstraat / Zittardsestraat (kadastraal bekend als H 1202);

 • ¨

  De Plaatse / Dorpstraat (kadastraal bekend als E 6453);

 • ¨

  De Dom (nabij kerk) (kadastraal bekend als I 3269);

 • ¨

  Tussen Bree / Heemweg (kadastraal bekend als D 5031).

Het aanwijzingsbesluit locaties voor aanplakborden, behorende bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden), welke op 23 september 2010 is vastgesteld, is met dit besluit ingetrokken.

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzing locaties voor aanplakborden, behorend bij Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden, aanplakborden)” en treedt in werking na bekendmaking.

Situatietekeningen aanplakborden