Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling No Show 2006

Geldend van 30-03-2006 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2006

Intitulé

Regeling No Show 2006

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie over de implementatie van de nieuwe organisatie van 3 februari 2006;

besluit:

Vast te stellen de navolgende

Regeling No Show 2006

Artikel 1 Begripsomschrijving

  • 1. medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO;

  • 2. no show: het niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts zonder afbericht.

Artikel 2 Niet verschijnen op spreekuur bedrijfsarts

  • Lid 1 De medewerker meldt verhindering voor het spreekuur van de bedrijfsarts telefonisch bij de bedrijfsarts, minimaal twee werkdagen van tevoren.

  • Lid 2 Het college legt, wanneer geen sprake is van een deugdelijke reden tot verhindering, een geldboete op aan de medewerker die zich niet op tijd afmeldt bij de bedrijfsarts.

  • Lid 3 De hoogte van de geldboete wordt gerelateerd aan de door de bedrijfsarts in rekening gestelde kosten wegens no show.

Artikel 3

  • Lid 1 Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling No Show 2006”.

  • Lid 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2006, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregel No Show 2004” van 6 april 2004.

  • Lid 3 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en het gemeentelijk personeelsblad de Persbul