Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening artikel 5.2.8. Akerstraat e.o.

Geldend van 27-09-2001 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING ARTIKEL 5.2.8. AKERSTRAAT E.O.

Burgemeester en wethouders van Kerkrade;

gelezen het rapport d.d. 18 oktober 1993, kenmerk 18/10/93-47, van de gelezen regio-politie Limburg-Zuid, district Kerkrade, inzake overlast van verslaafden in en nabij het winkelcentrum in de wijk Spekholzerheide;

overwegende, dat deze overlast zich ondermeer manifesteert in de vorm van het zich hinderlijk ophouden in portieken en op voor publiek toegankelijke plaatsen, het urineren op en aan de openbare weg en het lastigvallen en bedreigen van passanten, winkelend publiek en personeel van ter plaatse gevestigde winkels;

dat de bovenomschreven overlast blijkens het rapport van politie alsook anderszins verkregen informatie mede het gevolg is van het nuttigen van alcoholhoudende drank;

dat het wenselijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde in het algemeen en meer in het bijzonder het woon- en leefklimaat, het op de openbare weg nuttigen van alcoholhoudende drank en de daaruit voortvloeiende overlast te beperken; dat artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening aan hen de mogelijkheid beidt een gebied aan te wijzen alwaar het op de openbare weg verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat gelet op de ingekomen klachten omtrent overlast ten gevolge van hinderlijk drankgebruik, toepassing van dit artikel alleszins gerechtvaardigd moet worden geacht;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening;

besluiten:

het gebied, globaal begrensd door, Pleinstraat, Graverstraat, Heerlenersteenweg, Akerstraat, Kampstraat, Romeinenstraat, Ons Limburgstraat, Willem Sophiaplein, Sophiastraat, Kleingraverstraat, Carboonstraat, Industriestraat, Plein, Grachterstraatm Hamstraat, Elisagracht, Frederikagracht, Gerardagracht en Calbertsweg, zoals nader aangegeven op bijgevoegde kaart, aan te wijzen als gebied waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

Ondertekening

Kerkrade, 02 november 1993.
Burgemeester en wethouders,
De secretaris,
Hernieuwd vastgesteld d.d. 18 september 2001.