Verordening betreffende storting van de contante waarde van de canon ter zake van erfpachtrecht op gemeentegrond

Geldend van 05-12-1930 t/m heden

Intitulé

Verordening betreffende storting van de contante waarde van de canon ter zake van erfpachtrecht op gemeentegrond

Artikel 1

  • 1. De canon ter zake van erfpachtrecht op gemeentegrond, op hetwelk van toepassing zijn hetzij de “Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente ’s-Gravenhage” (Verz. 1923, no. 19), hetzij de algemene “Voorwaarden, waarop de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente ’s-Gravenhage zal geschieden” (Verz. 1911, no. 18) kan – behoudens een bedrag van € 1,-- per jaar – voor de gehele of voor de nog lopende erfpachttermijn ineens en bij vooruitbetaling worden voldaan door storting van de contante waarde daarvan.

  • 2. Storting ineens van de contante waarde van een kleiner gedeelte van de erfpachtcanon dan in het vorige lid bedoeld, kan alleen geschieden met goedkeuring van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

  • 1. De rentevoet, naar welke de contante waarde, als in artikel 1 bedoeld, zal worden berekend, wordt bepaald en naar omstandigheden gewijzigd door burgemeester en wet-houders, de commissie voor de gemeentefinanciën gehoord.

  • 2. Verzoeken inzake storting ineens, als hiervoor bedoeld, moeten schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Ten aanzien van elk verzoek wordt de rentevoet in acht genomen, geldende op het tijdstip, waarop het verzoek inkomt.

  • 3. De storting ineens moet plaatshebben op een door burgemeester en wethouders te bepalen plaats en tijdstip. Wordt hieraan niet voldaan, dan wordt het desbetreffende verzoek geacht te zijn vervallen.

  • 4. Teruggave van ineens gestorte bedragen aan erfpachtcanon zal nimmer kunnen worden gevorderd.

Artikel 3

Voordat een storting ineens plaats heeft, wordt door burgemeester en wethouders van het voornemen daartoe mededeling gedaan aan de eventuele hypotheekhouder(s) op bedoeld erfpachtrecht, die aan de bij de betrokken algemene erfpachtvoorwaarden gegeven voorschriften betreffende het ter inzage geven en inleveren van stukken heeft (hebben) voldaan.

Artikel 4

Indien storting ineens heeft plaatsgehad, moet de overblijvende canon telkenjare op door burgemeester en wethouders te bepalen plaats en tijdstip(pen) worden voldaan.

Artikel 5

Indien burgemeester en wethouders hun medewerking verlenen tot splitsing of vereniging van erfpachtrecht(en), ten aanzien waarvan een storting ineens heeft plaatsgehad, zal voor ieder nieuw perceel, waarvan het erfpachtrecht als een onsplitsbaar geheel wordt aangemerkt, de canon nooit minder kunnen zijn dan € 1,--per jaar

Artikel 6

Op de erfpachtrechten, ten aanzien waarvan een storting ineens heeft plaatsgehad, blijven van toepassing alle voorwaarden, welke vóór die storting daarop van toepassing waren, met deze afwijking, dat de boete wegens niet tijdig betalen van de canon ten minste € 0,25 zal bedragen voor iedere maand vertraging, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Artikel 7

Alle kosten, vallende op de notariële akte, waarbij de storting ineens wordt geconstateerd, zijn voor rekening van de erfpachter.

NB De bedragen in artt. 5 en 6 zijn per 1 januari 2002 aangepast in “€” bij rb 351/2001.