Regels voor de graven en asbezorging gemeente Oldambt 2011

Geldend van 17-02-2011 t/m heden

Intitulé

Regels voor de graven en asbezorging gemeente Oldambt 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Oldambt 2011; besluit;vast te stellen de volgende:nadere regels voor de graven en asbezorgingluidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:a. graf: een zandgraf of keldergraf;b. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;e. particulier graf (voorheen: eigen graf) : een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:1. het doen begraven en begraven houden van lijken;2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;3. het doen verstrooien van as;f. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;g. particulier urnengraf (voorheen: eigen urengraf): een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;2. het doen verstrooien van as;h. particuliere urnennis: een nis bij de gemeente in beheer, waarin aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon gelegenheid is geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

  • 1 In algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor de tijd van twintig jaren. Er zijn enkel op de begraafplaats Acacialaan in Winschoten algemene graven beschikbaar voor het begraven van een lijk van een baby jonger dan 1 jaar.

  • 2 De particuliere graven worden onderverdeeld in:a. graven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het begraven van lijken, dan wel het plaatsen van asbussen of het verstrooien van de as van overledenen, mits afmeting en inrichting van de grafruimte dit toelaten;b. graven uitgegeven voor de tijd van vijftig jaren, bestemd voor het begraven van lijken, dan wel het plaatsen van asbussen of het verstrooien van de as van overledenen, mits afmeting en inrichting van de grafruimte dit toelaten.c. graven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het begraven van en lijk van een kind jonger dan 12 jaar, dan wel het plaatsen van asbussen of het verstrooien van de as van overledenen, mits afmeting en inrichting van de grafruimte dit toelaten;d. graven uitgegeven voor de tijd van vijftig jaren, bestemd voor het begraven van en lijk van een kind jonger dan 12 jaar, dan wel het plaatsen van asbussen of het verstrooien van de as van overledenen, mits afmeting en inrichting van de grafruimte dit toelaten.

  • 3 Als er bij de graven vermeld in artikel 2 lid 2a en 2b gekozen wordt voor een dubbelgraf (twee aaneengesloten grafruimtes) betekend dit dat de twee grafruimtes naast elkaar liggen . Een dubbelgraf op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten is een etagegraf met twee grafruimtes boven elkaar.

Artikel 3 De bezorging van as

  • 1 De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:a. urnengraven uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as van de overledenen;b. urnengraven uitgegeven voor de tijd van vijftig jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van asbussen met of zonder urnen, dan wel het doen verstrooien van as van overledenen. 

  • 2 De particuliere urnennissen worden uitgegeven voor de tijd van twintig jaren, bestemd voor de bijzetting van asbussen. In de open nissen op de begraafplaats Acacialaan te Winschoten en de begraafplaats Hoflaan te Scheemda dienen de asbussen geplaatst te worden in een urn.

Artikel 4 De inrichting van een graf

  • 1 De particuliere graven mogen worden voorzien van een grafkelder.

  • 2 De etagegraven op de begraafplaats Acacialaan mogen enkel worden voorzien van een etagekelder met twee verdiepingen.

Artikel 5 Slotbepalingen

  • 1 Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking daarvan.

  • 2 De geldende “regels voor graven en asbezorging gemeente Oldambt”, vastgesteld bij besluit van 5 januari 2010, worden per die datum ingetrokken.

  • 3 Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging gemeente Oldambt 2011.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 30 november 2010.De secretaris, De burgemeester.H.J.J. Groothuis. P.Smit.