Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur

Geldend van 25-05-2011 t/m heden

Intitulé

Vaststelling mandaat- en volmachtverlening aan medewerkers van het werkplein Regio Etten-Leur

Hoofdstuk

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, in de vergadering van 22 maart 2011;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat:

- op grond van landelijke regelgeving is besloten tot geïntegreerde dienstverlening op het gebied van werk en inkomen op 100 werkpleinen in Nederland;

- dat op het werkplein Etten-Leur (hierna: werkplein) medewerkers van de gemeenten Etten-Leur, Zundert, Moerdijk en het UWV Werkbedrijf werkzaam zijn onder begeleiding van een coördinator;

- voor een goede uitvoering van de werkzaamheden deze medewerkers besluiten moeten kunnen nemen op grond van de WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz en op deze wetten gebaseerde regelgeving, namens alle deelnemers van het werkplein;

- men aan de betreffende medewerkers van de andere deelnemende gemeenten mandaat wensen te verlenen op grond van artikel 10:4 jo. Artikel 10:12 Awb;

- dat artikel 10:4 Awb het volgende eist: “indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt”;

BESLUIT

  • 1.

    mandaat te verlenen aan de medewerkers van de gemeenten Etten-Leur en Zundert voor het uitoefenen van de bevoegdheden zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

  • 2.

    toestemming te verlenen voor het verlenen van submandaat door de onder 1. genoemde personen.

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

drs. A.E.B. KandelDrs. J.H. Mans

VOOR INSTEMMING:

De Burgemeester van de gemeente Etten-Leur

Handtekening:………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………..

D.d. ……………………………………………………………..

De Burgemeester van de gemeente Zundert

Handtekening:………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………..

D.d. ……………………………………………………………..