BESCHIKKING van den 18den Juli 1919, No. 821, houdende vaststelling van de lijsten bedoeld in de artikelen 1, 2, en 3 en van de aanvraag bedoeld in artikel 4 van het besluit van de 21n. Mei 1919 (P.B. No. 35), zoomede houdende bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding der Verordening op het Testamentenregister

Geldend van 01-01-1920 t/m heden

Intitulé

BESCHIKKING van den 18den Juli 1919, No. 821, houdende vaststelling van de lijsten bedoeld in de artikelen 1, 2, en 3 en van de aanvraag bedoeld in artikel 4 van het besluit van de 21n. Mei 1919 (P.B. No. 35), zoomede houdende bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding der Verordening op het Testamentenregister

Artikel 1

De lijst bedoeld in artikel 1 van het besluit van den 21n. Mei 1919 (P.B. No. 35) wordt ingericht volgens het bij deze beschikking behoorend model A.

Artikel 2

De lijst bedoeld in artikel 2 van gemeld besluit wordt ingericht volgens het bij deze beschikking behoorend model B.

Artikel 3

De lijst bedoeld in artikel 3 van gemeld besluit worden voor zooveel notarissen en voor zooveel griffiers aangaat, onderscheidenlijk ingericht volgens de bij deze beschikking behoorende modellen C. en D.

De aanvraag bedoeld in artikel 4 van gemeld besluit wordt ingericht volgens het bij deze beschikking behoorende model E.

Artikel 4

Te bepalen:

  • 1o.

    dat de Verordening op het Testamentenregister in werking treedt met ingang van den 1sten Januari 1920;

  • 2o.

    dat deze beschikking in het Publicatieblad zal worden opgenomen.

Model A. Behoort bij Gouvernements-beschikking van 18 juli 1919 No. 821 (Publicatieblad No. 57)

LIJST, bedoeld in artikel 42a van het Reglement op het notarisambt,

van de akten opgesomd in artikel 1 der Verordening op het Testamentenregister, betreffende de maand..................................................................................................................................................................

van.......................................................................................................................................................................

volgnummer

Nummer der kaart.(in te vullen ter Inspectie der belastingen)

ERFLATER OF SCHENKER

Aard der akte alsmede dagteekening en nummer waar onder deze op het repertorium is vermeld.

Naam, voornamen, ambtsbetrekking en standplaats van den notaris.

Naam.

Voornamen.(voluit).

Plaats en dagteekening van geboorte.

Beroep of maatschappelijke betrekking.

Woonplaats. (plaatsnaam als mede straat. kade enz. en huisnummer).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

............................................., den .......................................19.......

(Handteekening van den notaris)

Model B. Behoort bij Gouvernements-beschikking van 18 Juli 1919, No. 821.

(Publicatieblad No. 57)

KANTOOR........................................................................................................................................................

No

Namen.

Voornamen.

Woonplaats.

Dagtekening van het overlijden of van de verklaring van vermoedelijk overlijden

Naam en standplaats van den notaris te wiens overstaan de akte is verleden.

Dagtekening der akte.

Aanmerkingen

Deugdelijk verklaard,

............................................,den.................................19.......

Model C. Behoort bij Gouvernements-beschikking van 18 juli 1919 No. 821

(Publicatieblad No. 57)

LIJST, bedoeld in artikel 6 van de Verordening op het Testamentenregister, van de akten……………………..

opgesomd in artikel 1 dier verordening sedert den 1sten Januari 1890 tot op den............................................

verleden door of ter hand gesteld aan na te noemen notaris.

Volgnummer

Nummer der kaart.(in te vullen ter Inspectie der belastingen).

Naam.

ERFLATER OF SCHENKER

Naam, voornamen, ambtsbetrekking en standplaats van den notaris.

Voornamen. (voluit)

Dagteekening van overlijden of verklaring van vermoedelijk overlijden. (in te vullen door den Ontvanger)

Plaats en dagteekening van geboorte.

Beroep of maatschappelijke betrekkingen

Woonplaats. (plaatsnaam, alsmede straat, kade enz. en huisnummer).

Aard der akte, alsmede dagteekening en nummer waaronder deze op het repertorium is vermeld.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

............................................., den .......................................19.......

(Handteekening van den notaris)

Model D. Behoort bij Gouvernements-beschikking van 18 Juli 1919, No. 821.

(Publicatieblad No.57)

LIJST, bedoeld in artikel 7 van de Verordening op het Testamentenregister, van de akten opgesomd in artikel 1 dier verordening sedert den 1sten Januari 1890 tot op den..................................................................

verleden door of ter hand gesteld aan den notaris..............................................................................................

thans onder berusting van den griffier van het ...................................................................................................

Volgnummer

Nummer der kaart.

(in te vullen ter Inspectie der belastingen).

ERFLATER OF SCHENKER

Aard der akte, alsmede dagteekening en nummer waaronder deze op het repertorium is vermeld.

Naam, voornamen, ambtsbetrekking en standplaats van den notaris.

Naam.

Voornamen.

(voluit)

Dagteekening van overlijden of verklaring van vermoedelijk overlijden.

(in te vullen door den Ontvanger)

Plaats en dagteekening van geboorte.

Beroep of maatschappelijke betrekking.

Woonplaats. (plaatsnaam, alsmede straat, kade enz. en huisnummer).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

............................................................, den........................................19........

(Handteekening van den griffier)

Model E, Behoort bij Gouvernements-beschikking van 18 juli 1919, No. 821.

(Publicatieblad No. 57)

KANTOOR…………………………………………………………………………………………………………………

AANVRAAG als bedoeld in arikel 4 van het

Gouvernementsbesluit van 21 Mei 1919 (Publicatieblad no. 35) tot het bekomen van inlichtingen uit het

Testamentenregister.

Ingediend door ……………………………………………………………………......................................................

Naam van den erflater of vermoe- {___________________________

delijk overleden verklaarde ......... {___________________________

Voornamen .................................. {___________________________

(voluit) {___________________________

Beroep of maatschappelijke be- {___________________________

trekking ....................................... {___________________________

Laatste woonplaats ...................... {___________________________

(plaatsnaam, alsmede straat, kade {___________________________

Enz. en huisnummer)

Plaats en dagteekening van geboorte {___________________________

{___________________________

Vroegere woonplaatsen voorzoover {___________________________

bekend............................................{___________________________

Ontvangen van ..................................................................................................................

de som van Twee gulden, vijftig cent als vergoeding voor het verstrekken der inlichtingen bovenbedoeld.

................................................, den.........................................19......

De Ontvanger,