Regeling vervallen per 20-05-2014

Winkeltijdenverordening

Geldend van 12-03-2016 t/m 19-05-2014

Intitulé

Winkeltijdenverordening

De raad van de gemeente Langedijk;   gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, nummer 57;   gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwetgemeentewet;     b e s l u i t :     vast te stellen de Verordening winkeltijden Langedijk 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; werkdagen: maandag tot en met zaterdag; winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet. perifere detailhandelsvestigingen: Dit zijn grootschalige winkels als meubeltoonzalen, bouwmarkten, keukencentra en tuincentra die in verband met hun ruimtebeslag en de aard van het gevoerde assortiment niet goed in te passen zijn in traditionele winkelcentra.

Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen.

Artikel 3 Vrijstelling op zondag voor perifere detailhandel en supermarkten

Van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod zijn vrijgesteld de winkels die behoren tot de zogenoemde perifere detailhandelsvestigingen en de supermarkten.

Artikel 4 Algemene vrijstelling elke zondag

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag.  

Artikel 5 Vrijstellingsmogelijkheid college voor 4 zondagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zondagen. Per kalenderjaar kunnen ten hoogste 4 dagen worden aangewezen.

Artikel 6 Vrijstelling voor een avondwinkel

Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen en zon- en feestdagen tussen 22.00u en 06.00u. Het college van burgemeester en wethouder kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden: de winkel dient op zondag gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 16.00 uur; er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel .

Artikel 7 Individuele ontheffingen voor uitzonderlijke situaties

Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden voor zover niet vrijgesteld in artikel 2 van deze verordening. De ontheffing kan alleen worden verleend voor incidentele evenementen/feestelijkheden. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 8 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 4 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als: ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;  

 

van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of   de houder dit verzoekt.

Artikel 10 Persoonlijk karakter van de ontheffing

Ontheffingen genoemd in deze verordening zijn niet overdraagbaar.

Artikel 11 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 12 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Winkeltijdenverordening, vervalt met ingang van de datum van inwerkingtreding als bedoeld in artikel 13, eerste lid.

2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening verleende ontheffing  geldt als verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wet¬houders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkin¬gen en voorschriften.

3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afge¬handeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking als bedoeld in artikel 139 van de Gemeentewet.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Langedijk 2013.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 november 2013. De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse De griffier,  
J. van den Bogaerde
 

Bijlage Raadsvoorstel

Gemeente Langedijk  

Raadsvergadering

:

19 november 2013 Agendanummer

:

12 Portefeuillehouder

:

P.J. Beers Afdeling

:

Vergunning Verlening en Handhaving Opsteller

:

O (Olof) Stom

Voorstel aan de raad Onderwerp

:

Verordening winkeltijden Langedijk 2013

(57) Programma

Werkgelegenheid

Gevraagde beslissing: De Verordening winkeltijden Langedijk 2013 vast te stellen. Daarin te kiezen om perifere detailhandel en supermarkten de vrijheid te geven alle zondagen open te gaan en de overige detailhandel op de 6 zogenaamde feestdagen en de 1e en 3e zondag van de maand open te laten gaan. Daarnaast het college nog 4 zondagen aan te laten wijzen waarop alle winkels open mogen.  

Aanleiding/vraagstelling: Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. De winkeltijdenwet regelt onder andere op welke dagen en tijden winkels geopend mogen zijn. In de vervallen Winkeltijdenwet kon een gemeenteraad tot maximaal 12 koopzondagen per jaar aanwijzen. Bij verordening had de raad in 2007 geregeld dat het College de 6 zogenaamde feestdagen (nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag) en maximaal 4 zondagen als koopzondag mocht aanwijzen. In 2011 had de raad dit weer verruimd tot 12 zondagen per jaar. In de huidige Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad bij verordening regelen op welke zondagen winkels open mogen zijn. Enkele maanden geleden hebben de supermarkten en Tuincentrum Overvecht het verzoek gedaan om alle zondagen open te mogen. Regionale ontwikkelingen De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten om de winkels alle zondagen open te laten gaan. Alkmaar heeft uiteraard een stedelijke binnenstad met veel winkels. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 27 augustus 2013 een nieuwe verordening aangenomen. Waar men eerst het plan had om 2 zondagen in de maand winkels open te stellen, heeft de gemeenteraad uiteindelijk toch besloten om winkels de mogelijkheid te geven alle zondagen open te gaan. In de gemeente Schagen heeft de raad voor de zomervakantie een motie aangenomen, dat alle winkels op zondag open mogen. Het college is daar wel voorstander van, maar wil dit eerst formeel bij verordening regelen. Deze moet nog in de raad komen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven: De huidige Winkeltijdenwet legt de keuzevrijheid volledig bij de gemeenteraad. Dit houdt in dat de raad kan besluiten om winkels geen mogelijkheden te geven om op zondagen open te gaan, om wel alle zondagen open te gaan of alle mogelijkheden ertussenin. Na overleg met de diverse winkeliersverenigingen hebben wij gemeend het volgende te moeten voorstellen:

- perifere detailhandel (o.a. bouwmarkten, tuincentra, meubelwinkels) en supermarkten mogen elke zondag open;

- overige winkels mogen de 6 zogenaamde feestdagen en elke 1e en 3e zondag van de maand open. De reden dat wij voor deze variant hebben gekozen voor de overige winkels, is dat er een klein deel van de winkeliers meer mogelijkheden wil om op zondag open te kunnen. Het overgrote deel geeft echter aan hier geen behoefte aan te hebben dan wel er niet aan mee willen doen. Tevens hebben wij alle belangen meegewogen. Dit zijn onder andere:

- belangen van winkeliers die open willen op zondagen (dit zijn met name de supermarkten, tuincentra en overige grote winkels die veel omzet kunnen maken op zondagen);

- belangen van winkeliers die niet open willen op zondagen (dit zijn met name de kleine winkeliers, die weinig omzet op zondag verwachten en daarvoor wel personeelskosten moeten maken c.q. zelf een vrije dag daarvoor moeten opofferen);

- belangen van inwoners die al of niet belang erbij hebben om op zondagen te kunnen winkelen;

- belangen van gezinnen waarvoor zondag de enige gezamenlijke dag voor het gezin is;

- belangen van kerken en kerkgangers om gezamenlijk hun geloof te belijden. Wij hebben ruimte willen geven aan de ondernemers die wel open willen. Vanwege de dorpse winkelstructuur hebben wij dit echter niet in dezelfde omvang willen doen als de regiogemeenten. Vandaar de keuze om de overige detailhandel 2 keer per maand (en de

6 feestdagen en 4 extra aan te wijzen dagen) de gelegenheid te geven hun winkel open te stellen. Voor de perifere detailhandel en de supermarkten is ervoor gekozen om wel alle zondagen open te kunnen gaan. Dit met name vanwege de breed gedragen wens om alle zondagen open te zijn en hun concurrentiepositie ten opzichte van concurrerende winkels in omliggende gemeenten.

Financiële aspecten: Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen: Er is overleg geweest met de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL), Winkeliersvereniging Hartje van Langedijk en Winkeliersvereniging Broekerveiling. Tijdens het overleg hebben alle partijen te kennen gegeven in te kunnen stemmen dat bedrijven, zoals genoemd onder Perifere detailhandel en supermarkten elke zondag open mogen en de overige winkels op de zogenaamde feestdagen en de 1e en 3e zondag van de maand. Na het overleg heeft de heer Van den Heerik aangegeven dat hij tegen een openstelling op zondag is voor bouwmarkten. Ook de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging heeft een brief gestuurd om te pleiten om de winkels niet op zondag open te laten. Zij spreken daarin over “een teloorgang van de christelijke zondagsviering”.

Rapportage/verantwoording/evaluatie: Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit: Niet van toepassing   Stukken die voor de raad ter inzage liggen: Diverse ingezonden brieven over de zondag openstelling  

Zuid-Scharwoude, 17 september 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk,  

Drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse  E. (Erik) Annaert

Burgemeester     gemeentesecretaris/directeur

Besluit: 10 voor - 9 tegen

(voor HvL/VVD/DB/PvdA

Amendement VVD/HvL/DB

10 voor - 9 tegen

Nijman neemt geen deel aan stemming