Regeling vervallen per 01-01-2017

Bekostigingsbesluit Riolering Buitendijks Gebied IJsseldijk Noord en Middelblok

Geldend van 14-01-1999 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 17-12-1998

De Raad der gemeente Ouderkerk

gezien het voorstel van het college van burgemeester

en wethouders van 23 juni 1998;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet;

besluit:

mate van kostenverhaal via baatbelasting

 • -

  de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door en / of met medewerking van de gemeente aan te leggen voorziening, omvattende de aanleg van een rioleringsstelsel op en / of ten behoeve van het buitendijks gelegen bedrijventerrein aan de IJsseldijk-Noord te Ouderkerk aan den IJssel en Middelblok te Gouderak, thans geraamd op

 • -

  f 3.316.000,- volgens de bij dit besluit behorende (voorlopige) exploitatie-opzet, doch te zijner tijd definitief vast te stellen, voor maximaal 50 % via de heffing van een Baatbelasting om te slaan over de genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de onroerende zaken, die door deze voorziening gebaat worden en zijn gelegen binnen het hierna aangeduide gebied.

Heffingsgrondslagen

 • -

  De heffingsgrondslag volgens welke bovengenoemde genothebbenden worden aangeslagen luidt:

 • 1.

  per perceel waarop een (dienst-)woning is gelegen geldt een basisaanslag van f 5.000,-

 • 2.

  per perceel waarop een object voor bijzondere doeleinden is gelegen (watertoren), geldt een basisaanslag van f 5.000,-

 • 3.

  per perceel waarop een bedrijf is gevestigd geldt een basisdeel van de aanslag van f 7.500,- , vermeerderd met een nader in de baatbelastingsverordening vast te stellen variabel deel.

 • -

  Definitieve besluitvorming over de feitelijke invoering van de baatbelasting alsmede over de hoogte van de belastingaanslagen zullen plaatsvinden bij de behandeling van een daartoe strekkende belastingverordening.

 • -

  het gebied van het buitendijks gelegen bedrijventerrein aan de IJsseldijk Noord te Ouderkerk aan den IJssel en Middelblok te Gouderak, waarbinnen de onroerende zaken zijn gelegen die door de te treffen voorziening gebaat worden.

Dit besluit, aan te halen als 'Bekostigingsbesluit Riolering Buitendijks Gebied IJsseldijk Noord en Middelblok, treedt in werking op 17 december 1998.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 1998

De secretaris,

J.A.M. Kleene

De burgemeester,

Mr J.A. de Boe

voorlopigeexploitatie-opzet, behorende bij het bekostigingsbesluit, genomen door de raad der gemeente Ouderkerk d.d. 17 december 1998 betreffende de aanleg van riolering op het buitendijks gebied aan de IJsseldijk Noord en Middelblok

KOSTEN

DEKKING

aanlegkosten riolering volgens raming 4 december 1998

f3.316.000,-

subsidie van Rijksoverheid en provincie

f1.658.000,-

omslaan via het rioolrecht f829.000,-

eigen bijdragen genothebbenden middels heffing Baatbelasting f829.000,-

totaal f3.316.000,-

totaal f3.316.000,-