VERORDENING van den 21sten Januari 1927 houdende:1o. regeling der emolumenten, welke voor sommige verrichtingen van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden geheven;2o. bepalingen van de som, welke voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis moet worden betaald ten behoeve der armen.

Geldend van 25-01-1927 t/m heden

Intitulé

VERORDENING van den 21sten Januari 1927 houdende:1o. regeling der emolumenten, welke voor sommige verrichtingen van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand worden geheven;2o. bepalingen van de som, welke voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis moet worden betaald ten behoeve der armen.

Artikel 1

De dienstverleening van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand in Curaçao is, behalve in de gevallen hierna genoemd, kosteloos.

Wanneer die dienstverleening plaats heeft op werkdagen voor acht uur des voormiddags en na half vijf des namiddags en op Zaterdag voor acht uur des voormiddags en na half één des namiddags of op Zon- en wettelijk erkende feestdagen, is door belanghebbenden, ten bate van het eilandgebied, vijftig gulden verschuldigd voor ieder der volgende verrichtingen, namelijk:

voor het opmaken van een akte van huwelijksaangifte, van een van toestemming tot het huwelijk of van een tot erkenning van natuurlijke kinderen, alsmede voor het voltrekken van een huwelijk.

De ambtenaren van den Burgerlijken Stand verleenen hunne medewerking tot het opmaken van een akte van huwelijksaangifte, van toestemming tot het huwelijk of van erkenning van natuurlijke kinderen in een bijzonder huis niet, dan in buitengewone omstandigheden.

Artikel 2

Voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis wordt aan den ambtenaar van den Burgerlijken Stand, ten behoeve der armen, betaald eene som van veertig gulden.

Artikel 3

De verrichtingen, bedoeld bij artikel 1 geschieden, bij gebleken onvermogen van partijen, kosteloos. Het armengeld, bedoeld bij artikel 2, is in zoo’n geval ook niet verschuldigd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.

Alsdan vervalt de verordening van den 5den November 1915 (P.B. 1915 No. 67), zooals gewijzigd bij de verordening van den 26sten Juni 1916 (P.B. 1916 No. 56).