BESLUIT van den 5den December 1925, ter uitvoering van de verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao (P.B. 1911 Nos. 31 en 39 en 1925 No. 53).

Geldend van 25-12-1926 t/m heden

Intitulé

BESLUIT van den 5den December 1925, ter uitvoering van de verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao (P.B. 1911 Nos. 31 en 39 en 1925 No. 53).

Artikel 1

Het model van het verzoekschrift, bedoeld in artikel 3, sub 2, der voormelde verordening, wordt als volgt vastgesteld:

...............................19...........

Ingevolge artikel 1 der verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de kolonie Curaçao (P.B. 1911 Nos. 31 en 39 en 1925 No. 58), verzoekt de ondergetekende ................................ (naam, voorletters en kwaliteit..........................vergunning tot het gebruik van ............................. stoomketel(s) waarvan de teekening (en) hierbij wordt/worden overgelegd.

Ingevolge artikel 3 van voornoemde verordening wordt vermeld dat:

a.de ketel is vervaardigd te ..................................................door..............

.......................(naam van den fabrikant);

b.de ketel zal worden gebruikt om ............................................

(doel waartoe de ketel wordt gebruikt);

c.het verwarmend oppervlak bedraagt....................................M²;

het rooster oppervlak bedraagt.............................................M²

d.de grootste werkelijke stoomdruk zal bedragen .....................................

K.G. per c.M²;

e. de ketel(s) is/zijn vervaardigd van.................................(welijzer, vloeiijzer, koper);

f. er aanwezig zijn .......................................................

veiligheidskleppen, welke een middellijn hebben van ...................... m.M.

en belast worden door middel van ...........................................................

directe /indirecte gewichts – belasting .............................

veer

Van de in artikel 8 van genoemde verordening voorgeschreven inrichtingen verder aanwezig zijn:

g.de ketel zich thans bevindt te...............................

zal worden opgesteld

en aldaar voor de beproeving gereed zal zijn den....................

h.de ketel het fabrieksnummer....................................draagt en van de andere ketels zal worden onderscheiden

door {het nummer

door {het merk................

door {den naam

Aan

Den Gouverneur van Curaçao.

Artikel 2.

De grondslagen, bedoeld in artikel 7, sub 2, en artikel 11, sub 1, der voormelde verordening, waarop de beoordeling berust:

  • a.

    van de plaatdikten van de stoomketels en de afmetingen van hunne samenstellende deelen in verband met den vorm der ketels en de gebezigde metaalsoort;

  • b.

    van de inrichting en afmetingen der veiligheidskleppen;

worden als vastgesteld: