LANDSVERORDENING van de 18de april 1980 tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb 1968, 142)

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2050

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 18de april 1980 tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb 1968, 142)

Artikel 1

Als ontvangend orgaan on verzendend orgaan als bedoeld in artikel 2 van de op 7 juni 1968 tot stand gekomen Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142), wordt aangewezen de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen.

Artikel 2

Als rechterlijke autoriteiten in de zin van artikel 3 van de in het voorgaande artikel genoemde overeenkomst gelden de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie alsmede alle overige personen of colleges welke in de Nederlandse Antillen bij landsverordening met rechtspraak zijn belast.

Artikel 3

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.