Regeling toelage onregelmatige diensten

Geldend van 31-03-2011 t/m heden

Intitulé

Regeling toelage onregelmatige diensten

Regeling toelage onregelmatige diensten

Artikel 1 Begripsbepaling

Een ambtenaar kan worden aangewezen overeenkomstig een voor hem vast te stellen arbeidsrooster in onregelmatige dienst werkzaam te zijn. Aanwijzing geschiedt door een afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders, rekening houdend met de bepalingen zoals deze terzake zijn opgenomen in de CAR/UWO, alsmede de daaraan verbonden nadere voorschriften.

Artikel 2 Vergoeding

De ambtenaar die daartoe op grond van artikel 1 is aangewezen geniet een vergoeding per gewerkt uur uitgedrukt in een percentage van het voor de ambtenaar vastgestelde salaris per uur, met een maximum van het salaris per uur dat is afgeleid van het maximum van schaal 6 zoals opgenomen in de bijlage II-A van de CAR. Het percentage bedraagt:

 • a

  20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 8.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur.

 • b

  40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 uur en 24.00 uur en voor de uren op zaterdag.

 • c

  65% voor de uren op zondag en dagen die als een zondag worden aangemerkt.

Artikel 3 Vrijstelling verplichting

De ambtenaar zal niet meer tot het verrichten van onregelmatige diensten worden verplicht:

 • a

  vanaf de eerste dag van de maand waarin hij 60 jaar wordt;

 • b

  ingeval van medische noodzaak.

Artikel 4 Toelage

Aan de ambtenaar die, buiten eigen toedoen (zie artikel 3), de roosterdienst definitief verlaat, wordt een toelage toegekend conform onderstaande regeling:

 • a

  De vermindering in bezoldiging moet op jaarbasis minstens 3% bedragen.

 • b

  De toelage wordt verleend gelijk aan de helft van de tijd dat de ambtenaar de toelage heeft genoten tot een maximum van 3 jaar.

 • c

  De vergoeding bedraagt 75 %, 50% en 25% over drie gelijke delen van de periode waarover recht bestaat van het verschil in bezoldiging.

Artikel 5 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.

Artikel 6 Ingangsdatum

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1997 en kan worden aangehaald als "Regeling toelage onregelmatige diensten gemeente Moerdijk 1997".