Aanwijzing regionale waterkeringen

Geldend van 24-12-2014 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing regionale waterkeringen

Hoofdstuk

Besluit H-3

Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 26 maart 2009,

kenmerk 13/5.7/2009003294;

gelet op de artikelen 2 en 3 van de Verordening waterkering Noord-Nederland ;

BESLUITEN:

I.           de regionale waterkeringen in de provincie Drenthe aan te wijzen door vaststelling van de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende bijlagen 2 en 3 (kaarten) en bijlage 4A (tabel), waarop de regionale waterkeringen in de provincie Drenthe staan aangegeven;

II.          voor de onder I aangewezen regionale waterkeringen te weten:

    - langs het Peizerdiep/Omgelegde Eelderdiep vanaf de provinciegrens met Groningen

    - langs het Noord-Willemskanaal vanaf de provinciegrens met Groningen (pand 4)

   - langs het Noord-Willemskanaal vanaf de Sluis Peelo in zuidelijke richting,

  de Drentsche Hoofdvaart (pand 1) en de Norgervaart

    - langs het Stieltjeskanaal, Kanaal Coevorden-Zwinderen, het kanaal Coevorden-Alte Picardie,   Coevorden-Vechtkanaal en het 

      Afwateringskanaal tot aan de Drentse stuw

    - langs de Hoogeveensche Vaart nabij Hoogeveen (pand 4)

een minimale veiligheidsnorm van 1 : 100 vast te stellen;

III.         voor de onder I aangewezen regionale waterkeringen te weten:

    - langs het Afwateringskanaal vanaf de Drentse stuw tot de grens met Overijssel een minimale veiligheidsnorm van 1 : 200 vast te stellen;

IV.         de maatgevende hoogwaterstanden (MHW) worden vastgesteld volgens de in bijlage 4C gestelde waarden;

V.         te bepalen dat de eerste rapportage over de veiligheidsnormen uiterlijk in 2013 moet geschieden en de minimale veiligheidsnormen uiterlijk in het jaar 2015 gerealiseerd moeten zijn;

VI.         dat de bepalingen, genoemd in de artikelen 4 tot en met 6 en 8 en 10 van de Verordening op de waterkering Noord-Nederland, ook op de regionale waterkeringen van toepassing zijn, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 10 wordt volstaan met een lijst van verleende vergunningen en ontheffingen bij het toetsingsverslag;

VII.        dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het is geplaatst.

Besluit G-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 oktober 2014, kenmerk 44/3.8/2014006250;

gelet op de artikelen 2.4 en 2.5 van de Waterwet;

BESLUITEN:

1.    als regionale waterkering aan te wijzen door vaststelling van de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaarten (bijlage 1):

a.    Peizerdiep: aansluitend op de in 2009 aangewezen regionale kering het traject in zuidelijke richting tot aan de locatie van de nieuw aangelegde stuw;

b.    Omgelegde Eelderdiep: aansluitend op de in 2009 aangewezen regionale kering het traject in zuidelijke richting tot aan de nieuw aangelegde dam;

c.    Zuidlaardermeer: de kering aan de oostzijde van het Zuidlaardermeer, gelegen tussen de provinciegrens en de monding van de Hunze;

d.    watergang ten zuiden van zuiveringsinstallatie en veilinghal Eelde: de kering ten noorden van de watergang;

2.    voor de onder 1 genoemde regionale keringen een minimale veiligheidsnorm van 1:100 vast te stellen;

3.    voor de onder 1a, 1b en 1d genoemde regionale keringen de eerder in 2009 vastgestelde maat-gevende hoogwaterstanden voor de aangrenzende keringen van toepassing te verklaren: -0,09 m NAP voor 1a en 1b en +1,36 voor 1d, en voor de regionale kering onder 1c een maatgevende hoogwaterstand van +1,50 m NAP vast te stellen;

4.    te bepalen dat de minimale veiligheidsnormen voor de onder 1 genoemde regionale keringen qua hoogte uiterlijk voor 2020 gerealiseerd moeten zijn;

5.    dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.