Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering

Geldend van 25-11-2022 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering

Intitulé

Hoofdstuk 1 Naamgeving en begrenzing woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken

Artikel 1 Straatnaamgeving

 • 1. Voor straatnamen gelden de volgende regels en bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten:

 • straatnamen moeten herkenbaar en zichtbaar zijn

 • straatnamen moeten uitspreekbaar zijn

 • straatnamen moeten schrijfbaar zijn

 • straatnamen mogen niet te lang zijn

 • straatnamen moeten bruikbaar zijn

 • straatnamen moeten maatschappelijk aanvaardbaar zijn

 • straatnamen vernoemd naar personen moeten bijdragen aan een betere afspiegeling van de diversiteit van Arnhem en de diverse geschiedenis van Arnhem

 • straatnamen mogen geen klankverwantschap vertonen met al bestaande straatnamen

 • straatnamen moeten uniek zijn binnen de gemeente

 • straatnamen in bestaand gebied moeten aansluiten op de categorie van omliggende straten in een afgerond gebied (buurt, wijk of bouwfase)

 • een categorie straatnamen mag niet op meerdere locaties in Arnhem gebruikt worden

 • bij het vernoemen van personen tot straatnamen geldt in het algemeen dat de persoon overleden moet zijn, dat zijn of haar (politieke) rol al geruime tijd is uitgespeeld en dat de onomstredenheid van de persoon vaststaat. Derhalve wordt bij voorkeur niet kort na iemands overlijden tot vernoeming overgegaan.

 • een straat kan als dit de vindbaarheid en duidelijkheid ten goede komt een functionele benaming krijgen.

 • 2. Bij herbenoeming van (gedeelten van) straten geldt een overgangstermijn van één jaar, waarin beide straatnamen nog ter plekke terug te vinden zijn (de oude naam met een kruis erop). Herbenoeming van straten moet indien mogelijk voorkomen worden.

 • 3. Voor het plaatsen en het uiterlijk van straatnaamborden wordt verwezen naar de volgende uitgave:

 • NEN 1772 +C1:2014nl straat en huisnummerborden

Hoofdstuk 2 Naamgeving en begrenzing openbare ruimte

Artikel 2 Benoeming openbare ruimte

Voor de benoeming van de openbare ruimte gelden dezelfde uitgangpunten als bij straatnaamgeving.

Artikel 3 De indeling in wijken en buurten

De indeling in wijken en buurten is gelijk aan die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alvorens nieuwe wijken en buurten worden vastgesteld of de indeling van bestaande wijken en buurten wordt gewijzigd vindt overleg plaats met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoofdstuk 3 Nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen

Artikel 4 Wijze van toekenning van nummers

 • 1. De wijze van toekenning van de nummers, al dan niet na splitsing van objecten, gebeurt overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983 met de volgende aanvullingen:

 • er wordt genummerd oplopend gezien vanuit de binnenstad of gezien vanuit de ontsluitingswegen.

 • rechts zijn even nummers, links zijn oneven nummers.

 • 2. Indien nummertoevoegingen nodig zijn geldt het volgende:

 • bij boven elkaar liggende objecten worden cijfers gebruikt

 • bij naast elkaar liggende objecten worden letters gebruikt

 • 3. Indien toepassing van deze regel leidt tot inconsistente adressering in relatie tot de overige adressering in de straat of omgeving, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 5 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 6 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1. Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1772 +C1:2014nl.

 • 2. Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het lid 1.

 • 3. Een nummer wordt afgebeeld in Arabische cijfers.

Artikel 7 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1772 +C1:2014nl.

Artikel 8 Zelf vervaardigde nummerdragers

Het aanbrengen van zelf vervaardigde nummerdragers is uitsluitend toegestaan indien naast de zelf vervaardigde nummerdrager ook de op grond van het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van dit besluit voorgeschreven nummerdrager aanwezig is op de plaats die is voorgeschreven op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit besluit.

Artikel 9 Voeren oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een half jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald.

Artikel 10 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de licht-technische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772 +C1:2014nl.

Artikel 11 Werkwijze bij samenvoegen van objecten

 • 1. Het nummer behorend bij de toegang welke onbruikbaar wordt gemaakt, komt te vervallen. Indien sprake is van één object met meerdere ingangen, krijgt het object één nummer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit besluit.

 • 2. Indien er sprake is van samenvoeging van objecten en er wordt geen toegang onbruikbaar gemaakt gelden de volgende uitgangspunten:

 • Bij samenvoeging van twee:

 • boven elkaar gelegen objecten komt het nummer van het bovenste object te vervallen;

 • naast elkaar gelegen objecten komt het hoogste nummer te vervallen, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een letter, het nummer met de toevoeging, dan wel, in geval van verfijning middels toevoeging van een cijfer, het nummer met de toevoeging met het hoogste cijfer.

Artikel 12 Regeling van gevolgen van besluiten tot wijziging van naamgeving of van nummering

 • 1. Uitgangspunt is dat van (delen van) straten zo veel mogelijk wordt vermeden.

 • 2. Tussen het besluit tot wijziging en de uitvoering van de wijziging dient minimaal een half jaar tijd te liggen, zodat bewoners en bedrijven zich op kunnen voorbereiden. Binnen deze periode kunnen ter plekke het oude en het nieuwe nummer naast elkaar worden gebruikt. Het oude nummer wordt met een kruis doorgehaald.

 • 3. Particulieren kunnen maximaal 50 adreswijzigingskaarten krijgen

 • 4. Bedrijven kunnen maximaal duizend adresstickers krijgen

 • 5. Bijzondere gevallen, zoals sterk naar buiten tredende bedrijven met een groot klantenpotentieel, worden op zichzelf bezien. Dergelijke bedrijven worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen in het kader van de voorbereiding van het wijzigingsbesluit.

Hoofdstuk 4 Opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen

Artikel 13 De opmaak van documenten

 • 1. Een straatnaambesluit dient vergezeld te gaan van een straatnaamtekening.

 • 2. Het straatnaambesluit bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, een overzicht van de nieuwe straatnamen, en een verwijzing naar de bijbehorende straatnaamtekening.

 • 3. De straatnaamtekening bevat een situatietekening, de begrenzing van het weggedeelte en de bijbehorende straatnaam.

 • 4. Een nummerbeschikking dient vergezeld te gaan van een nummertekening.

 • 5. De nummerbeschikking bevat in ieder geval de aanleiding tot het besluit, het nieuwe adres en de bijbehorende postcode, en een verwijzing naar de bijbehorende nummertekening. Voorts bevat de nummerbeschikking bepalingen omtrent het aanbrengen van een nummer.

 • 6. De nummertekening bevat in ieder geval een situatietekening en een overzicht van de nummers per verdieping van het betreffende object.

Het college van Arnhem, gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen),

besluit vast te stellen de navolgende:

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering

Ondertekening

Toelichting Uitvoeringsvoorschriften verordening naamgeving en nummering

Artikel 1 Straatnaamgeving en

Artikel 2 Naamgeving en begrenzing openbare ruimte

Aan de regels en de bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten bij het benoemen van straten en van delen van de openbare ruimte zijn ten opzichte van de in maart 2011 vastgestelde uitvoeringsvoorschriften naamgeving en benoeming openbare ruimte is de regel toegevoegd dat straatnamen vernoemd naar personen moeten bijdragen aan een betere afspiegeling van de diversiteit van Arnhem en de diverse geschiedenis van Arnhem.

Artikel 4 Wijze van toekenning van nummers

Lid 1. bevat detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen.

Lid 2. In bestaande gebieden zijn de mogelijkheden voor het toekennen van een nummer aan een afzonderlijk object beperkt. In nieuwe straten en gebieden zal zo veel mogelijk oplopend worden genummerd.

Artikel 5 Plaatsing van de nummerdragers

Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

Lid 1. In de Nederlandse norm NEN 1772 zijn tekeningen voor nummerdragers opgenomen met volledige maatvoering. Bij de bepaling van de cijferhoogte is de leesbaarheidsafstand bepalend. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type.

Lid 2. Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.

Artikel 6 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

De uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1772 +C1:2014nl straat en huisnummerborden, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden.

Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt. Ook mogen de nummerborden worden voorzien van retro-reflecterend materiaal klasse III.

Artikel 8

Op grond van dit artikel is het toegestaan zelf vervaardigde nummerdrager - die kan variëren van een geschilderde dakpan tot een ceramische tegel en van een zuiltje tot een deurschildering - aan te brengen, als daarnaast maar het voorgeschreven nummerbordje op de voorgeschreven plaats aanwezig is.

Artikel 9

Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van het oude nummer wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of het oude nummer duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummer is opgetreden).

Artikel 10

Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.