Regeling vervallen per 01-01-2013

Regels subsidieverstrekking klimaat 2011

Geldend van 28-03-2012 t/m 31-12-2012

Intitulé

Regels subsidieverstrekking klimaat 2011

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieregeling vitaal Gelderland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is woningisolatie en de transitie naar energieneutrale woningbouw te stimuleren;

Overwegende dat gelet hierop een wijziging van de Regels subsidieverstrekking klimaat 2011, vastgesteld bij besluit van 21 december 2010 (Provinciaal Blad 2010/165), laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2011 (Provinciaal Blad 2011/138), noodzakelijk is;

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende gewijzigde regeling:

Regels subsidieverstrekking klimaat 2011 

Algemene bepalingen 

Artikel 0.1 Begripsomschrijvingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  energietransitie: transitie in energiehuishouding met als doel volledige omschakeling naar energievoorziening uit duurzame energiebronnen op langere termijn;

 • b.

  fundamenteel onderzoek: experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk  worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische toepassing of gebruik wordt beoogd;

 • c.

  Woonpark Gelderland: Gezamenlijk project van Provincie Gelderland en de gemeenten Ede, Montferland, Nijmegen, Oude IJsselstreek en Wageningen om energiezuinige wijken te ontwikkelen van minstens 150 nieuwbouwwoningen die 60 % zuiniger zijn, zowel wat betreft woninggebonden als huishoudelijk energiegebruik, en daarbij van elkaar te leren en de opgedane kennis en ervaring verder te verspreiden;

 • d.

  Cool Nature: park ingericht op leren, spelen, bewegen en het vinden van verkoeling;

 • e.

  glastuinbouwbedrijven: bedrijven die zich op professionele wijze bezig houden met het kweken van tuinbouwproducten onder glas;

 • f.

  centrale warmtevoorziening: de centrale opwekking van warmte in een centraal gelegen ketelhuis;

 • g.

  aardwarmte: warmte die gewonnen wordt uit de aarde op een diepte van meer dan 500 meter;

 • h.

  elektrische bromfiets: een motorrijtuig op twee wielen voorzien van een Europese typegoedkeuring, met een door de constructie bepaalde maximum snelheid van niet meer dan 45 kilometer per uur, uitgerust met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig;

 • i.

  detailhandelaar: bedrijf dat elektrische bromfietsen aan particulieren verkoopt en beschikt over een geldige RDW-erkenning Bedrijfsvoorraad;

 • j.

  rijbewijs: een rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet;

 • k.

  duurzame biobrandstoffen: duurzame biobrandstoffen zijn groengas, biogas of vloeibare hogere blends biobrandstoffen met ten minste 10% biobrandstof die kunnen worden gebruikt als alternatief voor fossiele brandstoffen, die voldoen aan de duurzaamheidscriteria als bedoeld in artikel 17, derde, vierde en vijfde lid van de Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (Pb EU 2009, L140/16);

 • l.

  vervoermiddel: een personenauto of voertuigen van de voertuigcategorie N1 als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen.

Hoofdstuk 1 Het terugdringen van energieverbruik 

Paragraaf 1.1 Woningisolatie 

Artikel 1.1.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor het verstrekken van subsidie voor woningisolatie, indien bij die verstrekking wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • 1.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W;

  • 2.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • 3.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is;

 • b.

  de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,-;

 • c.

  de subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van de woning;

 • d.

  de woning heeft een woonbestemming en wordt bewoond door de eigenaar;

 • e.

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980, en

 • f.

  de woning heeft een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,- op grond van het laatste besluit waarbij de WOZ-waarde is vastgesteld dat formele rechtskracht heeft verkregen.

Artikel 1.1.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan de gemeenten die deelnemen aan het project Woonpark Gelderland.

Artikel 1.1.3 Hoogte van de subsidie 

 • 1 De subsidie bedraagt maximaal € 500,-- per woning.

 • 2 Indien de aanvraag meer dan 100 woningen betreft bedraagt het maximaal aantal woningen dat voor subsidie in aanmerking komt 20% van het aantal woningen dat binnen de gemeente voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1.1.1, aanhef en onder d, e en f.2.

Paragraaf 1.2 Woonpark Gelderland

Artikel 1.2.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die:

 • a.

  activiteiten ter voorbereiding van praktijkexperimenten die gericht zijn op energieneutraliteit in de woningbouw binnen het project Woonpark Gelderland en een leereffect hebben voor derden.

 • b.

  de meerkosten van energiezuinige maatregelen in woningen die worden gebouwd binnen het project Woonpark Gelderland ten opzichte van reguliere bouw, die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van dit project. 

Artikel 1.2.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan de gemeenten die deelnemen aan de samenwerkingsovereenkomst Woonpark Gelderland. 

Artikel 1.2.3 Hoogte van de subsidie 

 • a.

  maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,- voor activiteiten zoals genoemd onder 1.2.1, aanhef en onder a.

 • b.

  ten hoogste € 2.000,- per te realiseren woning, met een maximun van € 300.000,- per gemeente voor de investeringen zoals genoemd in 1.2.1, aanhef en onder b.

Paragraaf 1.3 Onderzoek haalbaarheid en planvorming diffuus kasdek 

Artikel 1.3.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor haalbaarheidsstudies en planontwikkeling ten behoeve van de realisatie van diffuus kasdekken.

Artikel 1.3.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan glastuinbouwbedrijven.

Artikel 1.3.3 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30.000,-- 

Paragraaf 1.4 Realisatie diffuus kasdek 

Vervallen

Hoofdstuk 2 Het opwekken en benutten van duurzame energie en het stimuleren van een bio-based economy 

Paragraaf 2.1 Biomassa installaties 

Artikel 2.1.1 Criteria 

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor haalbaarheidsstudies en planontwikkeling ten behoeve van:

  • a.

   nieuw te ontwikkelen biomassa installaties of het aanpassen van bestaande biomassa installaties, voor zover het gaat om vormen van duurzame energieprouctie;

  • b.

   de inzet van innovatieve technologie voor verwerking van digestaat, voor zover dit deel uitmaakt van een project zoals bedoeld onder a. 

 • 2 Subsidie wordt slechts verstrekt aan projecten waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het project heeft betrekking op installaties van minimaal 0,05 petajoule vermeden primaire energie;

  • b.

   de te benutten biomassa komt voor minimaal 60% uit een straal van 200 kilometer van de installatie. 

Artikel 2.1.2 Weigeringsgrond 

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • a.

  voor fundamenteel onderzoek;

 • b.

  vervallen 

Artikel 2.1.3 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan ondernemingen die zelf gebaat zijn bij het in bedrijf hebben van een biomassa installatie. 

Artikel 2.1.4 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,--.

Paragraaf 2.2 Onderzoek haalbaarheid en planvorming aardwarmteprojecten 

Vervallen

Hoofdstuk 3 Het efficiënt gebruik van fossiele energie 

Paragraaf 3.1 Elektrische bromfietsen

Artikel 3.1.1 Criteria

Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van een elektrische bromfiets bij een detailhandelaar.

Artikel 3.1.2 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijk persoon die:

 • a.

  ten minste de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt;

 • b.

  in het bezit is van een geldig rijbewijs;

 • c.

  woonachtig is in de provincie Gelderland, en

 • d.

  niet eerder op grond van deze regeling subsidie heeft ontvangen voor de aanschaf van een elektrische bromfiets.

Artikel 3.1.3 Aanvraag

 • 1 Bij de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier zoals vermeld op de provinciale website: www.gelderland.nl/subsidies.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 worden bij de aanvraag in elk geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a.

   een kopie van het geldig rijbewijs van aanvrager, en

  • b.

   een kopie van een geldige koopovereenkomst voor de aanschaf van een elektrische bromfiets.

 • 3 Indien aanvrager de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, wordt zijn aanvraag ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager.

Artikel 3.1.4 Verplichtingen

 • 1 De subsidieontvanger verstrekt binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverstrekking de volgende gegevens:

  • a.

   een kopie van de factuur evenals het betaalbewijs van de elektrische bromfiets, waarop in ieder geval de soort elektrische bromfiets, de prijs en het kenteken vermeld staan;

  • b.

   een kopie van het kentekenbewijs van de elektrische bromfiets, en

  • c.

   het RDW-erkenningsnummer Bedrijfsvoorraad van de detailhandelaar waar de elektrische bromfiets is aangeschaft.

 • 2 De subsidieontvanger vervreemdt de elektrische bromfiets niet eerder dan één jaar nadat het kenteken is afgegeven.

 • 3 De subsidieontvanger meldt indien hij het bepaalde in het tweede lid niet nakomt.

Artikel 3.1.5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 30% van de aankoopprijs van de elektrische bromfiets, tot een maximum van € 1.000,--.

Paragraaf 3.2 Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen

Artikel 3.2.1 Criteria

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van vervoermiddelen die geschikt zijn voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen.

 • 2 De subsidie wordt slechts verstrekt indien de vervoermiddelen:

  • a.

   rechtstreeks, al dan niet via een importeur of dealer afkomstig van de fabrikant, of na inbouw van een brandstoftank en het aanpassen van het motormanagementsysteem nog vallen onder de door de fabrikant af gegeven fabrieksgarantie, en

  • b.

   niet binnen één jaar na de subsidievaststelling worden vervreemd of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3.2.2 Aanvrager

 • 1 Subsidie wordt verstrekt aan privaatrechtelijke rechtspersonen en waterschappen, die:

  • a.

   de vervoermiddelen voor bedrijfsmatig gebruik aanschaffen dan wel in gebruik nemen, en

  • b.

   een vestiging hebben in Gelderland.

 • 2 Subsidie wordt verstrekt aan natuurlijke personen die woonachtig zijn in Gelderland.

Artikel 3.2.3 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • a.

  aan privaatrechtelijke rechtspersonen die actief zijn in het wegvervoer en die met de vervoermiddelen vrachtvervoer voor rekening van derden uitvoeren;

 • b.

  voor vervoermiddelen met een hybride aandrijving.

Artikel 3.2.4 Verplichtingen

 • 1 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling wordt verstrekt een verklaring waarin is aangegeven op welke wijze de subsidie is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten en een kopie van het kentekenbewijs van de gekochte vervoermiddelen.

 • 2 Indien de subsidie met toepassing van artikel 3.1, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 wordt vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening, dan worden de in het eerste lid bedoelde gegevens binnen zes maanden na de subsidievaststelling verstrekt.

 • 3 De vervoermiddelen worden binnen zes maanden na de subsidieverstrekking aangeschaft.

Artikel 3.2.5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 3.000,-- per vervoermiddel tot een maximum van € 45.000,-- per aanvrager.

Hoofdstuk 4 Het verbeteren van klimaatbestendigheid 

Paragraaf 4.1 Cool Nature 

Artikel 4.1.1 Criteria 

Subsidie kan worden verstrekt voor Cool Nature projecten indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • a.

  de locatie waar het Cool Nature project wordt gerealiseerd is aaneengesloten en in het geval van kernen tot maximaal 20.000 inwoners 1,5 tot 5 hectare groot of in alle overige gevallen 2 tot 5 hectare groot;

 • b.

  de locatie is geschikt voor diverse leeftijdsgroepen;

 • c.

  de inrichting sluit aan bij de natuurlijke omgeving, stimuleert tot bewegen en bevat een diversiteit aan ontdekkings- en verkenningsmogelijkheden en een hoog gehalte aan spelaanleiding voor zelf te creëren spel;

 • d.

  de locatie ligt binnen de bebouwde kom of binnen een straal van 1.500 meter van de bebouwde kom, en;

 • e.

  natuur- en milieueducatie op de locatie moeten aantoonbaar worden gewaarborgd.

Artikel 4.1.2 Subsidiabele kosten 

Voor projecten bedoeld in paragraaf 4.1 geldt dat uren van de aanvrager alleen subsidiabel zijn voor zover die worden ingezet voor ontwerp en overleg met en begeleiding van externe partijen, niet zijnde de subsidieverlener. 

Artikel 4.1.3 Hoogte van de subsidie 

De subsidie bedraagt: 

 • a.

  voor de proces- en ontwerpkosten ten hoogste 85% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,--;

 • b.

  voor de uitvoeringskosten ten hoogste 50% tot een maximum van € 70.000,--. 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 

Artikel 5.1 Intrekking bestaande regeling 

De Beleidsregel subsidieverstrekking klimaat 2010 wordt ingetrokken met ingang van de dag waarop deze regeling in werking treedt. 

Artikel 5.2 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regels subsidieverstrekking klimaat 2011. 

Artikel 5.3 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 oktober 2011. 

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Gelderland