LANDSVERORDENING van de 27ste April 1953 ter uitvoering van de Overgangsbepaling V der Eilandenregeling Nederlandse Antillen

Geldend van 23-11-1956 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-05-1953

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 27ste April 1953 ter uitvoering van de Overgangsbepaling V der Eilandenregeling Nederlandse Antillen

Artikel I

  • 1. Met ingang van 1 Mei 1953 wordt de Openbare Hogere Burgerschool, het „Peter Stuyvesant College" overgedragen aan het eilandgebied Curaçao.

  • 2. Met ingang van dezelfde datum worden het schoolgebouw en terrein, in gebruik bij de in het eerste lid bedoelde school, alsmede het voor deze school in aanbouw zijnde schoolgebouw met terrein langs de Schottegatweg ter beschikking gesteld van het eilandgebied Curaçao.

  • 3. De in het eerste lid bedoelde school kan niet worden opgeheven dan in overleg met de Gouverneur.

Artikel II

[wijzigt de landsverordening van de 18de October 1950 tot regeling van het Middelbaar Onderwijs (P.B. 1950, no. 116)]

Artikel IIA

  • 1. Ongeacht het bepaalde in artikel II blijft de Gouverneur de bevoegdheden, welke hij uit kracht van de landsverordening van de 18de October 1950 tot regeling van het Middelbaar Onderwijs (P.B. 1950, no. 116) vóór de totstandkoming van deze Overdrachtslandsverordening bezat ten aanzien van de leraren, uitoefenen ten aanzien van de leraren in dienst van het Land.

  • 2. De regelen neergelegd in de Overgangsregeling Rechtspositie Personeel (P.B. 1953, no. 12) zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde leraren in dienst van het Land.

Artikel III

  • 1. Deze landsverordening kan worden aangehaald als „Overdrachtslandsverordening XII: Middelbaar Onderwijs".

  • 2. Zij treedt in werking met ingang van 1 Mei 1953.