Regeling vervallen per 25-03-2022

Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010

Geldend van 07-07-2010 t/m 24-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2010

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:- Van Rijn & Co. B.V., Gooise Berging Combinatie, Cannenburgerweg 73, Bedrijventerrein ‘De Slenk’, 1244 RH Ankeveen, gemeente Wijdemeren; - Bergnet Amsterdam, Schepenbergweg 3-5, 1105 AS Amsterdam Zuidoost.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:- bij Van Rijn & Co € 175,- (en € 25,- voor afgifte van het voertuig);- bij Bergnet € 159,66 (met een toeslag van € 42,00 buiten de openingstijden).

 • 2 De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:- bij Van Rijn & Co: per dag € 25,- (eerste dag kosteloos);- bij Bergnet: per dag € 15,- (eerste etmaal kosteloos).

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Weesp 2010.