Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010

Geldend van 08-07-2010 t/m 24-03-2022

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden 2010

Artikel 1

Voor de volgende geldschulden wordt bepaald dat geen beschikking behoeft te worden vastgesteld alvorens een geldsom moet worden betaald:

  • a.

    vergoeding voor werkzaamheden aan de Algemene commissie bezwaarschriften;

  • b.

    vergoeding voor werkzaamheden aan de Commissie bezwaarschriften ambtenarenzaken;

  • c.

    vergoeding voor werkzaamheden Welstands- en monumentencommissie.

Artikel 2

De betaaltermijn voor geldschulden als bedoeld in het eerste lid is vier weken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening bestuurlijke geldschulden 2010’.