Regeling vervallen per 01-04-2019

Waterverordening Rijnland (Waterverordening Rijnland)

Geldend van 14-12-2018 t/m 31-03-2019

Intitulé

Waterverordening Rijnland (Waterverordening Rijnland)

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de Waterverordening Rijnland (Prov. Blad 2009, nr. 80), gewijzigd bij besluit van 29 februari 2012 (Prov. Blad 2012, nr. 46), gewijzigd bij besluit van 30 januari 2013 (Prov. Blad 2013, nr. 67) en bij besluit van 28 januari 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 1002) en gewijzigd bij besluit van 14 november 2018 (Prov. Blad 2018, 9111)

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen, toepassing en toedeling beheer

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

algemeen bestuur - algemeen bestuur van het waterschap;

bebouwde kom - gebied van een gemeente zoals bedoeld bij of krachtens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

beheerplan - plan als bedoeld in artikel 4.6 van de wet;

dagelijks bestuur - dagelijks bestuur van het waterschap;

gedeputeerde staten - Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gezamenlijk, tenzij in deze verordening anders is bepaald;

hoofdinfrastructuur - hoofdweg of landelijke spoorweg, met bijbehorende voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Tracéwet, alsmede de overige spoorwegen;

milieubeschermingsgebied voor grondwater - gebied waarvoor in de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland regels zijn gesteld ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning;

peilbesluit - besluit als bedoeld in artikel 5.2 van de wet;

projectplan - plan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet;

profiel van vrije ruimte - ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale waterkering die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de waterkering;

regionale waterkering - waterkering, niet zijnde een primaire waterkering als bedoeld in de wet, die beveiliging biedt tegen overstroming en als zodanig is aangegeven op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten;

regionaal waterplan - plan als bedoeld in artikel 4.4 van de wet;

ruimtelijk plan - bestemmingsplan, provinciaal of rijksinpassingsplan, zoals bedoeld in de artikelen 3.1, 3.26 en 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening; waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland;

wet - Waterwet.

Artikel 1.2 Toepassing

Deze verordening is van toepassing in het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Artikel 1.3 Toedeling watersysteembeheer

Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem dat behoort tot de taak van het waterschap, zoals omschreven in artikel 3 van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap van Rijnland.

Hoofdstuk 2 Normen

Titel 2.1 Regionale waterkeringen

Artikel 2.1 Veiligheidsnorm

1. Op de als bijlage 1 bij deze verordening behorende kaarten is voor de betreffende regionale waterkering of voor een deel daarvan een veiligheidsnorm aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans per jaar.

2. Gedeputeerde staten stellen een technische leidraad vast voor het ontwerp van regionale waterkeringen. Deze strekt tot aanbeveling voor het waterschap.

3. Gedeputeerde staten stellen voorschriften vast voor de door het dagelijks bestuur te verrichten beoordeling van het waterkerend vermogen van de regionale waterkeringen.

4. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, het tijdstip vast waarop de verschillende regionale waterkeringen voor de eerste keer moeten voldoen aan de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid.

5. Een wijziging van de kaart of de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid, geschiedt per besluit of per gemeenschappelijk besluit van provinciale staten van de provincie of provincies waarin de regionale waterkering is gelegen.

6. De bekendmaking van een besluit tot wijziging van de kaart of de veiligheidsnorm, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door plaatsing in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland.

Artikel 2.2 Toezicht interprovinciale regionale waterkeringen

Indien een regionale waterkering is gelegen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, wordt het toezicht uitgeoefend door gedeputeerde staten van de provincie waarin de regionale waterkering in hoofdzaak is gelegen.

Titel 2.2 Waterkwantiteit

Artikel 2.3 Normen waterkwantiteit

1. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente binnen de bebouwde kom, als norm een gemiddelde overstromingskans van:

 • a. 1/100 per jaar voor bebouwing, niet zijnde glastuinbouw;

 • b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw;

 • c. 1/10 per jaar voor het overige gebied;

2. Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop de regionale wateren moeten zijn ingericht geldt, voor het gebied van een gemeente buiten de bebouwde kom, als norm een gemiddelde overstromingskans van:

 • a. 1/100 per jaar voor hoofdinfrastructuur;

 • b. 1/50 per jaar voor glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw;

 • c. 1/25 per jaar voor akkerbouw;

 • d. 1/10 per jaar voor grasland, gedurende de periode van 1 maart tot 1 oktober. 

3. Voor de toepassing van het tweede lid is wat betreft het landgebruik de situatie zoals vastgelegd in een ruimtelijk plan bepalend. Indien een ruimtelijk plan onvoldoende duidelijkheid verschaft over het type landgebruik dan mag het landgebruik ook worden bepaald met behulp van het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland versie 5 van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

4. Voor bebouwing, gelegen buiten de bebouwde kom, geldt de norm van het omringende landgebruik genoemd in het tweede lid, onder b, c of d.

5. Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften stellen aangaande de toepassing van het eerste, tweede en vierde lid.

6. Bij de beoordeling of een gebied voldoet aan de norm kan een gedeelte van de oppervlaktevan het gebied overeenkomstig de percentages genoemd in bijlage 3 behorende bij deze verordening, buiten beschouwing worden gelaten. 

7. Uiterlijk 31 december 2027 voldoet de inrichting van de regionale wateren aan de in het eerste,tweede en vierde lid opgenomen normen.

8. In afwijking van het eerste, tweede, vierde en zesde lid, gelden voor de gebieden zoals weerge-geven op de als bijlage 4 bij deze verordening behorende kaarten, de normen zoals weergegeven op de als bijlage 4 bij deze verordening behorende kaarten.

9. Een wijziging van de kaart of de norm, bedoeld in het achtste lid, geschiedt per besluit of per gemeenschappelijk besluit van provinciale staten van de provincie of de provincies waarin het gebied is gelegen waarop de wijziging betrekking heeft.

10. De bekendmaking van een besluit tot wijziging van de kaart of norm, bedoeld in het achtstelid, geschiedt door plaatsing in het provinciaal blad van de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Holland. 

Titel 2.3 Meten en beoordelen

Artikel 2.4 Verslag toetsing watersysteem

1. Het dagelijks bestuur brengt periodiek verslag uit over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen onder zijn beheer aan gedeputeerde staten van de provincie waarin deze regionale waterkeringen in hoofdzaak zijn gelegen.

2. Het verslag bedoeld in het voorgaande lid, bevat een beoordeling van de veiligheid van de regionale waterkeringen. Die beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de veiligheidsnorm, de technische leidraad en voorschriften bedoeld in artikel 2.1 van deze verordening, en de legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet.

3. Het dagelijks bestuur brengt periodiek verslag uit over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale wateren onder zijn beheer aan gedeputeerde staten van de provincie waarin deze regionale wateren in hoofdzaak zijn gelegen.

4. Het verslag bedoeld in het voorgaande lid, bevat een beoordeling van de regionale wateren met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop deze moeten zijn ingericht. Die beoordeling geschiedt onder meer in het licht van de normen, de leidraad, en de voorschriften bedoeld in artikel 2.3 van deze verordening, en de legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet.

5. Indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, bevatten de verslagen bedoeld in dit artikel een omschrijving van de voorzieningen die op een daarbij aan te geven termijn nodig worden geacht.

6. Gedeputeerde staten stellen, na overleg met het dagelijks bestuur, het tijdstip vast waarop de verslagen bedoeld in dit artikel, voor de eerste maal worden uitgebracht. Ook stellen zij de frequentie vast waarmee de verslagen daarna worden uitgebracht.

7. Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van de verslagen bedoeld in dit artikel.

Hoofdstuk 3 Beheerplan

Artikel 3.1 Inhoud

1. Het beheerplan bevat, naast het bepaalde in artikel 4.6 van de wet, tenminste:

 • a. een beschrijving van de bestaande toestand van de watersystemen waarover het beheer zich uitstrekt;

 • b. een beschrijving van het beheer van de watersystemen gericht op de aan de watersystemen toegekende functies en doelstellingen;

 • c. een beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, met oog op de realisering van de gestelde doelstellingen;

 • d. een raming van de kosten van de, gedurende de planperiode te nemen maatregelen en een indicatie van het verloop van de op te leggen heffingen in de planperiode;

 • e. de wijze van toepassing van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregiem voor de aan het oppervlaktewater en het freatisch grondwater toegekende functies.

2. Het beheerplan is voorzien van een toelichting, waarin ten minste is opgenomen:

 • a. de aan het plan ten grondslag liggende afwegingen en de uitkomsten van eventueel uitgevoerde onderzoeken;

 • b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterplan, die worden gerealiseerd door het uitvoeren van de in het eerste lid, onder c, van dit artikel genoemde maatregelen;

 • c. een beschrijving van de wijze waarop het watersysteem is getoetst aan de normen, zoals bedoeld in artikel 2.3 van deze verordening.

Artikel 3.2 Voorbereiding

1. Het dagelijks bestuur raadpleegt, bij de voorbereiding van het beheerplan, de dagelijkse besturen van de aangrenzende waterbeheerders, gedeputeerde staten en de colleges van burgemeester en wethouders van de binnen het plangebied liggende gemeenten.

2. Op de voorbereiding van het beheerplan is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat naast de belanghebbenden ook de ingezetenen van het beheersgebied van het waterschap hun zienswijze over het ontwerp van het beheerplan naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren kunnen brengen.

Artikel 3.3 Toezending

1. Het dagelijks bestuur stuurt binnen vier weken na vaststelling door het algemeen bestuur het beheerplan aan gedeputeerde staten. Als bijlagen voegt het toe een verslag van het bij de voorbereiding gevoerde overleg, een overzicht van de ingediende zienswijzen en de beschouwingen van het algemeen bestuur daarover.

2. Het dagelijks bestuur stuurt het beheerplan binnen vier weken na de vaststelling aan de ingevolge artikel 3.2, eerste lid, geraadpleegde bestuursorganen en aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 3.4 Voortgangsrapportage uitvoering beheerplan

1. Het dagelijks bestuur rapporteert tenminste eenmaal per jaar aan gedeputeerde staten over de voortgang van de uitvoering van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de als gevolg daarvan voorgestelde maatregelen.

2. Gedeputeerde staten kunnen nadere voorschriften stellen met betrekking tot de vorm en inhoud van de in het eerste lid bedoelde voortgangsrapportage.

Hoofdstuk 4 Aanleg en beheer van waterstaatswerken

Titel 4.1 Legger

Artikel 4.1 Legger waterstaatswerken

1. De legger bedoeld in artikel 5.1 van de wet bevat, in aansluiting op het bepaalde in het eerste en tweede lid van dat artikel, in ieder geval:

 • a. het lengteprofiel en de dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen, alsmede het profiel van vrije ruimte;

 • b. de gemiddelde dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden onder beheer van het waterschap;

 • c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de primaire en regionale waterkering onder beheer van het waterschap;

 • d. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden onder beheer van het waterschap.

2. Op de voorbereiding van de legger, voor zover daarbij de ligging van een bergingsgebied of de ligging van een beschermingszone wordt vastgesteld of gewijzigd, is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

3. In afwijking van hetgeen in het eerste lid, onder letter d is bepaald, geldt de aldaar omschreven verplichting met ingang van een door gedeputeerde staten in onderling overleg met het dagelijks bestuur te bepalen datum.

Titel 4.2 Peilbesluiten

Artikel 4.2 Aanwijzing verplichte peilbesluiten

Het algemeen bestuur stelt één of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktewaterlichamen in de gebieden die zijn aangegeven op de als bijlage 2 bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 4.3 Inhoud peilbesluit

1. Het peilbesluit bevat naast het bepaalde in het tweede lid van artikel 5.2 van de wet één of meer kaarten met de begrenzing van het gebied waarbinnen de oppervlaktewaterlichamen gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft.

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen:

 • a. de aan het besluit ten grondslag liggende afwegingen en uitkomsten van verrichte onderzoeken;

 • b. een aanduiding van de veranderingen van de waterstanden ten opzichte van de bestaande situatie;

 • c. een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor alle betrokken belangen.

Artikel 4.4 Openbare voorbereiding

Op de voorbereiding van het peilbesluit is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 4.5 Herziening

1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaar herzien.

2. Gedeputeerde staten, van de provincie waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan gelden geheel of in hoofdzaak is gelegen, kunnen op verzoek van het algemeen bestuur voor ten hoogste vijf jaar vrijstelling verlenen van de verplichting genoemd in het eerste lid.

Artikel 4.5.a Peilbesluiten voor het grondgebied van de provincie Zuid-Holland

In afwijking van artikel 4.5 wordt ten aanzien van een peilbesluit dat geldt voor een gebied dat volledig ligt binnen het grondgebied van de provincie Zuid-Holland als voorwaarde gesteld dat het algemeen bestuur zorgt dat dit peilbesluit actueel is en in ieder geval is toegesneden op veranderingen in zowel de omstandigheden ter plaatse als de aanwezige functies en belangen.

Titel 4.3 Projectprocedure voor waterstaatswerken

Artikel 4.6 Projectprocedure

Gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen het te realiseren project in hoofdzaak is gelegen kunnen, in overleg met of op verzoek van het dagelijks bestuur, paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de wet van toepassing verklaren op projectplannen tot aanleg of wijziging van andere waterstaatswerken dan primaire waterkeringen, welke met spoed op een gecoördineerde wijze tot stand moeten worden gebracht.

Artikel 4.7 Toezending projectplan

1. Een aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland of Noord-Holland ter goedkeuring toegezonden projectplan als bedoeld in artikel 5.5 van de wet, dat betrekking heeft op een primaire waterkering die onderdeel uitmaakt van een dijkring die tevens is gelegen op het grondgebied van een andere provincie of andere provincies, wordt door het dagelijks bestuur tevens ter kennisneming toegezonden aan gedeputeerde staten van die andere provincie of provincies.

2. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan artikel 5.7, tweede lid, van de wet wordt het ter goedkeuring toegezonden projectplan door het dagelijks bestuur tevens ter kennisneming toegezonden aan gedeputeerde staten van de andere provincie.

Hoofdstuk 5 Grondwater

Artikel 5.1 Verstrekken gegevens

1. Het dagelijks bestuur verstrekt aan gedeputeerde staten van de provincie of de provincies waarin de onttrekking van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt:

 • a. de gegevens die op grond van artikel 6.11 van het Waterbesluit worden verkregen;

 • b. een overzicht van de vergunningen en meldingen op basis waarvan het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water plaatsvindt.

2. De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt.

3. Gedeputeerde staten kunnen, na overleg moet het dagelijks bestuur, nadere regels stellen omtrent de wijze waarop de gegevens, bedoeld in het eerste lid, moeten worden aangeleverd.

Artikel 5.2 Melden, meten en registreren

1. Het algemeen bestuur kan de vrijstellingsmogelijkheid, bedoeld in artikel 6.11, vijfde lid, van het Waterbesluit niet toepassen voor onttrekkingen of infiltraties van meer dan 12.000 m3 per jaar en voor tijdelijke onttrekkingen of infiltraties van in totaal meer dan 12.000 m3.

2. Het eerste lid geldt tevens voor permanente onttrekkingen van grondwater of permanente infiltraties van water, van minder dan 12.000 m3 per jaar, voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 6.4, van de wet, welke zijn gelegen in een milieubeschermingsgebied voor grondwater.

Artikel 5.3 Vergunningsplicht en begripsbepaling inrichting

Het algemeen bestuur regelt bij verordening, dat het verboden is zonder vergunning van het dagelijks bestuur permanent grondwater te onttrekken of permanent water te infiltreren voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 6.4, van de wet binnen een milieubeschermingsgebied voor grondwater.

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1 Intrekking verordeningen

De Verordening waterbeheer Rijnland en de Verordening waterkering West-Nederland, voorzover deze betrekking heeft op het gebied van het waterschap worden ingetrokken.

Artikel 6.2 Overgangsrecht

1. De onmiddellijk voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening geldende besluiten die zijn genomen op grond van de verordeningen, genoemd in artikel 6.1 van deze verordening, blijven van kracht zolang het bevoegde bestuursorgaan niet anders heeft beslist.

2. Op procedures op grond van de verordeningen genoemd in artikel 6.1 van deze verordening, die zijn aangevangen voor de datum van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het op dat tijdstip geldende recht van toepassing.

Artikel 6.3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Waterverordening Rijnland.

Artikel 6.4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet), in werking treedt.

Artikel 6.5 Aanbrengen doorlopende nummering: aanpassing aanhalingen

Vervallen.

Ondertekening

Den Haag, 14 oktober 2009 Provinciale Staten van Zuid-Holland, J. FRANSSEN, voorzitter H. ENGELS-VAN NEIJEN, griffier 

Bijlagen behorende bij de Waterverordening Rijnland

Bijlage 1, kaart A  

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1, kaart B december 2018

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1, kaart C , december 2018

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2:Kaart A behorende bij artikel 4.2, aanwijzing verplichte peilbesluiten Hoogheemraadschap van Rijnland

Kaart B behorende bij artikel 4.2, aanwijzing verplichte peilbesluiten Hoogheemraadschap van Rijnland

Kaart C behorende bij artikel 4.2, aanwijzing verplichte peilbesluiten Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 4 Kaart A

afbeelding binnen de regeling

TOELICHTING bij het besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening ruimte 2014

Artikel I en III

Wijzigingen vanwege aanpassing Waterwet

Aanleiding

Op 1 januari 2017 is een wijziging van de Waterwet in werking getreden die tot gevolg heeft dat de c-keringen in Centraal Holland hun status van primaire waterkering hebben verloren. Voor wat betreft Zuid-Holland gaat het dan om de (voormalige) c-keringen aan de noordkant van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel in en ten oosten van Gouda. Tegelijkertijd is de norm van de primaire keringen (cat. a) langs o.a. de noordoever van de Nederrijn en Lek met deze wetswijziging aangepast. Aanleiding voor deze wetswijziging zijn studies die zijn verricht in het kader van het Deltaprogramma en later POV Centraal-Holland (1) . Uit deze studies is gebleken dat het realiseren van waterveiligheid door het versterken van de “voordeur” (de dijken langs de noordoever van de Nederrijn en Lek) veel kosteneffectiever is en minder maatschappelijke impact heeft dan grootschalige verbetering van de achterliggende (voormalige) c-keringen. Voor deze voormalige c-keringen brengt de statuswijziging met zich mee dat de provincie moet nagaan in hoeverre deze keringen een regionale status moeten krijgen. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Waterwet. Met de wetswijziging is een termijn gesteld aan het aanwijzen als regionale kering en normeren van deze voormalige c-keringen. De provincies krijgen hiervoor de tijd tot 1 januari 2019.

Voorstel Stuurgroep Dijkversterking Centraal Holland

Met het oog op het hiervoor beschreven vervallen van de status van de c-keringen is in opdracht van POV Centraal Holland onderzocht of (delen van) deze c-keringen nog van regionaal belang zijn als boezemwaterkering en als zodanig moeten worden aangewezen en genormeerd. Op basis van dit onderzoek is een normeringsvoorstel voor de c-keringen voorbereid en afgestemd met onder meer de betrokken gemeenten en provincies. Dit normeringsvoorstel is per brief aan de betrokken provincies en de Minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden (zie bijlage 1 bij deze toelichting) met het verzoek om het normeringsvoorstel in de provinciale Waterverordening resp. het landelijke Waterbesluit op te nemen. Het advies voor de normering van de voormalige c-keringen in Centraal Holland is overigens uitgewerkt conform de IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden (IPO, 1999), zoals ook gehanteerd voor de bestaande regionale keringen in Zuid-Holland. Daarbij is rekening gehouden met voortschrijdend inzicht, zoals verwachte klimaatverandering tot 2050.

Consequenties voor de Waterverordening Rijnland

Het door de stuurgroep aangeboden normeringsvoorstel heeft consequenties voor regionale keringen zoals aangegeven op kaart C bij de Waterverordening Rijnland voor wat betreft de volgende twee trajecten.

Traject Waaiersluis tot Goverwellesingel (gelegen in de gemeente Gouda):

 • Hier liggen zowel een voormalige c-kering als een in het veld niet te onderscheiden regionale kering parallel aan elkaar. De regionale kering wordt eigenlijk gevormd door hoog voorland van de voormalige c-kering. Bij het op kaart verschuiven van de regionale kering naar de voormalige c-kering verandert er alleen iets op de kaart. Het gebied ten zuiden van de voormalige c-kering is en blijft (in het veld) hoog voorland van de achtergelegen kering. Uitgaande van de voormalige c-kering als traject voor de regionale kering is een procedure tot wijziging van kaart C bij de Waterverordening Rijnland nodig. Het traject van de regionale kering (zie rode stippellijn in onderstaande figuur) wordt dan verlegd naar de middenkruinlijn van de voormalige c-kering (zie doorgetrokken rode lijn in onderstaande figuur), waarbij de IPO-veiligheidsklasse 5 gehandhaafd blijft.

  Figuur Gouda

 

afbeelding binnen de regeling

 

Traject gemaal Stein Oukoop tot provinciegrens (gelegen in de gemeente Krimpenerwaard):

 • Ook voor dit traject is een procedure tot wijziging van de kaart C bij de Waterverordening Rijnland nodig. De Steinsedijk tussen gemaal Stein-Oukoop en de Enkele Wiericke (provinciegrens), waarvan de primaire c-status is vervallen, zal worden aangewezen als regionale kering met veiligheidsklasse 3 en verbindt daarmee de bestaande regionale keringen langs de Hollandsche IJssel en de Enkele Wiericke, die ook veiligheidsklasse 3 hebben.

 

Wat betreft het tussenliggende traject Goverwellesingel tot gemaal Stein Oukoop kan de kaart bij de Waterverordening Rijnland nagenoeg ongewijzigd blijven. De al aanwezige voorliggende regionale kering met veiligheidsklasse 3 is in principe in staat om ook het gebied achter de voormalige c-kering voldoende te beschermen, uitgaande van de huidige inrichting van het te beschermen achterland.

Over de administratieve verlegging van de regionale waterkering op het traject Waaiersluis tot Goverwellesingel heeft op 11 oktober 2017 een informatieavond voor bewoners/eigenaren van belendende percelen van dit gedeelte van de Goejanverwelledijk plaatsgevonden.

 

Wijzigingen vanwege aanpassingen Legger Rijnland

Sinds de laatste wijziging van de kaarten bij de Waterverordening (2015) heeft Rijnland verschillende wijzigingen in de Legger regionale keringen doorgevoerd. Op 7 september 2017 heeft Rijnland een verzoek bij de provincie ingediend (zie bijlage 2 bij deze toelichting) om deze wijzigingen, voorzover relevant, over te nemen op de kaarten B en C bij de Waterverordening Rijnland. Aan dit verzoek is tegemoetgekomen.

 

Wijziging vanwege een beoogde verlegging van een waterkering in Lisse

De verlegging van een regionale kering ter hoogte van de Grevelingstraat 8 te Lisse (voormalig Elka-terrein) is nodig vanwege de bouw van woningen met deels ligplaatsen voor een boot en een daarmee verband houdende havenkom. Voor deze ontwikkeling is een watervergunning door Rijnland afgegeven en een ontheffing van de Verordening Ruimte door de provincie verleend. Het nieuwe het tracé is nu ook opgenomen op kaart B bij de Waterverordening Rijnland. Omdat de nieuwe situatie nog niet is gerealiseerd en de waterveiligheid in de tussentijd wel moet zijn geborgd, is zowel het bestaande als het nieuwe tracé van deze regionale kering op kaart B aangegeven. Daarbij is aangegeven dat het bestaande tracé tot een nader door GS te bepalen datum blijft vigeren. Deze datum hangt samen met het moment dat de nieuwe kering door het hoogheemraadschap op orde is bevonden.

 

Administratieve wijziging van het tracé van een waterkering te Zoetermeer

Geconstateerd is dat op kaart C bij de Waterverordening Rijnland het tracé van de regionale kering langs de Behrenslijn in Zoetermeer door huizen heen loopt. Het betreft hier een kering met IPO-veiligheidsklasse 4. De kaart is aangepast door het tracé van de regionale waterkering te laten samenvallen met de peilgebiedsgrens, die over openbaar terrein loopt. De veiligheidsklasse blijft hetzelfde. De wijziging is aangegeven in onderstaande figuur (de gele stippellijn geeft het huidige tracé aan, de gele doorgetrokken lijn geeft het nieuwe tracé aan).

 

afbeelding binnen de regeling

 

Artikel II

Om een onbelemmerde werking, instandhouding en onderhoud van de regionale keringen te garanderen zijn in artikel 2.4.2. van de Verordening ruimte 2014 regels opgenomen. Daartoe zijn op kaart 11 Waterveiligheid de regionale keringen weergegeven. De hierboven beschreven wijzigingen worden daarom tevens doorgevoerd op de kaart Waterveiligheid bij de Verordening ruimte 2014.

 

Artikel IV

Vanwege de in artikel 2.4 van de Waterwet opgenomen deadline voor het aanwijzen van voormalige c-keringen als regionale kering is een bepaling over terugwerkende kracht opgenomen in het artikel IV van dit besluit.

 

(1) POV Centraal Holland is een gezamenlijk initiatief van RWS Midden-Nederland en drie waterschappen nl. Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Waternet in samenwerking met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en D-G Ruimte en Water. Het is een van de drie Project Overstijgende Verkenningen die in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2014 – 2019 zijn opgenomen.

 

Bijlagen behorende bij toelichting op het besluit van provinciale staten van Zuid-Holland van 14 november 2018, kenmerk PZH-2018-661443694, tot wijziging van de Waterverordening Rijnland en de Verordening Ruimte 2014 (zie hiervoor de gerelateerde informatie bij dit provinciaal blad)

Bijlage 1: Voorstel Dijkversterking Centraal Holland normering c-waterkeringen d.d. 14 maart 2016

Bijlage 2: Brief van het Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 7 september 2017