Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024

Geldend van 30-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024

Het college van de gemeente Maashorst;

gelezen het collegevoorstel op 23 april 2024;

gelet op artikel 6 Wet Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

gelet op artikelen 108 eerste lid, 147, 149 en 156 eerste lid van de Gemeentewet

gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de:

Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2024

Hoofdstuk 1. Technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systemen A B en C uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 • -

  Systeem A: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum van de gemeente (of vanaf het (oude) Gemeentehuis);

 • -

  Systeem B: de hoofdregel van dit systeem houdt in dat de nummers oplopen, gerekend van noord naar zuid en van west en oost;

 • -

  Systeem C: de nummering vindt in dit systeem plaats gerekend vanaf hoofdwegen naar het einde van (doodlopende) zijwegen of woonerven.

 • -

  De gemeente Maashorst gebruikt in principe systeem A. Indien dit niet mogelijk is wordt eerst voor toepassing van Systeem B gekozen, daarna voor Systeem C.

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1. Nummerdragers moeten bij voorkeur voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2. Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is bij voorkeur in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met een kruis doorgehaald.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Hoofdstuk 2. Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen)

Artikel 7 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

De naamgeving van de woonplaatsen is afgestemd op het hedendaagse gebruik. Als algemene uitgangspunten gelden:

 • a.

  Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden in het besluit(en) met naam genoemd;

 • b.

  De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit;

 • c.

  De gezamenlijke woonplaatsen bedekken het hele grondgebied van de gemeente (niet-overlappend);

 • d.

  Waar mogelijk worden de kadastrale gemeentegrenzen aangehouden.

Artikel 8 De indeling in wijken en buurten

Hierbij sluit de gemeente aan op de door het CBS voorgestelde werkwijze. Richtlijnen indeling Wijken en Buurten 2018.

Artikel 9 Aan te leveren informatie om tijdig een nummeraanduiding (adres) te kunnen vaststellen

 • 1. Bouwtekeningen van het object/de objecten, bij voorkeur plattegronden en tekeningen van gevels op schaal. Op deze plattegronden moeten in elk geval eventuele voorzieningen als keukens, badkamers en toiletten aangegeven zijn. Ook moeten de deuren en ramen zichtbaar zijn op de plattegrond;

 • 2. Situatietekening van het object/de objecten ten opzichte van de omgeving waaruit in elk geval de ontsluiting van het object/de objecten op de openbare weg zichtbaar is.

Artikel 10 De nummering van objecten

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij het toekennen van nummering aan objecten:

 • a.

  Bij vergunningverlening dient er in een correcte adresaanduiding voorzien te zijn;

 • b.

  Verblijfsobjecten worden oplopend genummerd met even en oneven nummers ieder aan één zijde van de openbare ruimte;

 • c.

  De huisletters zijn Hoofdletters

Artikel 11 De opmaak van documenten

Het besluit tot toekennen naamgeving aan openbare ruimte dan wel tot nummertoekenning bestaat uit een besluit vergezeld van een situatietekening. Het besluit dient:

 • a.

  Aan te geven welke naamgevingen/nummeringen zijn toegekend en/of ingetrokken;

 • b.

  Een verwijzing te bevatten naar de bijbehorende situatietekening(en);

 • c.

  De ingangsdatum te vermelden;

 • d.

  Bij wijziging of beëindiging van een naamgeving/nummering, de bestaande aanduiding zoals die voorkomt in de registratie te vermelden;

 • e.

  Naam en functie ondertekenaars;

 • f.

  Namens wie wordt het besluit genomen

 • g.

  Op basis van welk artikel;

 • h.

  Indien mogelijk en van toepassing de toegekende postcode te vermelden.

Artikel 12 De registratie en het register in het kader van de wet BAG

De gemeente is gehouden aan de voorschriften van de wet BAG inzake registratie en register van brondocumenten.

Artikel 13 Tegemoetkoming in de kosten

 • 1. Indien er sprake is van een vanuit de gemeente verplichte wijziging van een straatnaam of huisnummer, kent het college aan de gebruiker van het pand, dat wordt vernummerd of waarvan de straatnaam wordt gewijzigd, een financiële tegemoetkoming voor de daaruit ontstane onkosten toe.

 • 2. De financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in lid 1. bedraagt € 62,50 per adreshuishouding.

 • 3. Indien de benadeelde gebruiker een bedrijf is en het bedrijf kan aantonen hogere kosten te hebben door het wijzigen van de straatnaam of (huis)nummer, kan het college besluiten af te wijken van het in lid 2 genoemde bedrag tot een maximumbedrag van € 500,--.

 • 4. Een tegemoetkoming, die hoger is dan het in lid 2 genoemde bedrag, kan uitsluitend worden toegekend op basis van een schriftelijk verzoek onder gelijktijdige overlegging van bewijsstukken, zoals ter zake dienende nota's.

Artikel 14

 • 1. Een besluit tot het wijzigen van een straatnaam of het hernummeren van een pand, in gebruik door particulieren, treedt in werking met ingang van drie maanden na bekendmaking.

 • 2. Een besluit tot het wijzigen van een straatnaam of het hernummeren van een pand, in gebruik door een bedrijf, maximaal na 1 jaar in werking treedt.

Hoofdstuk 3. Nadere richtlijnen voor het vaststellen van straatnamen (openbare ruimte)

Artikel 15 Algemene richtlijnen voor het vaststellen van straatnamen

 • 1. Nieuwe namen worden zo veel mogelijk ontleend aan:

  • a.

   cultuurhistorische namen;

  • b.

   algemeen bekende en vertrouwde, concrete zaken uit de natuur en het leven;

  • c.

   veldnamen;

  • d.

   plaatselijk gebonden persoonlijkheden, langer dan 10 jaar overleden;

  • e.

   plaatselijke gebeurtenissen, langer dan 10 jaar geleden plaatsgevonden.

  • f.

   mannen en vrouwen gelijkwaardig vernoemen

 • 2. In de volgende gevallen kan worden afgeweken van voorwaarden voor het vernoemen van personen, als bedoeld in het voorgaande lid onder d:

  • a.

   leden van het Koninklijk Huis kunnen bij leven vernoemd worden;

  • b.

   oud-burgemeesters van Landerd, Maashorst en Uden kunnen direct na overlijden vernoemd worden;

  • c.

   plaatselijk gebonden persoonlijkheden die geen 10 jaar zijn overleden kunnen vernoemd worden als zij voor Landerd, Maashorst en Uden een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hadden;

  • d.

   personen die meer dan 10 jaar zijn overleden maar niet plaatselijk gebonden, kunnen vernoemd worden als zij internationaal, nationaal of regionaal een bijzondere maatschappelijke, culturele of sociale betekenis hebben gehad.

  • e.

   te vernoemen persoonlijkheden dienen van onbesproken gedrag te zijn, wat zo nodig wordt onderzocht bij het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie)

 • 3. de officiële schrijfwijze van de naam is nooit langer dan 80 karakters.

 • 4. Voor een goede vindbaarheid en ter vermijding van verwarring wordt bij voorkeur gekozen voor:

  • a.

   namen, die geen klankovereenkomst, gelijkluidendheid of verwantschap van begrip opleveren;

  • b.

   gemakkelijk en ongedwongen uit te spreken namen;

  • c.

   namen mogen niet langer dan 24 karakters zijn na het gebruiken van de inkortingsregels van de HUP NEN 5825;

  • d.

   het vermijden van buitenlandse namen;

  • e.

   het vermijden van afkortingen in de naam; bij het gebruiken van afkortingen zie NEN5825 versie 2002

  • f.

   terughoudendheid met voornamen, voorletters en titels bij personen en waar nodig hoogstens vermelding van waardigheden of ambten;

  • g.

   een schrijfwijze, waarvan de eerste letter van de naam met een hoofdletter begint.

  • h.

   het gebruik van toevoegingen als straat, weg, wei, laan, plein, dijk etc. dient in overeenstemming te zijn met de feitelijke situatie;

  • i.

   in elkaars verlengde liggende straten, die het karakter van een straat hebben, krijgen dezelfde naam, terwijl evenwijdig aan een weg lopende fiets- en voetpaden en ventwegen dezelfde naam als de hoofdweg krijgen;

Artikel 16 Specifieke richtlijnen voor vaststelling van namen

 • 1. Bij de totstandkoming van een nieuwe wijk of buurt wordt de Heemkundekring gevraagd om een voorstel te doen voor een themakeus/straatnamen. Zij maken een groslijst met namen waaruit gekozen kan worden bij de toedeling van de straatnamen.

 • 2. Zodra de straatgeometrie in (een deel van) de wijk/buurt vaststaat worden deze namen vastgesteld d.m.v. een collegebesluit voor tot straatnaamgeving. Bij het advies aan het college wordt geput uit de in lid 1 genoemde lijst.

 • 3. Bij vernoeming van personen wordt een verklarende tekst vastgesteld. In andere gevallen kan het college afzonderlijk hiertoe besluiten. Verklarende teksten worden beperkt tot 60 karakters.

 • 4. Bij fietspaden wordt voor naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat in welk verlengde het pad loopt, de straat waarop het pad uitkomt of bij een nabijgelegen straat.

 • 5. Bij tunnels en bruggen wordt voor naamgeving bij voorkeur aansluiting gezocht bij de straat of het pad dat door de tunnel of over de brug voert, of bij een nabijgelegen straat.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van bekendmaking;

Artikel 18 Intrekking

Tegelijk met de inwerkingtreding van deze nadere regels worden de ‘Uitvoeringsregels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Maashorst 2022’ ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 april 2024

Het college voornoemd

Burgemeester en wethouders van Maashorst

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

J.A. van der Pas