Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Geldend van 23-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Zaaknummer: Z24-045025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 25 april 2024;

gelet op:

- artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

- titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11 t/m 5:20);

- afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Aalsmeer

Artikel 1

1.1 De directeur van de GGD Amsterdam wordt aangewezen als toezichthouder voor de Wmo 2015.

1.2 De directeur wordt mandaat verleend om personen werkzaam bij of voor de GGD Amsterdam aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2

2.1 Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte