Mandaatbesluit uitvoering opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Rheden;

overwegende dat het wenselijk is bevoegdheden op te dragen om uitvoering te geven aan de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

gelet op het Mandaatbesluit Rheden 2020;

b e s l u i t :

voor de navolgende bevoegdheden mandaat te verlenen vooruitlopend op de herziening van het Mandaatbesluit Rheden 2020

Nr.

Naam regeling

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegde functionaris

Ondermandaat aan

Voorwaarden/beperkingen

RooO 1

Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO)

Het uitoefenen van de bevoegdheden genoemd in de RooO, met uitzondering van het vaststellen van een huishoudelijk reglement zoals genoemd in artikel 6, derde lid, van de RooO, tenzij het gaat om een wijziging van een reeds vastgesteld huishoudelijk reglement.

Manager

 

De burgemeester actief informeren ten aanzien van besluitvorming op grond van artikel 6, eerste lid, onder a van de RooO juncto artikel 7, eerste lid, onder c en/of d van de RooO.

  • 1.

    Op dit mandaatbesluit zijn de voorwaarden als bedoeld in het Mandaatbesluit Rheden 2020 van toepassing.

  • 2.

    Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van de burgemeester d.d. 22 april 2024.

Velp, 22 april 2024

De burgemeester voornoemd,

burgemeester.