Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland

De directeur van Omgevingsdienst IJmond

overwegende dat

 • -

  het college en de burgemeester van de gemeente Wormerland, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, aan de directeur van Omgevingsdienst IJmond de bevoegdheden hebben gemandateerd om de basistaken, plustaken en het milieutakenpakket uit te voeren

 • -

  in voornoemde mandaten aan de directeur van Omgevingsdienst IJmond de bevoegdheid is verleend om medewerkers als toezichthouders aan te wijzen.

gelet op

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 18.6 van de Omgevingswet

Besluit vast te stellen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland.

Artikel 1 Aanwijzing

 • 1. De medewerkers omgevingsrecht werkzaam bij en ten behoeve van Omgevingsdienst IJmond aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving die genoemd is in de mandaatbesluiten voor de uitvoering van de basistaken, de plustaken en het milieutakenpakket, waaronder:

  • a.

   Het bestuursrechtelijke handhaving van de Alcoholwet;

  • b.

   Bouw- en woningtoezicht, op basis van de hoofdstukken 5 en 18 van de Omgevingswet;

  • c.

   Bouw- en woningtoezicht op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

  • d.

   Toezicht op basis van het (tijdelijk) omgevingsplan (de bruidsschat) en nog geldende regelingen uit de algemene plaatselijke verordening;

  • e.

   Toezicht op basis van de Woningwet;

  • f.

   Het basistakenpakket zoals opgenomen in artikel 13.12 en bijlage VI van het Omgevingsbesluit;

  • g.

   Milieubelastende activiteiten die vallen onder de bevoegdheid van het college en die niet onder het basistakenpakket vallen;

  • h.

   En meer in het algemeen het houden van toezicht op de naleving van milieuwetgeving;

 • 2. De aanwijzing tot toezichthouder is tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een andere functie dan die van medewerker omgevingsrecht.

 • 3. Indien in de toekomst om enige reden de naam van de functie verandert dan wordt in dit besluit die (nieuwe) naam van de functie gelezen.

Artikel 2 Binnentreden woning zoals genoemd in artikel 18.7 van de Omgevingswet

 • 1. De medewerkers omgevingsrecht van Omgevingsdienst IJmond zijn bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht is gebaseerd op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet- en regelgeving die genoemd is in de mandaatbesluiten voor de uitvoering van de basistaken, de plustaken en het milieutakenpakket.

 • 2. De bevoegdheid genoemd in het eerste lid geldt alleen voor de medewerkers die deze bevoegdheid expliciet hebben staan op hun legitimatiebewijs zoals genoemd in artikel 3. De omgevingsdienst IJmond houdt hiervan een lijst bij.

 • 3. Om gebruik te maken van de bevoegdheid tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner, wordt een schriftelijke machtiging gevraagd bij de burgemeester van de gemeente Wormerland.

 • 4. Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het derde lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden.

Artikel 3 Legitimatiebewijs

Aan de in dit besluit genoemde toezichthouders wordt een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde "Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb".

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit worden de volgende besluiten ingetrokken: het Aanwijzingsbesluit toezichthouders milieudienst IJmond Brandveilig gebruik bouwwerken vastgesteld op 21 mei 2014 en het Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Wormerland vastgesteld op 2 september 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 6 mei 2024

Directeur Omgevingsdienst IJmond