Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024

Geldend van 16-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Loon op Zand hebben,

ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

Overwegende dat:

 • de besluiten inzake de aanwijzing van toezichthouders van het team Omgeving & Veiligheid actualisatie behoeven;

 • de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders is gemandateerd in de Kaderregeling bevoegdheidstoedelingen Loon op Zand;

 • de domeinmanager op grond van de Kaderregeling, namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toezichthouders op grond van diverse wetten kan aanwijzen;

 • in verband met de aard van de verschillende werkzaamheden het noodzakelijk is dat de betrokken ambtenaren als toezichthouder worden aangewezen;

gelet op het bepaalde in:

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • paragraaf 18.1.2 van de Omgevingswet;

 • artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap;

 • artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening Loon op Zand 2023;

 • artikel 17 van de Marktverordening Loon op Zand 2021;

 • artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2023;

besloten:

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

 • 1. De toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:

  • a.

   Omgevingswet;

  • b.

   Wet op de kansspelen;

  • c.

   Wet Basisregistratie Personen;

  • d.

   Wet goed verhuurderschap;

  • e.

   bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de gemeenteraad;

   hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend;

   • o

    de Algemene plaatselijke verordening Loon op Zand 2023;

   • o

    de Marktverordening Loon op Zand 2021;

   • o

    de Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2023;

  • en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

 • 2. Aangewezen als toezichthouder zijn:

 • De personen, aangesteld bij, dan wel werkzaam voor het domein Fysiek: team Omgeving & Veiligheid in de functie van:

  • 1.

   Domeinmanager

  • 2.

   Teamleider

  • 3.

   Buitengewoon opsporingsambtenaar

  • 4.

   Integraal toezichthouder

  • 5.

   Vergunningverlener inzake APV en bijzondere wetten

  • 6.

   Vergunningverlener inzake Omgevingswet

  • 7.

   Coördinator vergunningverlening

  • 8.

   Adviseur openbare orde en (integrale) veiligheid

  • 9.

   Medewerker openbare orde en (integrale) veiligheid

  • 10.

   Jurist VTH

 • 3. De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies, dan wel tot beëindiging van de inhuurovereenkomst.

 • 4. Indien bij of krachtens wettelijk voorschrift uitdrukkelijk is bepaald dat alleen een ambtenaar als toezichthouder door ons kan worden aangewezen, dan geldt de betreffende aanwijzing bij artikel 1 onder 2 alleen voor de personen die tevens als ambtenaar of onbezoldigd ambtenaar kunnen worden aangemerkt als bedoeld in artikel 1 Ambtenarenwet jo. artikel 2, onderdeel d Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017.

Artikel 2 Bevoegdheid tot binnentreden in woningen

Bij toepassing van artikel 18.7 van de Omgevingswet is de onder artikel 1, lid 2, nummer 4, 8 en 9 genoemde toezichthouder bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, indien en voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

Artikel 3 Legitimatie

Aan de in artikel 1, lid 2 genoemde personen wordt, ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1, lid 1 genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 4 Inwerkingtreding en bekendmaking

 • 1. Dit besluit wordt bekendgemaakt door publicatie en treedt daags na publicatie in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

 • 2. Dit aanwijzingsbesluit vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders VTV 2019. Dit aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024”.

Ondertekening

Kaatsheuvel, 6 mei 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand,

De burgemeester van Loon op Zand,

Ieder voor zover het diens bevoegdheden betreft,

namens dezen,

de domeinmanager,

P. De Greef