AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER ACT! INTERVENTIETEAM MAASTRICHT-HEUVELLAND

Geldend van 09-05-2024 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER ACT! INTERVENTIETEAM MAASTRICHT-HEUVELLAND

De burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft;

In het kader van het ACT! Interventieteam - een samenwerkingsverband op het terrein van toezicht en handhaving tussen de 6 gemeenten van Maastricht-Heuvelland - het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

BESLUITEN:

De volgende ambtenaren:

•B.K.A. de Bruijn

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (gemeente Maastricht)

•L.N.C. Breure

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid (gemeente Maastricht)

•S.G.J. Franssen

Toezichthouder ondermijning Act! Interventieteam Maastricht-Heuvelland (gemeente Gulpen-Wittem)

•M. Wetzels

Regisseur Analist Ondermijning (gemeente Valkenburg aan de Geul)

•A.E.B. Peters

Senior medewerker burgerzaken (gemeente Gulpen-Wittem)

aan te wijzen als toezichthouders voor de gemeente Valkenburg aan de Geul, zoals bedoeld in titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wet- en regelgeving:

• Afvalstoffenverordening

• Alcoholwet - artikel 41, eerste lid, sub b

• Algemene plaatselijke verordening

• Asbestverwijderingsbesluit 2005

• Besluit bouwwerken leefomgeving

• Besluit activiteiten leefomgeving

• Besluit kwaliteit leefomgeving

• Huisvestingswet 2014- artikel 33

• Leegstandswet - artikel 17

• Omgevingswet – artikel 18.6

• Participatiewet – artikel 76a

• Wet basisregistratie personen - artikel 4.2

• Wet goed verhuurderschap – artikel 18

• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

werknemers – artikel 53

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 – artikel 6.1, eerste lid

• Wet milieubeheer

• Wet op de kansspelen - artikel 34

• Wet veiligheidsregio’s – artikel 61, derde lid

• Winkeltijdenverordening – artikel 9

• Woningwet – artikel 93

Evenals de voor voornoemde wet- en regelgeving in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Tevens zijn de toezichthouders bevoegd om op grond van artikel 18.7, tweede lid van de Omgevingswet een woning tegen de wil van de bewoner te betreden met een machtiging van de burgemeester.

Als een toezichthouders geen onderdeel meer uitmaakt van het Act! Interventieteam en geen werkzaamheden meer verricht voor de gemeente Valkenburg aan de Geul, eindigt de aanwijzing voor deze toezichthouder van rechtswege met ingang van de datum van beëindiging van deze functie.

Eerdere besluiten van de burgemeester en burgemeester en wethouders van ten aanzien van de betreffende medewerkers tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook worden hierbij ingetrokken.

Dit besluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ieder voor zover het hen of haar bevoegdheden als bestuursorgaan betreft.

Datum: 06 mei 2024

Namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Mw. mr. S. Stassen,

Afdelingshoofd Vergunningen veiligheid toezicht & handhaving a.i.