Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen

Geldend van 04-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen

Zaaknummer: Z24-031347

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 1 mei 2024;

gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen

Artikel 1

  • 1.

    De directeur van de GGD Amsterdam wordt aangewezen als toezichthouder voor de Wmo 2015.

  • 2.

    De directeur wordt mandaat verleend om personen werkzaam bij of voor de GGD Amsterdam aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op en de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 april 2024.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens