Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Participatiewet Terschelling 2024

Geldend van 04-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Participatiewet Terschelling 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling ;

gelet op:

 • -

  de Participatiewet;

 • -

  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • -

  de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • -

  artikelen 7 en 26 van de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling ;

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht.

Overwegende dat;

 • -

  het programma Breed offensief aanleiding is om een werkstimulerende maatregelen voor te stellen;

 • -

  het wenselijk is dat personen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een proefplaats op grond van artikel 7 van de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling, een financiële vergoeding ontvangen;

 • -

  artikel 26 van de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 aan het college de mogelijkheid biedt voor innovatieve maatregelen voor zover die zijn gericht op het bevorderen van arbeidsdeelname van personen;

 • -

  de raad met ingang van 1 januari 2024 de noodzakelijke middelen voor de eenmalige Premie proefplaats structureel beschikbaar heeft gesteld;

 • -

  het wenselijk is om voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vast te stellen.

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Participatiewet Terschelling 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de geldende Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Terschelling en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   verordening: Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling ;

  • b.

   persoon: de inwoner van de gemeente Terschelling die werkzaamheden verricht in het kader van een proefplaats op grond van artikel 7 van de verordening;

  • c.

   overeenkomst: de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7, vierde en zevende lid, van de verordening.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige Premie proefplaats.

 • 1. Aan een persoon die 27 jaar of ouder is en die een uitkering voor levensonderhoud ontvangt op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ en die door middel van een proefplaats, gedurende een beperkte periode, onbeloonde werkzaamheden bij een werkgever verricht, kan een eenmalige premie worden verstrekt.

 • 2. De eenmalige premie als bedoeld in het eerste lid kan ook worden verstrekt aan de persoon die jonger is dan 27 jaar en behoort tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie op grond van artikel 31, vijfde lid, van de Participatiewet.

Artikel 3. Hoogte van de eenmalige premie

 • 1. De eenmalige premie bedraagt in totaal € 300,- bij een overeenkomst van gemiddeld 24 uur of meer per week.

 • 2. De eenmalige premie bedraagt in totaal € 150,- bij een overeenkomst van gemiddeld 23 uur of minder per week.

 • 3. De eenmalige premie wordt achteraf, na afloop van de periode van de proefplaats, op basis van de werkelijke gemiddelde urenomvang vastgesteld.

 • 4. Als voortijdige beëindiging van de proefplaats de persoon is te verwijten, bestaat er geen recht op een eenmalige premie.

Artikel 4. Uitbetaling

 • 1. De eenmalige premie wordt achteraf, nadat de proefplaats is beëindigd, in één termijn uitbetaald.

 • 2. De toegekende eenmalige premie wordt uitbetaald op het bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân bekende bankrekeningnummer van de persoon.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2024.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels eenmalige Premie proefplaats Terschelling 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling d.d. <datum>.

,

burgemeester

,

secretaris

ALGEMENE TOELICHTING

Sinds 2020 wordt door de gemeenten Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voortdurend gewerkt aan onderzoek, inrichting en uitvoering van zogenaamde ‘werkstimulerende maatregelen’. Het programma Breed offensief is aanleiding om een aanvullende werkstimulerende maatregel voor te stellen, namelijk de eenmalige Premie proefplaats.

Behalve de verwachting dat die maatregel een positieve prikkel is voor inwoners, is het een maatregel die de bestaanszekerheid van inwoners vergroot. Bestaanszekerheid staat voor een groep inwoners onder druk door de complexiteit van bureaucratie en inkomensstelsel. Onzekerheid over het inkomen neemt toe zodra de voorspelbaarheid van een periodieke uitkering wegvalt.

Breed offensief

De maatregel past uitstekend binnen de kaders en reikwijdte van het Breed offensief. Het Breed offensief treedt in werking voor de meeste gebruikers van de Participatiewet.

Motivering

Met een eenmalige premie wordt de deelnemer beloond voor verrichten van werkzaamheden en wordt onderscheid op de werkvoer teruggedrongen.

Op grond van de Re-integratieverordening kan het college een proefplaats aanbieden aan een persoon, mits de werkgever de intentie heeft om de werknemer in dienst te nemen. Met een proefplaats kan worden onderzocht wat nodig is om de koppeling tussen werkgever en aanstaande werknemer tot een duurzaam succes te maken. Het Breed offensief maakt van de proefplaats een wettelijke voorziening met ingang van 1 juli 2023.

Tijdens de proefplaats voert de persoon reguliere werkzaamheden uit in een reguliere setting. De proefplaats wordt bijvoorbeeld ingezet voor inwoners met een indicatie Baanafspraakbaan of Beschut werk, zodat goed bekeken kan worden welke werkzaamheden in welke omstandigheden voor de werknemer het meest ideaal zijn. Omdat dit inzet vraagt van een werkgever, is het redelijk de werkgever nog niet te belasten met het risico van een dienstverband.

Voor de werknemer betekent die proefplaats dat hij / zij onbetaald meedraait in het reguliere arbeidsproces tussen betaalde collega’s die waarschijnlijk dezelfde werkzaamheden verrichten. Dat is ten eerste de reden dat een proefplaats in beginsel twee maanden duurt; er wordt verdringing voorkomen alsmede oneigenlijk gebruik van dit instrument ten koste van de werknemer. Het is ook aanleiding om de persoon voor deze reguliere inzet in het arbeidsproces te belonen; daarin is in de huidige verordening niet voorzien.

De wet maakt verlenging tot maximaal zes maanden mogelijk. Uitgangspunt is dat verlengingen uitsluitend in bijzondere situaties mogelijk zijn. De proefplaats moet worden gezien als een proeftijd bij reguliere dienstverbanden waarbij de aanstelling een gevolg is van een selectieproces op grond waarvan de persoon blijkt te voldoen aan de functie-eisen. De proefplaats is een laatste stap van een voorafgegaan re-integratietraject. Het kan niet worden vergeleken met een werkervaringsplaats waarin het gaat om het opdoen van werkervaring en vergroten van de competenties. In de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Terschelling is het onderscheid benoemd. Gelet op de doelstelling van de Proefplaats ligt een verlenging van een proefplaats niet voor de hand en kan het teveel in het nadeel van de inwoner werken. Daar waar een verlenging duidelijk in het voordeel van een inwoner is, kan een verlenging plaatsvinden. De totale premie blijft echter ongewijzigd. De eenmalige premie is dus een vast bedrag voor de proefplaats, ongeacht de eventuele verlengingen. Voor de goede orde: de premie is niet een wettelijke bepaling maar is een lokale beleidskeuze.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

In dit artikel is de doelgroep bepaald. Jongeren tot 27 jaar hebben geen recht op vrijlating van de premie, tenzij de jongere onder de doelgroep van de loonkostensubsidie valt. Dat wordt in dit artikel geregeld. De premie is uitsluitend bedoeld voor mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 3

Er is gekozen voor een uitvoerbare differentiatie van normen. Ten behoeve van een eenvoudige uitvoering zijn er twee normen. De hoge premie, eenmalig € 300 euro, ontvangt men bij een -gemiddelde urenomvang van 24 uur of meer. Bij die urenomvang zou een persoon die het wettelijk minimumloon ontvangt een inkomen boven bijstandsniveau hebben, en in die zin stimuleert de premie de aanstaande werknemer om aan deze minimale urenomvang te wennen. De lage eenmalige premie is eenmalig € 150.

Een persoon kan door verschillende omstandigheden minder of meer uren werken dan is overeengekomen. Daarom wordt in dit artikel bepaald dat de overeenkomst na beëindiging van de proefplaats kan worden gecorrigeerd voor het daadwerkelijke aantal uren.

Artikel 4

De eenmalige premie wordt in één termijn, achteraf, uitbetaald, ongeacht eventuele verlengingen van de proefplaats. Hiermee wordt voorkomen dat de belastingdienst deze eenmalige premie ziet als inkomen.

Als de persoon de beëindiging is te verwijten, wordt er geen premie uitgekeerd, ook niet over de gewerkte periode. Er zal dan een onderzoek worden gestart in het kader van het afstemmingsbeleid van de gemeente.