Regeling vervalt per 01-10-2026

Nadere regels voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar

Geldend van 03-05-2024 t/m 30-09-2026

Intitulé

Nadere regels voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders besluit,

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019

Overwegende;

Dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie beschikbaar heeft gesteld voor de Nederlandse gemeenten om slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen en hier landelijke voorwaarden aan heeft gesteld. Deze nadere regels zijn afgeleid van de gestelde voorwaarden. Zie daarvoor ook SPUK lokale aanpak isolatie.

vast te stellen de: Nadere regels voor Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar

Artikel 1 Begrippenlijst

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar 2019;

 • 2.

  Aanvraagformulier: een digitaal formulier specifiek beschikbaar gemaakt voor deze subsidie waarbij eigenaar-bewoners zelfstandig of met begeleiding aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar conform de voorwaarden van deze subsidieregeling;

 • 3.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner van de woning, of eigenaar-bewoner van de woning én lid van VvE waar de aanvraag betrekking op heeft;

 • 4.

  Bouwdeel: het onderdeel van een woning waar de isolatie kan worden toegepast.

 • 5.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 • 6.

  Doe-het-zelf maatregel: energiebesparende maatregel waarbij de eigenaar-bewoner de isolatiemaatregel van een bouwdeel in eigen beheer of zelf uitvoert met materiaal, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten.

 • 7.

  Eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning in de gemeente Alkmaar;

 • 8.

  Energielabel: energielabel van een woning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit Energieprestatie Gebouwen.

 • 9.

  Isolatiemaatregel: Een aantoonbaar gebouwgebonden en fysieke maatregel ten behoeve van het reduceren van energieverbruik van de woning;

 • 10.

  Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of met een vergelijkbare energetische staat, waarin ten minste twee bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn.

 • 11.

  Vereniging van eigenaren(VVE): vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 12.

  Woning: woongelegenheid in de gemeente Alkmaar, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, dus ook woonwagens en woonboten;

 • 13.

  WOZ-waarde; afkorting van Waardering onroerende zaken en de waarde van onroerende zaken zoals een woning, bepaald door de gemeente via taxatie.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en beneden gemiddelde WOZ-waarde te ondersteunen bij het isoleren van hun woning door het verstrekken van een subsidie voor vastgestelde isolatiemaatregelen. Eigenaar-bewoners hebben de vrijheid om dit zelf uit te voeren of uit te laten voeren conform de onderstaande subsidievoorwaarden.

Artikel 3 Doelgroep

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 7 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASV.

Deze subsidieregeling is van toepassing op eigenaar-bewoners van woningen die voldoen aan het volgende:

 • a.

  De woning ligt binnen de grenzen van gemeente Alkmaar;

 • b.

  De woning is een slecht geïsoleerde woning, aangetoond door een geldig energielabel D, E, F, G of door aangetoonde aanwezigheid van twee slecht geïsoleerde bouwdelen;

 • c.

  De woning had in 2022 een WOZ-waarde lager dan €429.300,- de op het moment van de aanvraag geldende maximale hypotheekgarantie, wat te vinden is via WOZ-waardeloket (wozwaardeloket.nl);

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

De subsidie wordt verleend aan eigenaar-bewoners met criteria beschreven in Artikel 3, onder de volgende voorwaarden;

 • 1.

  De woning van de eigenaar-bewoner moet een aangetoond slecht geïsoleerde woning zijn. Dit kan aangetoond worden op twee manieren:

  • a.

   Het tonen van een gecertificeerd energielabel D, E, F, G van de woning, of;

  • b.

   Aanvrager verklaart dat ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn, via de onderstaande criteria:

   • i.

    Dak Hellend / plat dak:

    • 1.

     Geen, slechte en matige dakisolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)

    • 2.

     Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)

   • ii.

    Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)

   • iii.

    Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)

   • iv.

    Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6).

 • 2.

  Een warmte-terugwin-installatie WTW wordt alleen gesubsidieerd als er ook een isolerende maatregel is geplaatst. (voor voorwaarden WTW zie 8.1)

 • 3.

  Deze subsidie kan éénmaal worden aangevraagd per woning.

 • 4.

  De aanvrager kan subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen die gefactureerd zijn op of na 1 januari 2023.

 • 5.

  Wanneer de aanvrager op grond van een andere (subsidie)regeling subsidie heeft ontvangen voor dezelfde energiebesparende maatregelen dan verklaart de aanvrager dat in het aanvraagformulier en deelt het bedrag van de verlening van eerdere subsidie. Subsidievergoeding is dan alleen mogelijk voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door die andere subsidieregelingenverordeningen.

 • 6.

  De eigenaar-bewoner kan kiezen voor het uitvoeren van een doe-het-zelf maatregel. Bij een doe-het-zelf maatregel komen de eigen werkuren niet voor vergoeding in aanmerking;

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie is maximaal 100% van de kosten van de Energiebesparende maatregel(en), voor zover die niet door andere subsidies worden gedekt. Hierbij geldt een maximum van €1.350 euro per woning;

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeling

 • 1. Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de volledige aanvraag totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.

 • 2. Indien het subsidieplafond bereikt wordt vindt de verlening plaats tot het maximum van het subsidieplafond met inachtneming van de overige bepalingen.

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 8):

 • binnengevelisolatie

 • vloerisolatie/bodemisolatie

 • zolder/vliering-vloerisolatie

 • glas en kozijnpanelen

 • isolerende deuren

 • een warmte-terugwin-installatie (WTW)

Artikel 8 Voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • 1. De subsidiabele activiteiten uit artikel 7 moeten voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):

  • o

   gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • o

   vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • o

   glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m2K) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);

  • o

   isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen;

  • o

   warmte-terugwin-installaties moeten energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn die voor de eerste keer aangelegd zijn. Het systeem is een CO2-gestuurde ventilatie of een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;

 • 2. Aanvrager moet tussen vloerisolatie en bodemisolatie kiezen en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

 • 3. Aanvrager moet tussen zolderisolatie en vliering-isolatie kiezen en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.

 • 4. Aanvrager ontvangt alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.

 • 5. Voor warmte-terugwin-installaties kan alleen subsidie worden aangevraagd in combinatie met minimaal 1 isolatiemaatregel zoals genoemd in artikel 7, die voldoet aan de voorwaarden in artikel 8.

Artikel 9 Subsidieaanvraag

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op basis van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2. In de aanvraag moet de volgende informatie zijn aangegeven::

  • a.

   Een geldig energielabel of aanwezigheid van minimaal 2 slecht geïsoleerde bouwdelen;

  • b.

   Een verklaring dat de WOZ-waarde van de woning in 2022 onder de huidige NHG-grens ligt;

  • c.

   De uitgevoerde energiebesparende maatregel(en) in categorie zoals beschreven in artikel 8;

  • d.

   De materialen die hiervoor worden gebruikt met Rd-waarde, U-waarde of rendement van het ventilatiesysteem;

  • e.

   De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;

  • f.

   De kosten van de maatregel(en) via een offerte of prijsopgave;

 • 3. In de aanvraag moeten bankafschrift en factuur worden meegestuurd. Hieruit moet blijken dat de aangevraagde maatregelen zijn uitgevoerd;

 • 4. Voor de doe-het-zelf maatregel moet aanvullend zijn aangegeven:

  • a.

   Een leesbare afbeelding van de aankoopbon of factuur van het isolatiemateriaal met oppervlak van het materiaal in m2 en Rd-waarde, U-waarde of rendement

  • b.

   Indien oppervlak en Rd-waarde, U-waarde of rendement van ventilatiesysteem niet aanwezig zijn op de aankoopbon of factuur voegt de aanvrager fotobewijs toe van de verpakking met daarop het oppervlakte en Rd-waarde, U-waarde of rendement van het ventilatiesysteem.

  • c.

   Aanvrager deelt foto's van voor, tijdens en na plaatsen van het isolatiemaatregel.

 • 5. Voor eigenaar-bewoners die ook lid zijn van een Vereniging van Eigenaren, geldt de volgende berekening van de subsidie, indien deze in gezamenlijkheid is betaald door de VVE:

  • a.

   De aanvrager meldt het aantal panden in het VVE;

  • b.

   De aanvrager deelt bedrag van de isolatiemaatregel door het aantal panden van de VVE;

  • c.

   De aanvrager noteert het quotiënt/het resultaat van de berekening in lid b. van dit punt 5 als het subsidiabele bedrag.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:

 • 1.

  het energiebesparende effect van de isolatiemaatregel niet in redelijke verhouding staat met de kosten voor de uitvoering van de maatregel(en);

 • 2.

  niet wordt voldaan aan de bepalingen van deze subsidieregeling;

 • 3.

  de activiteiten en maatregelen niet voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 8;

 • 4.

  het aangevraagde subsidiebedrag hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten en/of na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • 5.

  de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is, dat wil zeggen dat de isolatiemaatregel zo is geplaatst dat het een blijvend onderdeel wordt van de huisconstructie;

Artikel 11 Verplichtingen aanvrager

 • 1. De aanvrager moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan afwijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking van deze verordening.

 • 2. Deze nadere regels vervallen met ingang van 1 oktober 2026 met dien verstande dat ze van toepassing blijven op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alkmaar’

Ondertekening

Alkmaar, 13 februari 2024

Het college van burgemeester en Wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris