Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024

Geldend van 02-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders;

Overwegende dat:

 • -

  De gemeente Maashorst jaarlijks subsidie aanvraagt bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs voor non-formele activiteiten volwasseneducatie:

 • -

  De Gemeente Maashorst deze subsidie binnen bepaalde voorwaarden vervolgens in de vorm van (deel)subsidies kan toekennen aan organisaties zonder winstoogmerk die non-formele activiteiten uitvoeren;

Gelet op:

 • -

  Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022 en

 • -

  De Regionale subsidieregeling non-formele trajecten Volwasseneducatie Gemeente ’s-Hertogenbosch;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst.

 • c.

  WEB: Wet Educatie Beroepsonderwijs;

 • d.

  doelgroep volwasseneducatie: inwoners van gemeente Maashorst van 18 jaar of ouder die niet inburgering plichtig zijn en die behoefte hebben aan activiteiten gericht op het verbeteren van hun basisvaardigheden.

 • e.

  basisvaardigheden: spreken, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen, digitale vaardigheden.

 • f.

  REP: Regionaal Educatief Plan van regio Noordoost Brabant

 • g.

  non-formele activiteiten volwasseneducatie: activiteiten, waaronder groepen, lessen en cursussen, die duidelijk zijn gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van de doelgroep volwasseneducatie, en die niet worden afgesloten met een diploma dat wordt erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • h.

  aanvrager: organisatie zonder winstoogmerk die non-formele activiteiten volwasseneducatie aanbiedt;

 • i.

  centrumgemeente: gemeente ’s-Hertogenbosch, die de WEB-middelen ontvangt van het Rijk en via subsidies verdeeld over de regiogemeenten, waaronder Maashorst.

 • j.

  subsidiejaar: jaar waarin de subsidie wordt besteed.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie is bestemd voor de uitvoering van non-formele activiteiten volwasseneducatie die toegankelijk zijn voor de doelgroep volwasseneducatie.

 • 2. Deze non-formele activiteiten volwasseneducatie moeten passen binnen de doelstellingen van het REP.

Artikel 3. Subsidievoorwaarden

 • 1. De non-formele activiteiten volwasseneducatie dienen in het subsidiejaar door 5 of meer deelnemers per groep te worden bezocht bij 75% van de bijeenkomsten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan in ieder geval worden verstrekt aan de volgende aanvragers:

 • a.

  Taalaanbieders;

 • b.

  Vrijwilligersorganisaties;

 • c.

  Wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties;

 • d.

  Sociaal ondernemers;

 • e.

  Professionele organisaties en instellingen die actief zijn binnen de samenleving;

 • f.

  Een samenwerkingsverband tussen de organisaties zoals bedoeld in sub a t/m sub e.

Artikel 5. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd vóór 1 december voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • 2. Subsidie wordt steeds toegekend voor een periode van één jaar onder de voorwaarde dat voldoende middelen voor non-formele activiteiten volwasseneducatie op de gemeentelijke begroting ter beschikking worden gesteld en dat de subsidieaanvrager aan de voorwaarden van deze regeling voldoet.

 • 3. De subsidieontvanger dient jaarlijks, vóór 1 maart volgend op het subsidiejaar, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, overeenkomstig artikel 15 van de ASV.

 • 4. Deze regeling is voor het eerst van toepassing op subsidie voor het jaar 2024.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de non-formele activiteiten volwasseneducatie.

 • 2. Als de non-formele activiteiten volwasseneducatie worden uitgevoerd door vrijwilligers, is de hoogte van de vrijwilligersvergoeding als volgt:

  • I.

   Voor het kalenderjaar 2024 wordt in de subsidie rekening gehouden met een vrijwilligersvergoeding die de aanvrager in voorgaande jaren heeft verstrekt aan zijn vrijwilligers;

  • II.

   Met ingang van 1 januari 2025 wordt in de subsidie rekening gehouden met een maximale vrijwilligersvergoeding van € 200,- per jaar per vrijwilliger. Hieronder vallen ook vergoedingen in natura (attentie, activiteit). Dit bedrag wordt elke vijf jaar, met ingang van 1 januari 2029, verhoogd met € 10,- per jaar per vrijwilliger.

 • 3. Kosten van algemene coördinerende taken van een aanvrager vallen niet onder de kosten genoemd in lid 1. De kosten moeten duidelijk toe te leiden zijn naar de non-formele activiteiten.

Artikel 7. Subsidieplafond en verdeelmaatstaven

 • 1. Het subsidieplafond is elk jaar maximaal 40% van het beschikbare WEB-budget voor gemeente Maashorst, onder de voorwaarde dat dit in de vorm van een subsidie door de centrumgemeente aan de gemeente Maashorst wordt verleend. Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door de centrumgemeente aan de hand van de Rijksbeschikking en de verdeelsleutel per gemeente.

 • 2. De centrumgemeente maakt ieder jaar in november voorafgaand aan het subsidiejaar het beschikbare WEB-budget per regiogemeente bekend.

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Verplichtingen

 • 1. Subsidieontvanger is verplicht om deel te nemen aan de monitoring Volwasseneducatie.

 • 2. Subsidieontvanger moet, als daarom gevraagd wordt, de volgende gegevens binnen 4 weken kunnen overleggen aan de centrumgemeente:

  • a.

   De aantallen deelnemers (dit kan door middel van het overleggen overeenkomsten met cursisten);

  • b.

   Presentielijsten of ander bewijs van het aantal dagdelen dat de deelnemers hebben deelgenomen aan de trajecten;

  • c.

   De tarieven (door middel van afspraken, subsidiebeschikking of contracten hierover);

  • d.

   Indien nodig extra informatie wanneer de gemeente Maashorst dit nodig heeft in verband met de SiSa-verantwoording van de centrumgemeente.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking, en werkt terug tot 1 januari 2024.

 • 2. In afwijking van artikel 5 lid 1 dient de aanvraag voor 2024 ontvangen te zijn binnen drie weken na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling non-formele activiteiten volwasseneducatie gemeente Maashorst 2024.

Ondertekening

Maashorst, 23 april 2024

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

drs. J.A. van der Pas