Financieel Besluit Wmo 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Financieel Besluit Wmo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek,

gelet op hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020,

gelezen het voorstel van afdeling Samenleving,

besluit de volgende nadere regeling vast te stellen.

Maximale hoogte financiële tegemoetkomingen (met verwijzing naar de artikelen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020):

Verhuis- en inrichtingskosten (5.14 lid 1)

€ 3.500

Toepassing verhuisprimaat (5.14 lid 4)

€ 9.000

Bezoekbaar maken woning (5.15)

€ 5.000

Vervangend vervoer (5.16 lid 2)

€ 600

Vervangend vervoer rolstoeltaxi (5.16 lid 3)

€ 2.000

Sportvoorziening (5.17 lid 2)

€ 3.000

Inwerkingtreding

Deze nadere regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2024

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek in de vergadering van 2 april 2024.

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris

J.W.M. van de Ven

burgemeester

Y.C.M.G. de Boer