Regeling vervalt per 31-12-2024

Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024

Geldend van 30-04-2024 t/m 30-12-2024

Intitulé

Uitvoeringsregeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024

Criteria

Toelichting

 • 1.

  Doelgroep

Privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting of vereniging), zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd in gemeente Hengelo.

 • 2.

  Activiteiten

De rechtspersoon dient activiteiten te organiseren op gebied van sport, cultuur, welzijn of religie.

 • 3.

  Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

 • 4.

  Subsidieplafond

€ 120.000

 • 5.

  Inwerkingtreding subsidieregeling

De regeling Hengeloos Energiefonds Maatschappelijke Organisaties 2024 treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 6.

  Voorwaarden subsidie

 • a)

  De organisatie heeft een eigen energiecontract of betaalt naast huur ook energiekosten aan de verhuurder.

 • b)

  De organisatie wordt zodanig in haar voortbestaan bedreigd dat ze haar maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren als gevolg van de gestegen energiekosten in het jaar 2023.

 • c)

  De organisatie heeft eerst subsidie aangevraagd bij andere landelijke, provinciale of lokale subsidieregeling, fondsen of regelingen. Hierdoor is de energieproblematiek onvoldoende opgelost.

 • d)

  De organisatie spant zich aantoonbaar in om energie te besparen. Hiertoe levert de organisatie een korte toelichting aan op genomen of te nemen energiebesparende maatregelen.

 • 7.

  Financiële tegemoetkoming

 • a)

  De financiële tegemoetkoming is bestemd voor extra energiekosten die in 2023 zijn gemaakt ten gevolge van de gestegen energiekosten in dat jaar. De extra energiekosten zijn aantoonbaar gemaakt in de periode vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2023, zichtbaar in de eindafrekening. Daarbij is het vergelijk met kalenderjaar 2021 de graadmeter.

 • b)

  Deze extra energiekosten zijn gemaakt als onderdeel van de reguliere exploitatie van de instelling.

 • c)

  De extra energiekosten hebben betrekking op de kosten voor gas en elektra. Of dit inclusief of exclusief btw is, hangt ervan af of de organisatie btw-plichtig is.

 • 8.

  Hoogte subsidie

 • a)

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 85% van het verschil in kosten (en verbruik) van energie betaald in de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 vergeleken met de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. Of dit inclusief of exclusief btw is, hangt ervan af of de organisatie btw-plichtig is.

 • b)

  Tevens is aangetoond dat deze extra energiekosten niet kunnen worden opgevangen uit eigen middelen.

 • c)

  Bij de berekening van deze subsidie worden voorzieningen of bestemmingsreserves t.b.v. onderhoud of vervanging buiten beschouwing gelaten.

 • 9.

  Subsidieverdeling

Aanvragen

 • a)

  Aanvragen uit deze regeling kunnen worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking tot en met 1 juli 2024.

 • b)

  De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • c)

  Alleen volledig ingevulde aanvragen met de gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen.

 • d)

  De subsidie wordt aangevraagd door gebruik te maken van het betreffende aanvraagformulier.

 • e)

  Een aanvraag is volledig als de stukken die genoemd zijn bij criterium 10 zijn meegestuurd.

 • f)

  Wanneer door toekenning van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie gedeeltelijk verleend tot het plafond. Er zal toestemming worden gevraagd aan de raad om het subsidieplafond te verhogen. Indien de raad daarmee instemt zal de aanvraag die gedeeltelijk is verleend, worden aangevuld tot het bedrag waarop de aanvrager volgens de regeling recht heeft. Ook andere aanvragen kunnen dan weer in aanmerking komen voor behandeling totdat het nieuwe subsidieplafond is bereikt.

 • g)

  De organisatie die in 2023 een tegemoetkoming heeft ontvangen voor 2023 kan alleen in aanmerking komen voor een bijdrage in het aantoonbare tekort.

Criteria

Toelichting

 • 10.

  Meesturen met aanvraag

Om het financiële tekort aan te kunnen duiden dienen de volgende stukken meegestuurd te worden voor aanvragen tot € 7.500

 • a)

  De eindafrekening van de energieleverancier over 2021, 2022 én 2023 of andere documenten waaruit het werkelijk verbruik en de werkelijke energielasten (gas en elektriciteit) over deze jaren af te leiden zijn.

 • b)

  Korte onderbouwing van de organisatie dat men de maatschappelijke activiteiten niet meer of onvoldoende kan uitvoeren zonder extra financiële ondersteuning. Daarbij een inschatting of toelichting dat dit komt door de energielasten, of dat dit wellicht andere oorzaken heeft.

 • c)

  Een korte toelichting op genomen of te nemen energiebesparende maatregelen.

 • d)

  Lijst met subsidie aanvragen verricht op landelijke en overige regelingen. 1  

 • e)

  Moet uw organisatie een btw-aangifte doen? Indien u vrijstelling heeft ontvangen wij graag hiervan de bevestiging.

 • f)

  Voor aanvragen vanaf € 7.500 dient daarnaast tevens meegestuurd te worden:

Jaarrekening 2021, 2022 én 2023 van uw organisatie.

 • 11.

  Beslistermijn

Het streven is om zo spoedig mogelijk een besluit te nemen over de volledig ingediende aanvraag; uiterlijk binnen 13 weken na indiening (conform art. 7 lid 2 ASv gemeente Hengelo).

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 12.

  Verplichtingen

 • a)

  Het toegekende bedrag dient gebruikt te worden voor de genoemde gestegen energiekosten.

 • b)

  De ontvanger heeft een actieve meldingsplicht aan het college als het toegekende bedrag niet wordt aangewend voor het bestemde doel.

 • c)

  Het toegekende bedrag kan lager worden vastgesteld als dit bedrag niet (geheel) voor het daartoe bestemde doel is aangewend.

 • 13.

  Verantwoording en vaststelling subsidie

 • a)

  Een verleende subsidie tot € 7.500 wordt, conform artikel 13 lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Hengelo (Asv), direct vastgesteld op het moment dat de aanvrager bij de aanvraag de stukken ter verantwoording heeft ingeleverd. Indien dit niet het geval is, dan wordt de subsidie vastgesteld na het indienen van de benodigde stukken en zoals vermeld in de subsidiebeschikking.

 • b)

  Bij subsidieverlening vanaf € 7.500, wordt de subsidie – in afwijking van artikel 14 - direct vastgesteld op het moment dat de aanvrager bij de aanvraag de stukken ter verantwoording heeft ingeleverd. Indien dit niet het geval is dan wordt de subsidie vastgesteld na het indienen van de benodigde stukken en zoals vermeld in de subsidiebeschikking.

 • 14.

  Einde regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 31 december 2024.


Noot
1

Toelichting: omdat het HEMO een vangnet functie heeft, dient de aanvrager alle aanvragen en toekenningen van steun vanuit het Rijk, andere overheden of bedrijven, die verband houden met de compensatie van gestegen energiekosten in 2022 en 2023,