Bijdrageregeling bezoek Lippstadt

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling bezoek Lippstadt

Het college van burgemeester en wethouders

Gelet op de vriendschappelijke regeling tussen gemeente Maashorst en Lippstadt

besluit vast te stellen: Bijdrageregeling bezoek Lippstadt

Artikel 1: Begripsbepaling

a.

bijdrage:

de bijdrage die elke inwoner als reisvergoeding naar Lippstadt van de gemeente Maashorst ontvangt

b.

begrotingsjaar:

het kalenderjaar waarvoor een begroting geldt, en

c.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

d.

jeugdige:

een inwoner die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, en

e.

volwassene:

een inwoner die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.

Artikel 2: Voorwaarden bijdrage

  • 1. Een bijdrage is uitsluitend mogelijk voor bezoeken aan Lippstadt in school-, verenigings- of groepsverband en niet voor ontvangsten van bezoekers uit Lippstadt.

  • 2. Voor volwassen wordt een bijdrage gegeven van € 10,00 per persoon, met een maximum van € 300,00 per school, vereniging of groep.

  • 3. Voor jeugdigen wordt een bijdrage gegeven van € 14,00 euro per persoon, met een maximum van € 350,00 per school, groep of vereniging.

Artikel 3: Vaststelling bijdrage

  • 1. De gemeente Maashorst stelt elk begrotingsjaar in hun begroting de voorlopige bijdrage vast op basis van de in de voorgaande jaren afgenomen bijdragen voor reisvergoeding.

  • 2. Verzoeken om bijdragen kunnen worden gehonoreerd zolang op de gemeentelijke begroting voldoende gereserveerde middelen voor handen zijn.

  • 3. Groepen, scholen of verenigingen die overheidssubsidies ontvangen uit andere overheidssubsidies, komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke ondersteuning.

Artikel 4: Aanvraag bijdrage

  • 1. Verzoeken om een bijdrage moeten altijd voorafgaand aan het bezoek worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst.

  • 2. De kosten voor de bijdrage worden bepaald op basis van overlegde nota’s en andere bewijsstukken.

  • 3. Indien er een aanvraag voor bijdrage in de kosten voor jeugdigen wordt ingediend, dient een overzicht te worden overgelegd met daarin vermeld de volledige naam en geboortedatums van de deelnemers.

Artikel 5: Betaling van de bijdrage

Indien het college goedkeuring geeft voor de aanvraag, geschiedt de betaling van de bijdrage op het rekeningnummer dat op de aanvraag staat weergegeven.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op de bekendmaking.

Artikel 7: Citeerwijze

Dit besluit wordt aangehaald als Bijdrageregeling bezoek Lippstadt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst d.d. 28 november 2023.

Uden, 28 november 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)