Subsidieplafond subsidieregeling Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul

Geldend van 20-04-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond subsidieregeling Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 en artikel 5 van de Subsidieregeling Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul.

Besluiten vast te stellen het volgende subsidieplafond:

Artikel 1.

Ten behoeve van aanvragen voor de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul genoemd in artikel 5 van voornoemde subsidieregeling, bedraagt het subsidieplafond voor 2024 € 50.000,-.

Artikel 2.

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 9 april 2024

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul

de secretaris,

Mr. G.S. Reehuis

de burgemeester,

D.M.M.T. Prevoo