Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul

Geldend van 20-04-2024 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gelet op de kaders en doelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting en het Waterprogramma 2024-2027;

Gelet op de (aangepaste) Nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’ van Waterschap Limburg;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2023 (ASV);

Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan, dan wel mede verstaan onder:

 • a. afkoppelen: afkoppelen is het loskoppelen van verhard oppervlak en /of leidingsysteem zodat hemelwater dat op dit verhard oppervlak valt niet langer op het riool wordt geloosd;

 • b. college: college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

 • c. eigenaar: eigenaar van het af te koppelen kadastraal perceel;

 • d. Hemelwatervoorziening: gemeentelijke voorziening zoals bv. wadi, infiltratieriool of hemelwaterriool bedoeld voor transport en/of infiltratie van hemelwater;

 • e. Horizontaal gemeten: gemeten in bovenaanzicht;

 • f. Private partijen: rechtspersonen en natuurlijke personen, niet zijnde overheden;

 • g. Private terreinen: terreinen in eigendom van private partijen, waarbij het nadrukkelijk gaat om de eigendom van het kadastrale perceel, ongeacht de eventuele opstallen die hier op staan;

 • h. Riolering: zowel gemengd riool, vuilwaterriool van (verbeterd) gescheiden stelsel en drukriolering waar legaal een afvoer van hemelwater op is aangesloten;

 • i. Riool: zie riolering;

 • j. Subsidiebeschikking: brief aan de aanvrager waarin het besluit op de aanvraag is opgenomen, bestaande uit een verleningsbeschikking (verlening subsidie op basis van aanvraag) en vaststellingsbeschikking (definitieve toekenning van de subsidie na uitvoering van de afkoppeling);

 • k. Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is gesteld voor het afkoppelen van private terreinen binnen deze regeling;

 • l. Verhard oppervlak: bestaand verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen waarvan het regenwater tot afstroming komt op de riolering. Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Voor subsidie komen in aanmerking:

 • 1. Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 3 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is belast met de uitvoering van deze gemeentelijke Subsidieregeling;

 • 2. Het college kan aan de eigenaar van een perceel met verhard oppervlak, ter tegemoetkoming in de kosten voor het afkoppelen, subsidie verlenen;

 • 3. Het college kan besluiten de regeling tussentijds te verlengen of te beëindigen.

 • 4. Het college is bevoegd om het bedrag per m² af te koppelen terrein als bedoeld in artikel 6 tussentijds aan te passen.

Artikel 4 Voorwaarden en verplichtingen bij de subsidieverlening

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a.

   het hemelwater op het perceel is legaal aangesloten op het riool;

  • b.

   het hemelwater moet op eigen terrein infiltreren in de bodem of op een andere manier verwerkt worden en mag geen negatief effect hebben op de omgeving;

  • c.

   afkoppeling is technisch uitvoerbaar en zorgt niet voor mogelijke risico’s van (grond)wateroverlast op eigen perceel en voor belendende percelen, privaat en openbaar.

  • d.

   afkoppeling geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de laatste versie van de voorkeurstabel afkoppelen;

  • e.

   het hemelwater kan worden afgevoerd naar de openbare ruimte indien daar hemelwatervoorzieningen (niet zijnde riool) aanwezig zijn waarvan de capaciteit voldoende is;

  • f.

   de subsidie geldt alleen voor dakvlakken, terrassen of andere verharding waarvan hemelwater schoon kan worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen op privaat terrein of naar een gemeentelijke hemelwatervoorziening;

  • g.

   de afkoppeling gaat op de meest efficiënte en milieuvriendelijke wijze;

  • h.

   het oppervlak van het horizontaal gemeten af te koppelen verhard oppervlak bedraagt ten minste 20 m² per aanvraag als bedoeld in artikel 6;

  • i.

   een aanvrager kan in totaal per kadastraal perceel en adres voor maximaal 500 m² horizontaal gemeten verhard oppervlak afkoppelsubsidie aanvragen;

  • j.

   een vierkante meter verhard oppervlak op privaat terrein komt slechts eenmalig voor subsidie in aanmerking;

  • k.

   eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer aangekoppeld worden;

  • l.

   daarbij zorgt u voor overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen bij verkoop of overdracht van het particuliere terrein. Zo is de volgende eigenaar/gebruiker op de hoogte van de afkoppeling en kan deze het noodzakelijke onderhoud voortzetten.

  • m.

   de afkoppeling moet binnen zes maanden na afgifte van de subsidiebeschikking (vaststellingsbeschikking) zijn uitgevoerd en dient na realisatie ervan in stand te worden gehouden en naar behoren te blijven functioneren.

  • n.

   de afkoppeling komt niet voor een subsidie in aanmerking vanaf bouwjaar 2003;

  • o.

   ontluchting en beluchting van de binnenriolering door de afkoppeling geborgd blijft. U zorgt voor controle en zo nodig aanpassingen van de ont- en beluchting van de binnenriolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN-voorschriften. Regenpijpen werken mee in de ont- en beluchting van het rioolsysteem. Slechte ontluchting leidt vaak tot borrelende wc’s en wasbakken bij regenbuien.

 • 2. De afkoppelactiviteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente;

 • 3. Afkoppelactiviteiten waarvoor eerder subsidie is verleend of verkregen vanuit deze subsidieregeling komen niet voor subsidie in aanmerking;

 • 4. Het voldoen aan de onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen ligt ter beoordeling bij de gemeente;

 • 5. Bij afkoppelactiviteiten middels gemeentelijke vergroeningsacties mag worden afgeweken van de onder lid 1 genoemde voorwaarden en verplichtingen. Onder voorwaarden dat deze afwijkingen passen binnen de nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’, van het Waterschap Limburg.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond is opgebouwd uit gemeentelijke middelen en een gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg;

 • 2. Subsidie wordt verstrekt tot het door de gemeente vastgestelde subsidieplafond is bereikt of zoveel eerder als de gezamenlijke bijdrage vanuit Waterschap Limburg en Provincie Limburg stopt.

 • 3. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt jaarlijks een subsidieplanfond vast.

Artikel 6 Hoogte te verstrekken subsidie

 • 1. Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 20 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het vasthouden van het afgekoppelde hemelwater op het private terrein middels een bergingsvoorziening met een bergingseis van minimaal 35 liter per m2 afgekoppeld oppervlak;

 • 2. Subsidie bedraagt een vast bedrag van € 10 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak bij het afvoeren van het afgekoppelde hemelwater middels een voorziening naar een openbare hemelwatervoorziening (niet zijnde riool) of een andere vorm van afkoppelen passende binnen de voorwaarden zoals benoemd in artikel 4 lid 1.

Artikel 7 Wijze van subsidieverstrekking

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen na inwerkingtreding van de regeling, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt (“eerst komt, eerst maalt”);

 • 2. Het college stelt een aanvraagformulier vast dat gebruikt moet worden voor het indienen van subsidieaanvragen. Hierop staan tevens de benodigde in te dienen stukken aangegeven;

 • 3. Het college kan verzoeken om aanvullende informatie indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor beoordeling van de aanvraag. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 5. Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag;

 • 6. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen;

 • 7. Aan de subsidiebeschikking kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

Artikel 8 Weigering van subsidieaanvragen

 • 1. Subsidieaanvragen worden geweigerd indien:

  • a.

   De aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze subsidieregeling;

  • b.

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;

  • c.

   De aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

  • d.

   De afkoppeling gerealiseerd had moeten worden in het kader van een andere wettelijke verplichting.

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

 • 1. De gemeente Valkenburg aan de Geul maakt binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het toegekende bedrag over op de rekening van de aanvrager;

 • 2. Indien binnen 6 maanden na het toekennen van de subsidie het aangevraagde verhard oppervlak niet conform de ingediende aanvraag is afgekoppeld, kan de beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie worden teruggevorderd;

 • 3. Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van 4 weken alsnog het overeengekomen verhard oppervlak te hebben afgekoppeld.

Artikel 10 Looptijd van de regeling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2026.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijke of onredelijke situatie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul’.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 9 april 2024

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul

de secretaris,

Mr. G.S. Reehuis

de burgemeester,

D.M.M.T. Prevoo