Regeling vervalt per 31-03-2025

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m 30-03-2025

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en de artikelen 2.1 en 2.2, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zoveel mogelijk mensen te stimuleren en motiveren om te sporten en bewegen en zij dit willen bevorderen door het stimuleren van het organiseren van sportactiviteiten die specifiek gericht zijn op mensen met een beperking, of op de integratie in sporten en bewegen van mensen met een beperking.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt onder Asv verstaan: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het inspireren, enthousiasmeren en motiveren van mensen met een beperking om te sporten en te bewegen.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verstrekt aan verenigingen of stichtingen.

Artikel 4 Subsidievereisten

 • 1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteit is gericht op het bevorderen van sporten en bewegen onder mensen met een beperking;

  • b.

   de activiteit staat open voor iedereen met als doel het bevorderen van structurele sportparticipatie;

  • c.

   de aanvrager zoekt wanneer mogelijk actief de samenwerking met lokale of regionale partners of andere verenigingen;

  • d.

   de activiteit vindt plaats binnen de provinciale grenzen van de provincie Zuid-Holland;

  • e.

   maximaal 20% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend van 15 april 2024 tot en met 1 november 2024.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze voor 2 november 2024 is ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens die ingevolge het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Asv, worden verstrekt, bevat de aanvraag in ieder geval een besluit van het Fonds Gehandicaptensport waaruit cofinanciering van maximaal 20% van de projectkosten blijkt, dat niet ouder is dan drie maanden.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 35.000,00

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 55% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.500,00 per aanvraag.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 350,00, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. Het beschikbare bedrag voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting, waarbij:

  • a.

   de eerst getrokken aanvraag als hoogste wordt gerangschikt;

  • b.

   de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking komt voor subsidie;

  • c.

   subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor communicatie;

 • b.

  kosten voor de organisatie van de activiteit;

 • c.

  kosten voor de locatie;

 • d.

  kosten voor inhuur.

Artikel 11 Niet-subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 8 komen de kosten voor het aanvragen van de benodigde vergunningen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Awb en artikel 11 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  met de uitvoering van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aangevraagde subsidie minder bedraagt dan € 350,00;

 • c.

  de activiteit gericht is op topsporters met een A-status van NOC*NSF;

 • d.

  voor dezelfde activiteit een aanvraag is gedaan bij het openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 18 en 19 van de Asv heeft de subsidieontvanger in ieder geval de verplichting dat de activiteit plaatsvindt binnen een half jaar na de subsidieverstrekking.

 • 2. Indien de activiteit wegens onvoorziene omstandigheden niet kan worden afgerond binnen de termijn, genoemd in het eerste lid en de subsidieontvanger verlenging van die termijn wenselijk acht, kan hij uiterlijk de dag voor het verstrijken van die termijn schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij gedeputeerde staten tot verlenging met maximaal 6 maanden.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit besluit vervalt op 1 januari 2025, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024.

Ondertekening

Den Haag, 2 april 2024

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024

Algemeen

De provincie wil zoveel mogelijk mensen stimuleren en motiveren om te sporten (en bewegen). Hierbij wordt gedoeld op de achterblijvende groep mensen met een beperking.

Dit openstellingsbesluit is een uitwerking van de doelstelling in de Startnotitie Sport & Recreatie met betrekking tot het bijdragen door de provincie aan sportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Hierdoor krijgt men meer bekendheid van de mogelijkheden met betrekking tot sport, worden mensen geïnspireerd, gemotiveerd en gestimuleerd om in beweging te komen.

Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. Ook de algemene bepalingen uit hoofdstuk 1 van deze subsidieregeling zijn van toepassing op dit openstellingsbesluit.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sporten voor 1,7 miljoen mensen met een beperking voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Fonds Gehandicaptensport biedt via het platform ‘Uniek Sporten’ lokale ondersteuning. De provincie mag van deze kennis en expertise gebruik maken. Daarnaast heeft Fonds Gehandicaptensport de communicatiekanalen om de subsidie onder de aandacht te brengen. Voor een andere subsidie gericht op sportevenementen, wordt verwezen naar het Openstellingsbesluit subsidie side events sportevenementen Zuid-Holland 2024.

Werkwijze

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van een besluit van Fonds Gehandicaptensport over een bijdrage van maximaal 20% van de projectkosten van de te subsidiëren activiteit. Met dit besluit kan een subsidieaanvraag worden gedaan bij de provincie Zuid-Holland binnen de vereisten van het openstellingsbesluit. De datum van het besluit dat Fonds Gehandicaptensport heeft verstrekt mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Fonds Gehandicaptensport toetst de binnengekomen subsidieaanvragen, die via deze organisatie binnenkomen, op grond van dit openstellingsbesluit volgens de werkwijze die zij hanteert voor Uniek Sporten Crowdfunding.

Middels het Openstellingsbesluit sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024 draagt de provincie maximaal 55% van het te subsidiëren bedrag bij, met een maximum van € 2.500,00 per activiteit.

Via deze werkwijze kunnen de subsidiabele kosten van initiatieven tot 75% worden gesubsidieerd door de provincie en het Fonds Gehandicaptensport. Fonds Gehandicaptensport stelt de voorwaarde dat aanvragers de resterende 25% uit andere middelen financieren.

Aanvragers dienen de aanvragen in via het crowdfundingplatform van Uniek Sporten ten behoeve van de 20% die van Fonds Gehandicaptensport komt: https://www.unieksporten.nl/crowdfunding/start-crowdfunding-project.

Vervolgens dienen de aanvragers na een advies besluit van het Fonds Gehandicaptensport naar het e-portaal van de provincie zodat daar 55% van de te subsidiëren activiteit aangevraagd kan worden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie van de provincie is door middel van het positieve besluit van Fonds Gehandicaptensport al voldaan aan de vereisten die in dit openstellingsbesluit zijn opgenomen.