Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard

Geldend van 05-04-2024 t/m heden

Intitulé

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard

Het college heeft op 19 maart 2024 het handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 gemeente Lingewaard vastgesteld.

1. Inleiding

Iedereen wil in een fijne en veilige gemeente wonen. Daarom zijn er regels waar inwoners en ondernemers zich aan moeten houden. Deze regels gaan over bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid. Zo zorgen wij voor een veilige leefomgeving.

Inwoners en ondernemers zijn zelf verantwoordelijk om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving. De gemeente controleert of iedereen deze regels volgt. Daarna zal als dit mogelijk is eerst gepraat worden met de overtreder om te kijken naar een oplossing. Als het nodig is wordt gehandhaafd.

In het handhavingsbeleid 2024-2027 zijn prioriteiten genoemd waar de komende jaren extra aandacht aan wordt besteed. In het handhavingsuitvoeringsprogramma 2024 (HUP) is te lezen hoe we dat gaan doen voor het komende jaar.

2. Gemeente en partijen

De gemeente is belangrijk bij handhaving, maar kan en doet dit niet alleen. Diensten zoals Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) helpen ons om de gestelde doelen zoveel mogelijk te halen. Het HUP is met deze partijen besproken.

Hieronder worden de gemeente en de belangrijkste partijen waar de gemeente mee samenwerkt en hun rol bij handhaven genoemd.

Inwoners en bedrijven

De belangrijkste partners zijn natuurlijk de inwoners en bedrijven van onze gemeente.

Tijdens overleggen met het wijkplatform wordt aandacht besteed aan signalen die vanuit de wijken komen op het gebied van handhaving. Daarnaast wordt informatie opgehaald tijdens de gesprekken die onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) op straat hebben met de inwoners. Zo kan er per gebied gehandhaafd worden op situaties die door onze inwoners zijn genoemd. Inwoners worden op deze manier betrokken bij de handhaving in hun eigen leefomgeving.

Ook de inbreng van (horeca)ondernemers en de organisatoren van evenementen is voor ons van belang. Om die reden is er vaak contact tussen hen en de gemeente.

Gemeente Lingewaard

(Domein Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Alcoholwet en bijzondere wetten)

De gemeente voert de handhaving uit op het gebied van leefbaarheid in de openbare ruimte, veiligheid en ondermijning. Een deel van deze handhavingstaken worden uitgevoerd op grond van de APV, bijzondere wetten en het strafrecht. De controle op de naleving wordt gedaan door de gemeentelijke handhavers.

De overige handhavings- en veiligheidsthema’s in het kader van openbare orde en veiligheid zijn benoemd in het jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2024 (JUP) en worden verder in dit HUP niet benoemd.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

(Domein brandveiligheid)

VGGM is voor het domein brandveiligheid een belangrijke partner. Prioriteiten voor de veiligheidsregio staan in de meerjarenbegroting van VGGM. Voor dit HUP wordt verwezen naar de begroting VGGM 2024 en het beleidsplan brandweer 2020-2023. Dit beleidsplan blijft geldig tot een nieuw beleidsplan is vastgesteld (naar verwachting 2025).

VGGM werkt risicogericht. Dat betekent dat controles worden uitgevoerd waar dat echt nodig is. Dit wordt vastgesteld door steekproefsgewijze controles en het doen van risico analyses.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

(Domein Bouwen en milieu)

ODRA is een uitvoeringsorganisatie. ODRA doet voor gemeente Lingewaard de handhaving en vergunningverlening voor bouwen en milieu. De toezichthouders van ODRA controleren dus de regels over bouwen en milieu. De invulling en taken van ODRA zijn terug te vinden in het werkprogramma 2024. De invulling van de capaciteit op milieu,- en bouwcontroles wordt bepaald door milieu,- en bouwrisicoanalyses.

3. Prioriteiten

In het handhavingsbeleid 2024-2027 staan de prioriteiten van de gemeente Lingewaard. Ook de prioriteiten van onze partners zijn belangrijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Deze prioriteiten zijn vastgelegd in eigen beleidsplannen van deze partners en worden daarom in dit HUP niet verder genoemd.

De prioriteiten voor de gemeente Lingewaard zijn voor een deel genoemd door onze inwoners. Het gaat om jeugdoverlast, parkeeroverlast en hondenoverlast. Ook de onderwerpen evenementen, de handhaving van de Alcoholwet en ondermijning vinden wij als gemeente belangrijk. De handhaving van deze taken wordt gedaan door de handhavers van de gemeente. Al onze prioriteiten zijn:

 • Jeugdoverlast

 • Parkeeroverlast

 • Hondenoverlast

 • Afval

 • Evenementen/Alcoholwet

 • Ondermijning

De prioriteiten van ODRA zijn terug te vinden in het Meerjarenplan wat naar verwachting in de loop van 2024 wordt vastgesteld, het daarbij behorende uitvoeringsplan en het werkprogramma van ODRA.

De prioriteiten van VGGM zijn terug in te vinden in het Beleidsplan brandweer 2020-2023 wat nog steeds geldig is. Een nieuw beleidsplan is in de maak.

4. Uitwerking prioriteiten per domein

4.1 Domein APV, Alcoholwet en openbare ruimte

Jeugdoverlast

 • Handhavend optreden op de geprioriteerde locaties (hotspots) in de wijken en het buitengebied. Deze hotspots zijn mede ingegeven door de wijkplatforms.

 • Bijdragen aan de integrale aanpak jeugdoverlast door middel van samenwerking met onder andere de straatcoaches en wijkagent.

Parkeeroverlast

 • In geval van gevaarlijke parkeersituaties wordt direct opgetreden.

 • In geval van hinderlijke parkeersituaties wordt opgetreden indien nodig.

 • Handhavend optreden op parkeerregels in de blauwe zones.

 • Handhavend optreden op parkeerregels bij caravans, campers, aanhangwagens en grote voertuigen.

 • Projectmatige aanpak van parkeren rondom scholen.

 • Wees- en wrakfietsen beheer.

 • We proberen inwoners via sociale media te bereiken voor het bewust worden van mogelijke overlast.

Hondenoverlast

 • De eigenaar van een loslopende hond of de eigenaar die de hondenpoep niet opruimt wordt eerst gewaarschuwd. Bij een tweede keer wordt een boete gegeven.

 • We gebruiken (onder andere) meldingen en signalen van wijkplatforms om er achter te komen waar de overlast het grootst is (hotspots).

 • We proberen hondeneigenaren via sociale media te bereiken voor het bewust worden van mogelijke overlast.

 • In het buitengebied is extra aandacht voor loslopende honden.

Afval

 • Handhavend optreden op afvaldumpingen naast afvalcontainers en in het buitengebied.

 • Handhavend optreden tegen afval op jeugdoverlastlocaties en/of rondom scholen.

 • Integrale aanpak met woningcorporaties in aandachtsgebieden.

 • We proberen inwoners via sociale media te bereiken voor het bewust worden van mogelijke overlast.

Evenementen

 • 33% van de evenementen wordt gecontroleerd.

 • Samenwerken met het Halt-loket door te controleren op alcohol bij evenementen.

 • Op verzoek (als er bijzonderheden zijn) wordt een schouw met de brandweer uitgevoerd bij de opbouw van een evenement.

Alcoholwet

 • Doorverwijzen naar Halt voor een passende Halt-interventie.

 • Uitvoeren van 40 controles op vergunningsvoorschriften.

 • Uitvoeren van 40 leeftijdsgrenscontroles.

 • Uitvoeren van 20 controles bij niet-vergunningsplichtige bedrijven (zoals supermarkten en cafetaria’s).

 • Alle handhavers ronden een opleiding Alcoholwet af in het eerste kwartaal van 2024.

 • Alle handhavers worden getraind in het herkennen van gedrag dat hoort bij alcohol- en drugsgebruik.

Ondermijning

 • Deelnemen aan integrale aanpak ondermijning.

 • Aandragen van mogelijke signalen waar ondermijning plaatsvindt.

 • Uitvoeren van (integrale) controles op ondermijningssignalen.

Overig

 • Meldingen worden binnen vijf werkdagen opgepakt. De melder ontvangt altijd een persoonlijke terugkoppeling.

 • De gebiedsgebonden handhaver sluit op verzoek aan bij wijkplatform-overleggen.

 • Boa’s volgen een training gericht op cultuursensitief werken.

 • Actieve afstemming tussen vergunningverleners en handhavers. Er wordt hierbij deelgenomen aan vakinhoudelijke overleggen.

Ondertekening