Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022

De raad van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022;

gezien het advies van de gecombineerde commissies Bestuur en Middelen, Burgers en Samenleving en Ruimte van 3 februari 2022;

gelet op het bepaalde in artikel 16.55 lid 7 van de Omgevingswet;

besluit :

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022.

Artikel 1 Aanwijzing gevallen

In de volgende gevallen van activiteiten is participatie van en overleg met derden verplicht voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden ingediend:

 • a)

  het toevoegen van meer dan 10 zelfstandige dan wel onzelfstandige woningen (inclusief nieuwbouw, functiewijziging of transformatie);

 • b)

  de realisatie van of functiewijziging naar een hotel of B&B (inclusief hieraan gerelateerde voorzieningen);

 • c)

  de realisatie van infrastructurele, openbare voorzieningen of (andere) nutsvoorzieningen;

 • d)

  zonneweides en installaties voor het opwekken van duurzame energie, buiten een bedrijfsbestemming en niet aangebracht op een dak;

 • e)

  de realisatie van minimaal één windmolen, ongeacht de hoogte;

 • f)

  het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie door middel van een biomassa- installatie;

 • g)

  de realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen/ terreinen of de uitbreiding van bestaande bedrijfsgebouwen (inclusief hieraan gerelateerde voorzieningen), indien dit niet plaatsvindt op een bestaand bedrijventerrein;

 • h)

  de realisatie van of functiewijziging naar maatschappelijke voorzieningen, kantoren, horeca, detailhandel, sporthallen of recreatieve voorzieningen (inclusief hieraan gerelateerde voorzieningen) met een bebouwd oppervlak of bruto-vloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2;

 • i)

  activiteiten die verband houden met tijdelijke opvang, beschermd wonen en/of 24 uurs zorg;

 • j)

  activiteiten die tevens vergunningplichtig zijn op grond van de Algemene plaatselijke verordening, en waarbij op grond van die verordening artikel 1:9 Verdeling schaarse vergunning of ontheffing (of een daarvoor in de plaats tredende bepaling) van toepassing is.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit in werking treedt op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Roermond in zijn openbare vergadering van 17 februari 2022.

De griffier, J. Vervuurt

De voorzitter, M.J.D. Donders - de Leest